Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 mei 2017
gepubliceerd op 06 juni 2017

Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017030371
pub.
06/06/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/22/2017030371/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe : - verwijzingen naar artikelen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) aan te passen ingevolge recente wijzigingen; - verwijzingen naar bepaalde recent gewijzigde financiële wetgeving aan te passen; - een technische wijziging aan te brengen die noodzakelijk is ingevolge de aanpassing van de terminologie in het WIB 92 en in het KB/WIB 92, en die sindsdien niet is gedaan.

In die zin voegen de artikelen 3, 11 tot 14, 15 tot 17, 19 tot 22 en 25 tot 26 in het KB/WIB 92 nieuwe verwijzingen naar artikel 90 van het WIB 92 in. Sinds de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht sluiten houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (wet op "Tax Shift") in artikel 90 van het WIB 92 immers onderverdeeld in leden. Het paste dus om de verwijzingen naar dit bestaand artikel in het KB/WIB 92 te herzien.

Overeenkomstig dezelfde logica passen de artikelen 2, 4 en 7 respectievelijk de verwijzingen naar de artikelen 201, 1458 en 154bis van het WIB 92 aan.

De artikelen 5, 6, 18, 23 en 24 vervangen de verwijzingen naar de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en de verwijzingen naar het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging door verwijzingen naar de nieuwe wetten van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

Ingevolge de recente staatshervormingen heft artikel 1 de verwijzing naar het Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw op en vervangt het door verwijzingen naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor het Vlaamse Gewest en naar de Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6) voor het Waalse Gewest.

Artikel 8 bevat enkel aanpassing van de terminologie ingevolge gelijkaardige aanpassingen in het WIB 92 en in het KB/WIB 92.

Artikel 10 schrapt artikel 734ter, KB/WIB 92, gegeven dat deze bepaling werd hernomen in artikel 205ter, § 5, WIB 92. Bijgevolg past artikel 9 het opschrift van een afdeling aan.

Aan alle opmerkingen van de Raad van State (advies nr.61.165/3, van 18 april 2017) is tegemoetgekomen.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Advies 61.165/3 van 18 april 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92" Op 17 maart 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 4 april 2017. de kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraden, en Annemie Goossens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 18 april 2017. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit bevat diverse technische wijzigingen van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten7 "tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992" (hierna : KB/WIB 92).Het gaat in hoofdzaak om de aanpassing van verwijzingen in het KB/WIB 92 naar artikelen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna : WIB 92) en naar financiële wetgeving.

RECHTSGROND 3. De gemachtigde heeft een tabel met een overzicht van de rechtsgronden bezorgd waarin in hoofdzaak melding wordt gemaakt van de artikelen en wetten waaraan wordt gerefereerd in het tweede tot vierde lid van de aanhef. 3.1. De in het derde en het vierde lid van de aanhef vermelde wetten van 3 augustus 2012 (1) en 19 april 2014 (2) vormen geen rechtsgrond voor het ontworpen besluit. Het gaat slechts om wetten waarnaar in de ontworpen bepalingen wordt verwezen. 3.2. Uit de tabel bezorgd door de gemachtigde blijkt dat in een aantal gevallen de rechtsgrond exclusief wordt gezocht in de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning (artikel 108 van de Grondwet).

De algemene bevoegdheid van de Koning om de wetten uit te voeren impliceert echter steeds het bestaan van een andere wetskrachtige bepaling waarmee de algemene uitvoeringsbevoegdheid samenhangt.

Artikel 108 van de Grondwet bepaalt immers dat de Koning de verordeningen maakt en de besluiten neemt die "voor de uitvoering van de wetten" nodig zijn, zodat er ook een uit te voeren wet moet zijn.

Dat grondwetsartikel moet dus steeds worden gelezen in samenhang met een wetskrachtige bepaling.

In de gevallen dat de in het tweede lid van de aanhef en de hierna vermelde bepalingen van het WIB 92 geen expliciete delegatie aan de Koning bevatten, dient de rechtsgrond te worden gezocht in het in het eerste lid van de aanhef vermelde artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met een van die bepalingen. 3.3. De lijst van de in het tweede lid van de aanhef vermelde bepalingen van het WIB 92, namelijk de artikelen 90, eerste lid, 1458, 154bis en 201, tweede lid (lees: 201, § 2), moet als volgt worden aangevuld en verfijnd : - artikel 77, derde lid (de rechtsgrond voor artikel 1 van het ontworpen besluit); - artikel 90, eerste lid, 2°, tweede lid (de rechtsgrond voor artikel 3 van het ontworpen besluit); - artikel 1458, § 1, tweede lid, laatste zin (de rechtsgrond voor artikel 4 van het ontworpen besluit); - artikel 14516, 1° (de rechtsgrond voor de artikelen 5 en 6 van het ontworpen besluit); - artikel 154bis, vijfde lid (de rechtsgrond voor artikel 7 van het ontworpen besluit); - artikel 167, eerste lid (de rechtsgrond voor artikel 8 van het ontworpen besluit); - artikel 201, § 2, derde lid, (de rechtsgrond voor artikel 2 van het ontworpen besluit); - artikel 261, derde lid (de rechtsgrond voor de artikelen 11 tot 13 van het ontworpen besluit); - artikel 266, eerste lid (de rechtsgrond voor de artikelen 16 tot 24 van het ontworpen besluit); - artikel 271 (de rechtsgrond voor artikel 14 van het ontworpen besluit); - artikel 306, § 1, eerste lid (de rechtsgrond voor artikel 25 van het ontworpen besluit); - artikel 360, tweede lid (de rechtsgrond voor artikel 26 van het ontworpen besluit).

Ten slotte kan voor artikel 10 van het ontworpen besluit, dat ertoe strekt artikel 734ter van het KB/WIB 92 op te heffen, verwezen worden naar artikel 44, 3°, van de wet van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten "houdende diverse bepalingen". Bij die laatste bepaling werd de rechtsgrond (het toenmalige artikel 202, § 2, tweede lid, van het WIB 92) van artikel 734ter van het KB/WIB 92 opgeheven.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Aanhef 4. De aanhef dient in overeenstemming te worden gebracht met wat hiervoor is opgemerkt over de rechtsgrond van het ontworpen besluit. Artikel 2 5. Het in artikel 2 van het ontwerp vermelde te vervangen zinsdeel in artikel 49bis van het KB/WIB 92 ("in artikel 69, § 2") komt niet voor in de eerste paragraaf van dat artikel (daarin komt het zinsdeel "van artikel 69, § 2" voor).Doch ook in die paragraaf zou de verwijzing naar artikel 69, § 2, dat is opgeheven, vervangen moeten worden door een verwijzing naar artikel 201, § 2.

Artikel 7 6. Artikel 7 van het ontwerp strekt ertoe om in artikel 6319 van het KB/WIB 92 het zinsdeel "artikel 154bis, derde lid" te vervangen door het zinsdeel "artikel 154bis, vierde lid".In het genoemde vierde lid komt echter geen delegatie aan de Koning voor. Er dient allicht naar het vijfde lid verwezen te worden.

De griffier, A. Goossens De voorzitter, J. Baert _______ Nota's (1) Wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten "betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen".(2) Wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten "betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders". 22 MEI 2017. - Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen : - 77, derde lid, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type wet prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension, de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen type wet prom. 10/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 sluiten; - 90, eerste lid, 2° laatst gewijzigd bij de programmawet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten; - 1458, § 1, tweede lid, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en laatst gewijzigd bij de wet van 18 december 2015; - 14516, 1°, ingevoegd bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994 en 18 december 2015; - 154bis, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten en laatst gewijzigd bij de wet van 26 december 2013; - 167, eerste lid; - 201, § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht sluiten; - 261, derde lid, ingevoegd bij de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten en gewijzigd bij de wet van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht sluiten; - 266, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 4 april 1995, het koninklijke besluit van 7 december 2007 en de wet van 13 december 2012; - 271, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, het koninklijke besluit van 20 december 1996 en de wetten van 24 december 2002, 22 december 2008 en 26 december 2015; - 306, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 28 december 1992; - 360, tweede lid;

Gelet op de wet van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, artikel 44, 3° ;

Gelet op KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 december 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 23 januari 2017;

Gelet op het advies nr. 61.165/3 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 48, § 1, A, 2°, a), van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 september 2000 en 12 mei 2003, worden de woorden "Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw;" vervangen door de woorden "Agentschap Innoveren en Ondernemen of de Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6);".

Art. 2.In artikel 49bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 september 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/09/2000 pub. 17/10/2000 numac 2000003629 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de investeringsaftrek sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in § 1 worden de woorden "van artikel 69, § 2," vervangen door de woorden "van artikel 201, § 2,".2° in § 2 worden de woorden "in artikel 69, § 2," telkens vervangen door de woorden "in artikel 201, § 2,".

Art. 3.In artikel 53, § 1, van hetzelfde besluit, worden de woorden "van artikel 90, 2°, tweede lid" vervangen door de woorden "van artikel 90, eerste lid, 2° ".

Art. 4.In artikel 634bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten3, worden de woorden "artikel 1458, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 1458, § 1, tweede lid,".

Art. 5.In artikel 636, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 september 2006 en 3 maart 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 1° worden de woorden "de lijst van de Belgische beleggingsinstellingen overeenkomstig artikel 120 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en afdeling I van hoofdstuk I van titel I van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging" vervangen door de woorden "de lijst van de Belgische instellingen voor collectieve belegging waaraan een vergunning is verleend, overeenkomstig de artikelen 197 tot 200 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders";2° in de bepaling onder 6° worden de woorden "overeenkomstig boek III van voormelde wet van 4 december 1990" vervangen door de woorden "overeenkomstig deel II en deel III van voormelde wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten";3° in de bepaling onder 8°, eerste streepje, worden de woorden "overeenkomstig artikel 11 van voormeld koninklijk besluit van 4 maart 1991" vervangen door de woorden "overeenkomstig C, van Onderafdeling I van Afdeling II, van hoofdstuk 3, van Titel I, van Boek I, van deel II van voormelde wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten".

Art. 6.In artikel 637 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 1 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de twee bestuurders bedoeld in artikel 3, § 1, 8°, van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging" vervangen door de woorden "de leiders bedoeld in artikel 25, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders";2° in paragraaf 3 worden de woorden "in artikel 68, § 1, van voormeld koninklijk besluit van 4 maart 1991 en moeten overeenstemmen met de voorwaarden gesteld in het koninklijk besluit van 8 maart 1994 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming" vervangen door de woorden "in B van onderafdeling I, Afdeling II, Hoofdstuk 3, Titel I, Boek I, deel II van de wet van 19

april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, in de afdelingen IV en V, van hoofdstuk II, van titel II van het koninklijk besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en moeten overeenstemmen met de voorwaarden gesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming".

Art. 7.In artikel 6319 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten4, worden de woorden "artikel 154bis, derde lid," vervangen door de woorden "artikel 154bis, vijfde lid,".

Art. 8.In artikel 65 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997003253 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 sluiten, worden de woorden "of meewerkende echtgenoot" ingevoegd tussen de woorden "bezoldigen van bedrijfsleiders" en de woorden "behalen en die voorafbetalingen".

Art. 9.In het opschrift van de afdeling XXVIIquater, van hoofdstuk I, van hetzelfde besluit, ingevoegd als afdeling XXVIIter door het koninklijk besluit van 29 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten0 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 februari 2003, 13 februari 2003, en 20 januari 2005, worden de woorden "artikelen 202, § 2, tweede lid en 203, § 1, tweede lid" vervangen door de woorden "artikel 203, § 1, tweede lid".

Art. 10.Artikel 734ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten1 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 2009, wordt opgeheven.

Art. 11.In artikel 736, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten0 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11°, " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11°, ".

Art. 12.In artikel 739 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11°, " telkens vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11°, ".

Art. 13.In artikel 7311, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11°, " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11°, ".

Art. 14.In artikel 87, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende aanwijzingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 3° worden de woorden "in artikel 90, 2° " vervangen door de woorden "in artikel 90, eerste lid, 2° ";2° in de bepaling onder 4° worden de woorden "in artikel 90, 3° en 4° " vervangen door de woorden "in artikel 90, eerste lid, 3° en 4° ";3° in de bepaling onder 4° bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten5, worden de woorden "in artikelen 90, 12°, " vervangen door de woorden "in artikelen 90, eerste lid, 12°, ";4° in de bepaling onder 5°, a), worden de woorden "in artikel 90, 1°, " vervangen door de woorden "in artikel 90, eerste lid, 1°, ".

Art. 15.In het opschrift van de onderafdeling I, van afdeling III, van hoofdstuk II, van hetzelfde besluit, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11° ".

Art. 16.In artikel 106, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 20 januari 2005 en 20 december 2012, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11° ".

Art. 17.In artikel 106, § 4, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 december 2011 en 20 december 2012, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11° ".

Art. 18.In artikel 109, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 30 mei 1995, worden de woorden "in artikel 119quater van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten" vervangen door de woorden "in artikel 271/9 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen".

Art. 19.In artikel 111bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2, worden de woorden "in artikel 90, 11° " telkens vervangen door de woorden "in artikel 90, eerste lid, 11° ".

Art. 20.In artikel 115 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 1 september 1995 en 20 januari 2005, worden de woorden "in artikelen 17, § 1, en 90, 6° en 11° " telkens vervangen door de woorden "in artikelen 17, § 1, en 90, eerste lid, 6° en 11° ".

Art. 21.In artikel 116 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten8, worden de woorden "artikelen 17 en 90, 6°, et 11° " vervangen door de woorden "artikelen 17 en 90, eerste lid, 6° en 11° ".

Art. 22.In artikel 117, § 2, c), van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 20 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten2 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 5 december 2011 en 20 december 2012, worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11° ".

Art. 23.In artikel 118, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 1 september 1995, 15 mei 2003 en 7 december 2007, worden de woorden "of beleggingsvennootschappen vermeld in de artikelen 114, 118, 119quinquies en 119decies van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten" vervangen door de woorden "of beleggings-vennootschappen vermeld in de artikelen 15 en 271/10 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen of vermeld in de artikelen 190, 195 en 298 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders".

Art. 24.In artikel 119, § 1, eerste lid, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993 en 15 mei 2003, worden de woorden "in de artikelen 114, 118, 119quinquies en 119decies van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten" vervangen door de woorden "in de artikelen 15 en 271/10 van de wet van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en in de artikelen 190, 195 en 298 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders".

Art. 25.In artikel 178, § 2, 14°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten6, worden de woorden "in artikel 90, 3° " vervangen door de woorden "in artikel 90, eerste lid, 3° ".

Art. 26.In artikel 204, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, worden de volgende aanwijzingen aangebracht: 1° in de bepaling onder a) worden de woorden "vermeld in artikel 90, 1° " vervangen door de woorden "vermeld in artikel 90, eerste lid, 1° ";2° in de bepaling onder b) worden de woorden "vermeld in artikel 90, 2° tot 7° " vervangen door de woorden "vermeld in artikel 90, eerste lid, 1° bis tot 7° ";3° in de bepaling onder c) worden de woorden "vermeld in artikel 90, 8° " vervangen door de woorden "vermeld in artikel 90, eerste lid, 8° ";4° in de bepaling onder d) worden de woorden "vermeld in artikel 90, 9° " vervangen door de woorden "vermeld in artikel 90, eerste lid, 9° ";5° in de bepaling onder e) worden de woorden "vermeld in artikel 90, 10° " vervangen door de woorden "vermeld in artikel 90, eerste lid, 10° ";6° in de bepaling onder f) worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 11° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 11° ";7° in de bepaling onder g) worden de woorden "bedoeld in artikel 90, 12° " vervangen door de woorden "bedoeld in artikel 90, eerste lid, 12° ".

Art. 27.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 14 april 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/04/2011 pub. 06/05/2011 numac 2011201824 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen, Belgisch Staatsblad van 6 mei 2011.

KB/WIB 92 - koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg sluiten7 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

^