Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 mei 2016
gepubliceerd op 31 mei 2016

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022223
pub.
31/05/2016
prom.
26/05/2016
ELI
eli/besluit/2016/05/26/2016022223/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 64, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 27 april 2005, 19 december 2008, 10 december 2009 en 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole gegeven op 2 december 2015;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 7 december 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 februari 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 maart 2016;

Gelet op advies 59.313/2 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het protocolakkoord inzake de medische beeldvorming overeengekomen op 24 februari 2014;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « plaats van verstrekking » : medische dienst, medisch-technische dienst, zorgprogramma, ziekenhuisafdeling of ziekenhuisfunctie waarin de verstrekking wordt uitgevoerd;2° « verzekering » : het stelsel van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld door de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;3° « nomenclatuur » : de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen ingesteld bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten3 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; 4° "zwaar medisch apparaat" : een toestel of uitrusting zoals bedoeld in artikel .1, eerste lid, 1° tot en met 6°, van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoordineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

TITEL 2. - Plaats van verstrekking HOOFDSTUK 1. - Medische diensten en medisch-technische diensten Afdeling 1. - Transplantatiecentrum

Art. 2.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van transplantatie van artikel 14, m) van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 318010 - 318021, 318054 - 318065, 318076 - 318080, 318253 - 318264, 318275 - 318286, 318290 - 318301, 318312 - 318323 en 318334 - 318345 indien ze verricht worden in een transplantatiecentrum erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 2. - Dienst voor medische beeldvorming

Onderafdeling 1. - Transversale axiale tomograaf (scanner)

Art. 3.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van computergestuurde tomografie van artikel 17, § 1, 11°, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 458452 - 458463, 458570 - 458581, 458592 - 458603, 458673 - 458684, 458732 - 458743, 458813 - 458824, 458835 - 458846, 458850 - 458861, 458872 - 458883, 458894 - 458905, 459550 - 459561, 459572 - 459583, 459594 - 459605, 459616 - 459620, 459631 - 459642, 459675 - 459686, 459690 - 459701, 459874 - 459885, 459896 - 459900 en 459911 - 459922 indien ze verricht worden in een dienst voor medische beeldvorming erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 november 1986Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten6 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medisch technische dienst zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6° bis, van de wet op de ziekenhuizen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen.

Onderafdeling 2. - Magnetische resonantie tomograaf (NMR)

Art. 4.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van magnetische resonantie van artikel 17, § 1, 11° bis, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 459395 - 459406, 459410 - 459421, 459432 - 459443, 459454 - 459465, 459476 - 459480, 459491 - 459502, 459513 - 459524, 459535 - 459546 et 459830 - 459841, indien ze verricht worden in een dienst erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 11/12/2006 numac 2006023222 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 3. - Dienst radiotherapie

Art. 5.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de radiotherapeutische verstrekkingen van artikel 18, § 1, A, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 444113 - 444124, 444135 - 444146, 444150 - 444161, 444172 - 444183, 444194 - 444205, 444216 - 444220, 444231 - 444242, 444290 - 444301, 444312 - 444323, 444356 - 444360, 444371 - 444382, 444393 - 444404, 444415 - 444426, 444430 - 444441, 444452 - 444463, 444474 - 444485, 444496 - 444500, 444511 - 444522, 444533 - 444544, 444555 - 444566, 444570 - 444581 en 444592 - 444603, indien ze verricht worden in een dienst radiotherapie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 april 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/04/1991 pub. 15/05/2006 numac 2006000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987. - Duitse vertaling sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoordineerd op 7 augustus 1987 of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 4. - Dienst nucleaire geneeskunde met PET-scanner

Art. 6.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekking van artikel 18, § 2, B, d)quater, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724, 442735-442746, 442750-442761 442971 - 442982, indien ze verricht worden in een dienst nucleaire geneeskunde erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten0 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 58 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen.

Onverminderd het artikel 3, komt de verzekering enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 17, § 1, 11°, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 459874 - 459885, 459896 - 459900 en 459911 - 459922 indien ze verricht worden in een dienst nucleaire geneeskunde erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten0 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 58 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 5. - Centra voor de behandeling van chronische

nierinsufficiëntie

Art. 7.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van nierdialyse van artikel 20, § 1, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 470400, 470422, 470433 - 470444, 470374 - 470385, 470470 - 470481 en 474714 - 474725 indien ze verricht worden in een centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 november 1996 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie moeten voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst in de zin van artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 6. - Centra voor menselijke erfelijkheid

Art. 8.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van genetische onderzoeken van artikel 33 van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 565014 - 565025, 565036 - 565040, 565051 - 565062, 565073 - 565084, 565095 - 565106, 565110 - 565121, 565132 - 565143, 565154 - 565165, 565176 - 565180, 565191 - 565202, 565213 - 565224, 565235 - 565246, 565250 - 565261, 565272 - 565283, 565294 - 565305, 565316 - 565320, 565331 - 565342, 565353 - 565364, 565375 - 565386, 565390 - 565401, 565412 - 565423, 565434 - 565445, 565456 - 565460, 565471 - 565482, 565493 - 565504, 565515 - 565526, 565530 - 565541, 565552 - 565563, 565574 - 565585, 565596 - 565600, 588674 - 588685 en 588711 - 588722 indien ze verricht worden in een centrum voor menselijke erfelijkheid erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 7. - Brandwondencentrum

Art. 9.Onverminderd het artikel 20, komt de verzekering enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 13, § 1, B, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 211120, 211142, 211282, 211304, 211326, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211525, 211540, 211562, 211945, 213021 en 213043 indien ze verricht worden in een brandwondencentrum erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten1 houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 58 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. HOOFDSTUK 2. - Zorgprogramma's Afdeling 1. - Reproductieve geneeskunde

Art. 10.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten : 1° van de verstrekking van plaatsen van een embryo van artikel 14, g, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 432714 - 432725;2° van de verstrekkingen van In vitro fertilisatie die, in toepassing van artikel 15, 28° van het koninklijk besluit van 25 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022335 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen sluiten betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, aangeduid worden met de pseudo-codes 559812 - 559823, 559834 - 559845 en 559856 - 559860; indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een zorgprogramma "reproductieve geneeskunde" B erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022165 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « reproductieve geneeskunde » moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "reproductieve geneeskunde" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 2. - Cardiale pathologie

Onderafdeling 1. - Zorgprogramma B

Art. 11.§ 1. De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 34, § 1, a), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 589013 - 589024, 589035 - 589046, 589153 - 589164 en 589735 - 589746, de verstrekkingen van artikel 17, § 1, 5°, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 453552 - 453563, 453574 - 453585 en 453596 - 453600, en de verstrekkingen van artikel 17ter, A, 5°, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 464155 - 464166, 464170 - 464181 en 464192 - 464203, indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat ofwel beschikt over zowel de deelprogramma's B1 en B2 van het zorgprogramma "cardiale pathologie" B ofwel het globaal zorgprogramma "cardiale pathologie" B, erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. § 2. De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 14, e), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 229655 - 229666, en de verstrekkingen van artikel 34, § 1, a), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 589190 - 589201 en 589632 - 589643, indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een globaal zorgprogramma "cardiale pathologie" B erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen.

Onderafdeling 2. - Zorgprogramma E

Art. 12.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, e), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 475952 - 475963, 476276 - 476280, 476630 - 476641, en de verstrekkingen van artikel 34, § 1, b), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 589492 - 589503, 589514 - 589525, 589536 - 589540 en 589573 - 589584, indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een zorgprogramma "cardiale pathologie" E erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen

Art. 13.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 34, § 1, b), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 589551 - 589562 indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over zorgprogramma's "cardiale pathologie" B en E erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen Onderafdeling 3. - Zorgprogramma T

Art. 14.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 20, § 1, e) van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 476652 - 476663 indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een zorgprogramma "cardiale pathologie" T erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen Onderafdeling 4. - Zorgprogramma C

Art. 15.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 34, § 1, a), van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 589455 - 589466 indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een zorgprogramma "cardiale pathologie" C erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004022658 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "cardiale pathologie" moeten voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen Afdeling 3. - Oncologie

Art. 16.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 11 van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 350291-350302 indien ze verricht worden in een ziekenhuis dat beschikt over een zorgprogramma voor oncologie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen HOOFDSTUK 3. - Ziekenhuis afdelingen

Art. 17.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekking van artikel 20 van de nomenclatuur aangeduid met het rangnummer 477606 indien ze verricht worden in een ziekenhuis afdeling erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten2 houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling " expertisecentrum voor comapatiënten " moet voldoen om te worden erkend of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. HOOFDSTUK 4. - Ziekenhuis functies Afdeling 1. - Spoedgevallenzorg

Onderafdeling 1. - Eerste opvang van spoedgevallen en Gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Art. 18.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 13, § 1, A, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 212015 en 214012 indien ze verricht worden in een ziekenhuisfunctie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend of overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden of aan de normen die deze koninklijke besluiten wijzigen, vervolledigen of vervangen.

Art. 19.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van : 1° de verstrekkingen van artikel 25, § 3, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 590181 et 590310;2° de verstrekkingen van artikel 25, § 3bis, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 590516, 590531, 590553, 590575, 590590, 590612, 590634, 590656, 590671, 590693, 590715, 590730, 590752, 590774, 590796, 590811, 590833, 590855, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 en 590995; indien ze verricht worden in een ziekenhuisfunctie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen.

Onderafdeling 2. - Mobiele urgentiegroep (MUG)

Art. 20.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 25, § 3, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 590413-590424, 590435, 590446 en 590472 indien ze verricht worden in een ziekenhuis functie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 02/09/1998 numac 1998022557 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen. Afdeling 2. - Intensieve zorg

Art. 21.De verzekering komt enkel tegemoet in de kosten van de verstrekkingen van artikel 13, § 1, B, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 211120, 211142, 211223, 211245, 211260, 211282, 211304, 211326, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211525, 211540, 211562, 211945, 213021 en 213043 indien ze verricht worden in een ziekenhuis functie erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden of aan de normen die dit koninklijk besluit wijzigen, vervolledigen of vervangen.

TITEL 3. - Zwaar medisch apparaat

Art. 22.§ 1. De volgende zware medische apparaten worden voorzien van een identificatienummer : 1° de positron emissie tomograaf (PET) zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 3° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;2° de positron emissie tomograaf in combinatie met computer tomograaf (PET-CT) zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 4° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;3° de positron emissie tomograaf in combinatie met magnetisch resonantie tomograaf (PET-NMR) zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 5° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;4° de computer tomograaf (CT) zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 1° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;5° de magnetische resonantie tomograaf (NMR), inclusief de `extremity only' magnetische resonantie tomograaf zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 6° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen;6° de computer tomograaf met emissie van enkelvoudige fotonen in combinatie met computer tomograaf (SPECT-CT) zoals bedoeld in artikel 1, alinea 1, 2° van het koninklijk besluit van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten4 houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. § 2. Het identificatienummer bedoeld in paragraaf 1 is een nummer toegekend door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan een zwaar medisch apparaat op grond van de gegevens die ontvangen werden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu in uitvoering van het Koninklijk besluit van 19 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022350 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022353 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 27/04/1998 pub. 19/06/1998 numac 1998022351 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "eerste opvang van spoedgevallen" moet voldoen om te worden erkend sluiten5 houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld. indien aan alle nodige vergunningen en erkenningen is voldaan, deelt de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu de gegevens bedoeld in het eerste lid mee aan het Instituut, alsmede de datum waarop het geheel van deze gegevens volledig wordt bevonden door de FOD. § 3. De datum waarop de zware medische apparaten bedoeld in paragraaf 1 worden voorzien van een teller wordt door Ons bepaald.

Art. 23.De tussenkomst van de verzekering in de kostprijs van de verstrekkingen bedoeld in artikel 17, § 1, 11° van de nomenclatuur wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat deze verstrekkingen uitgevoerd worden door middel van een computer tomograaf (CT) of een positron emissie tomograaf in combinatie met computer tomograaf (PET-CT) die overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen inzake programmatie en erkenning van de wet op de ziekenhuizen en haar uitvoeringsbesluiten werd geïnstalleerd en geëxploiteerd.

Art. 24.De tussenkomst van de verzekering in de kostprijs van de verstrekkingen bedoeld in artikel 17, § 1, 11° bis van de nomenclatuur wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat deze verstrekkingen uitgevoerd worden door middel van een magnetische resonantie tomograaf (NMR) die overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen inzake programmatie en erkenning van de wet op de ziekenhuizen en haar uitvoeringsbesluiten werd geïnstalleerd en geëxploiteerd.

Art. 25.De tussenkomst van de verzekering in de kostprijs van de verstrekkingen bedoeld in artikel 18, § 2, B, d)quater van de nomenclatuur wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat deze verstrekkingen uitgevoerd worden door middel van een positron emissie tomograaf (PET) die overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen inzake programmatie en erkenning van de wet op de ziekenhuizen en haar uitvoeringsbesluiten werd geïnstalleerd en geëxploiteerd.

Art. 26.De tussenkomst van de verzekering in de kostprijs van de verstrekkingen bedoeld in artikel 18, § 2, B van de nomenclatuur en aangeduid met het rangnummer 442536-442540 wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat deze verstrekkingen uitgevoerd worden door middel van een computer tomograaf met emissie van enkelvoudige fotonen in combinatie met computer tomograaf (SPECT-CT) die overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen inzake programmatie en erkenning van de wet op de ziekenhuizen en haar uitvoeringsbesluiten werd geïnstalleerd en geëxploiteerd.

Art. 27.Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen bedoeld in de artikelen 3 tot 6, worden de radiografische en radioscopische verstrekkingen verricht overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Art. 28.Hybride toestellen mogen niet gebruikt worden als stand-alone CT- of NMR-toestel.

TITEL 4. - Slotbepalingen

Art. 29.Het getuigschrift voor verstrekte hulp of het document dat hiervoor in de plaats komt, vermeldt in de rubriek " Laboratorium of apparatuur of dienst erkend onder nummer " het identificatienummer, toegekend door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van de medische diensten, medisch-technische diensten, zorgprogramma's, afdelingen of functies waarin de verstrekkingen werden uitgevoerd alsmede het identificatienummer van het zwaar medisch apparaat waarmee de verstrekking werd verricht

Art. 30.Het koninklijk besluit van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 december 1999 en 10 augustus 2001, wordt opgeheven.

Art. 31.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2016.

Art. 32.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 mei 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^