Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021041188 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot bothistomorfometrie type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het pluridisciplinair overleg op een A-dienst type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031373 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 14/15 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021041342 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021042161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan Kunstwerkt vzw voor het project Onumenten als herdenkings- en ontmoetingsplaatsen type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 04/05/2023 numac 2023040467 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van diverse bepalingen met betrekking tot medische hulpmiddelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 14/09/2023 numac 2023043419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 28/04/2021 pub. 14/09/2021 numac 2021202810 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het sociaal secretariaat "Acerta Sud Secrétariat social asbl", te 1020 Brussel

erratum

type erratum prom. 28/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021031235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. - Erratum type erratum prom. 28/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031284 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen. - Erratum
^