Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021021032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 1 Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021055682 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...) type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021055685 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** **** ****. ****, **** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021021061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021, is benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken, mevr. Bailleux A., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen; Dit besluit heeft u Bij ministerieel besluit van 4 juni 2021 is de mevr. Bailleux A., gerechtelijk attaché bij de h(...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 24/10/1994 pub. 15/06/2021 numac 2021031590 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de procedure voor de bemiddeling in strafzaken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2007 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021031655 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om haar naam in die van "****" te Bij koninklijk besluit van 20 mei 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 26/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031656 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande leasingondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021041341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021 wordt mevrouw Anny PHILIPPART, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041846 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 15/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021091306 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand juni 2021 is samengesteld als volgt : Index A (schatki(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031641 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot bevordering door verhoging van graad tot de graad van directeur/directrice van rang A4 binnen Wallonie-Bruxelles International type ministerieel besluit prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031642 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type ministerieel besluit prom. 04/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021031681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 mei 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij het parket Antwerpen te vervullen aan mevr. Ceulemans M., secretaris bij het parket Leuven; Het verzoekschrift tot nietig type ministerieel besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041792 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid. Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 juni 2021, wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördinat type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Hoofdstuk IV betreffende de erkenningsprocedure voor de externe diensten voor technische controles op de werkplaats, van Bij ministerieel besluit van 8 juni 2021, wordt de vereniging zonder winstoogmerk Sofistes, rue de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202542 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie. - Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 8 juni 2021, worden de cursus niveau B e

decreet

type decreet prom. 04/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042081 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de plaatsing van een elektronische meter zonder communicatiemiddel en het vermijden van het meermaals aanrekenen van elektriciteitsdistributienettarieven voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet type decreet prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042089 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de planning van het medisch aanbod in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042170 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen type decreet prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042169 bron waalse overheidsdienst Decreet tot voortzetting van de toekenning van een bijkomende vergoeding ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk die een economische activiteit in het kader van de COVID-19 crisis uitoefenen type decreet prom. 06/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202801 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

beschikking

type beschikking prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031592 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met de begrotings-beraadslaging nr. 1 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende machtiging tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, aan te rekenen op de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021021077 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de tweede wijziging van het programma van het Stadsvernieuwingscontract "Weststation" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021021081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun tot vergoeding van exploitanten van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur die getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031662 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot uitvoering van de artikelen 1.5.2-14 e.v. van het wetboek van basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de aanpassingsregeling en het samenwerkingsprotocol

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 oktober 2020 tot benoeming van de leden en van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Beheerscomité van de "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bernissart type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202863 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Antoing type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202868 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente 's-Gravenbrakel type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202870 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Trooz

bericht

type bericht prom. 25/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021042085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage A bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 23 november 2017 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2021

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202861 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 12 mei 2021 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen van de "s

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202889 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1) voor alle federale overheidsinstellingen. - Selectienummer: AFG21118 Solliciteren kan tot 29/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202890 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B) voor alle federale overheidsinstellingen. - Selectienummer: AFG21117 Solliciteren kan tot 29/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202895 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige PHP Applicatieontwikkelaars GEJO (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21187 Solliciteren kan tot 28/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202914 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders HR (niveau B) voor Koninklijk Museum Midden Afrika. - Selectienummer : ANG21185 Solliciteren kan tot 25/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021093005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices mai 2021 Moyenne type indexcijfers prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021093006 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)    Indices juin 2021 Moyenne

document

type document prom. 20/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202800 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 4 juni 2021 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige verzor - wordt Mevrouw Natalie De Haes benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voormelde Kas, in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een technische deskundige Bij koninklijk besluit van 9 juni 2021, wordt Mevrou(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021031679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. Volgende plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt tot het aantal **** **** Jurist voor de Directie Infrastructuur van ****-generaal Rechterlijke Organisatie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021042100 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van griffier bij de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, (...) - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de politierecht(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021042101 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen **** **** plaatsen van griffiers bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement **** (niveau ****) voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming ****(...) Griffier **** hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij de rechtbank van (...)

document

type document prom. 10/06/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021021079 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op het 3de kwartaal 2021 voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers type document prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202936 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Master (niveau A1) voor alle Federale Overheidsdiensten. - Selectienummer : ADG21013 Solliciteren kan tot 29/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/06/2021 numac 2021202937 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Duitstalige Bachelor (niveau B) voor alle Federale Overheidsdiensten. - Selectienummer: ADG21014 Solliciteren kan tot 29/06/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^