Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken. - Duitse vertaling type wet prom. 26/05/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen. - Duitse vertaling type wet prom. 26/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016003181 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken type wet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003190 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevolge de overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest type wet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003189 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen type wet prom. 26/05/2016 pub. 20/05/2022 numac 2016015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016000495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016000496 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016003173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 29/06/2016 numac 2016003200 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotings-jaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende mayonaise type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten verbonden aan de ontplooiing en het functioneren van leden van de Federale Politie, van vertegenwoordigers van de Magistratuur en van personeelsleden van Justitie, van Buitenlandse Zaken, van Financiën, van militairen en andere overheidsdiensten belast met zendingen in het buitenland type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische raad voor radio-isotopen type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 12/07/2016 numac 2016024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanvaarding van een legaat ten voordele van de rechtspersoonlijkheid van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016201865 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2014 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202732 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016202864 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016203022 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van het beheerscontract van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016203038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 20/06/2016 numac 2016203041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtredingsdatum van het koninklijk besluit van 17 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016000493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het logo dat de ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/09/2016 numac 2016000494 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor de aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor de aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 07/06/2016 numac 2016011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende het logo dat de ambachtslieden kunnen gebruiken om hun hoedanigheid van ambachtsman bekend te maken type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 02/06/2016 numac 2016022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van één lid van het Nationaal Pensioencomité type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Fototechnicus » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016029301 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031403 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan houdende de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016031462 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016035930 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit inzake de vastlegging van referentierendementen voor de toepassing van de voorwaarden voor kwalitatieve warmte-krachtinstallaties

arrest

type arrest prom. 26/05/2016 pub. 14/06/2016 numac 2016031416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van de besluiten van 19 juli 1990 van de Brusselse Hoofdstedelijke executieve betreffende de verkrijging door de gemeenten van verlaten gebouwen, van 12 februari 1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende organisatie van de vernieuwing of de sloop gevolgd door de heropbouw van onroerende goederen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van 27 mei 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

decreet

type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202963 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202966 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202970 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2016 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van een bemiddelende instantie in het kader van de elektronische tolheffingssystemen op het grondgebied van de drie gewesten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202969 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen in het kader van proefprojecten (1) type decreet prom. 26/05/2016 pub. 05/07/2016 numac 2016203063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 mei 2007 tot uitvoering van het decreet 20 november 2006 over het statuut van de sportschutters type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen

beschikking

type beschikking prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken type beschikking prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen wat betreft de belasting op spelen en weddenschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 13/06/2016 numac 2016031410 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de werking en de organisatie van het Verzoeningscomité bedoeld in artikel 75 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. XII/10 'Stockel' van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie aan de instelling van openbaar nut "Rode Kruis van België"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202965 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot benoeming van de leden van het Producentencollege type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202964 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2014 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 10/06/2016 numac 2016202973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van de TEC Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, wat betreft de aanvraag tot toegangsverlening tot de reserve type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" , alsook zijn voorzitter en ondervoorzitter

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/05/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016031428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuning van het Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

erratum

type erratum prom. 26/05/2016 pub. 15/03/2017 numac 2017011083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum
^