Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 december 2021
gepubliceerd op 28 december 2021

Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021034270
pub.
28/12/2021
prom.
05/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 64, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wetten van 22 februari 1998, 27 april 2005, 19 december 2008, 10 december 2009 en 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 9 december 2020;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 14 december 2020;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 september 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 14 oktober 2021;

Gelet op advies 70.330/2 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 augustus 2019, worden de rangnummers « 457973 - 457984 » ingevoegd tussen de woorden « aangeduid met de rangnummers » en de rangnummers « 458452 - 458463 ».

Art. 2.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de verstrekkingen van artikel 17, § 1, 11°, van de nomenclatuur aangeduid met de rangnummers 457973 - 457984 » ingevoegd tussen de woorden « aangeduid met de rangnummers 229655 - 229666 » en de woorden « en de verstrekkingen van artikel 34, § 1, a), van de nomenclatuur ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^