Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016040305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2016, 103.08 punten bedraagt, tegenover 102. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 21 MAART 1804. - Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel V en Vbis Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 18 van 19 januari 2010, bladzijde 2192, moet de volgende correctie worden aangebracht : In de Duitse

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2015003413 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie en de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 31/05/2016 numac 2016000300 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 70 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2015 pub. 31/05/2016 numac 2016000315 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/05/2016 numac 2016000333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009248 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 23/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009247 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de gegevens opgenomen in het register van de ambachtslieden en tot bepaling van de gebruiksvoorwaarden ervan type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van toezicht op de naleving van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016021048 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Aanstelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2016 dat uitwerking heeft op de eerste dag van de maand volgend op bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, wordt De heer René DELCOURT, geboren op 20 maart 1955, aangesteld als titularis van de mand Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64, § 1, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016035821 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 10 APRIL 2016. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 april 2016 wordt bepaald : Artikel 1. Wordt benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer Dumortier, Freddy Eduard, ° 23 april 1947 te Menen Gewoon lid van de Koni Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Art. 2. Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum ve(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016003177 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij aan rijksambtenaren behorende tot de Federale Overheidsdienst Financiën, een bezoldigd verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit type ministerieel besluit prom. 28/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016009246 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Raad "Ambachtslieden" type ministerieel besluit prom. 26/05/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor de aanvraag van de hoedanigheid van ambachtsman type ministerieel besluit prom. 21/04/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016035809 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal vte per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2016

arrest

type arrest prom. 07/12/2015 pub. 31/05/2016 numac 2016000301 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de voorwaarden voor de verwijdering van afgedankte ionisatierookmelders die voor niet huishoudelijk gebruik aangewend werden. - Officieuze coördinatie in het Duits

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2016 pub. 31/05/2016 numac 2016035806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.9 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

document

type document prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016202902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs-analisten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige programmeurs-analisten (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16051) werd afgesloten op 29 (...) Er zijn geen geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016202898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 mei 2016, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wordt aan Me - wordt de heer Jean-François TAMELLINI benoemd tot werkend lid van het Beheerscomité van voornoemd(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/05/2016 numac 2016202901 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen De vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****1) voor de **** ****, Arbeid en Sociaal **** (****15155) werd afgesloten op 22 ****(...) Er zijn 4 geslaagden.
^