Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 31 januari 2017

Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020074
pub.
31/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/besluit/2016/12/22/2017020074/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe de artikelen 207 en 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (hierna "het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten" genoemd) te wijzigen. Die bepalingen verduidelijken de voorwaarden waaronder een genoteerde vennootschap of een vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF (voor zover die MTF met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek werkt), inkoopverrichtingen van eigen aandelen mag uitvoeren.

Artikel 620, § 2, derde lid, van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal sluiten tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal (hierna "het koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal sluiten" genoemd), verleent U de machtiging om de verplichtingen vast te leggen die door de genoteerde vennootschappen en de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, moeten worden nageleefd met betrekking tot de informatieverstrekking aan het publiek over de inkoopverrichtingen van eigen aandelen. Die verplichtingen werden toegelicht in artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten door een wijzigingsbesluit van 26 april 2009. Dit besluit strekt ertoe ter zake enkele detailkwesties aan te vullen.Als beginsel blijft gelden dat de openbaarmaking van informatie over de inkoopverrichtingen van eigen aandelen binnen een termijn van zeven dagen (beursdagen) na de uitvoering ervan moet plaatsvinden.

Bovendien verleent artikel 620, § 2, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen U de machtiging om regels te bepalen voor het toezicht door de FSMA op de naleving van de verplichtingen inzake de informatieverstrekking aan het publiek, en inzonderheid de voorwaarden waaronder de FSMA zelf, in geval van tekortkoming, op kosten van de betrokken vennootschap, tot de publicatie van bepaalde informatie kan overgaan, en met name in het bijzonder openbaar kan maken dat de betrokken vennootschap haar verplichtingen inzake informatieverstrekking niet nakomt. Doelstelling van dit besluit is de definitie van die regels en van de maatregelen die de FSMA kan treffen als de verplichtingen inzake informatieverstrekking niet worden nageleefd.

Tot slot verleent artikel 620, § 3, van het Wetboek van vennootschappen U de machtiging om nadere regels te bepalen die ertoe strekken de gelijke behandeling van de aandeelhouders bij een inkoopverrichting van eigen aandelen te waarborgen, door middel van de gelijkwaardigheid van de geboden prijs, een in artikel 620, § 1, eerste lid, 5°, vermelde voorwaarde. Die nadere regels werden toegelicht in artikel 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten door een wijzigingsbesluit van 26 april 2009. Dit besluit strekt ertoe te verduidelijken hoe die nadere regels moeten worden toegepast bij een termijninkoop van eigen aandelen. Daarbij worden in hoofdzaak de cessie-retrocessieverrichtingen ("repo") geviseerd.

Een "repo"-verrichting wordt in artikel 13 van de wet van 15 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten gedefinieerd als "contante verkopen van financiële instrumenten, die tussen dezelfde partijen worden gesloten met gelijktijdige terugkoop op bepaalde of onbepaalde termijn van gelijkwaardige financiële instrumenten, ongeacht de overeengekomen prijs-, leverings- of looptijdvoorwaarden". Een "repo" is dus een overeenkomst tot contante verkoop met daaraan gekoppeld een verplichting tot inkoop op termijn. Wanneer een genoteerde vennootschap of een vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, een "repo" sluit, verbindt zij zich er, op het ogenblik waarop zij die overeenkomst sluit, toe om haar eigen aandelen op termijn tegen een vooraf bepaalde prijs in te kopen.

Dit besluit strekt er eerst en vooral toe te verduidelijken dat de in artikel 207, § 1, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten vereiste openbaarmaking bij een inkoopverrichting op termijn, zoals een "repo", dient te gebeuren op het ogenblik waarop de verkoopovereenkomst wordt gesloten waaraan een verplichting tot inkoop op termijn is gekoppeld, en niet op het ogenblik waarop de termijn verstrijkt, i.e. op het ogenblik waarop de effectieve inkoopverrichting wordt uitgevoerd. Het is inderdaad op het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten dat de vennootschap de verbintenis aangaat om haar eigen aandelen in te kopen en dat de partijen de prijs van die inkoop vaststellen. Precies op dat ogenblik moeten de aandeelhouders dus kennis nemen van de voorwaarden van de inkoopverrichting om te kunnen controleren in hoeverre de vennootschap het beginsel van de gelijke behandeling van de aandeelhouders naleeft.

Verder verduidelijkt artikel 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten dat, bij een inkoopverrichting op termijn, de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs die als referentie wordt gehanteerd voor de berekening van de gelijkwaardige prijs, de biedprijs moet zijn die in het centraal orderboek van de als referentie fungerende gereglementeerde markt of MTF verschijnt op het ogenblik waarop de inkoopovereenkomst wordt gesloten, en niet op het ogenblik waarop de termijn verstrijkt. Zo wordt ervoor gezorgd dat het ogenblik waarop de door de partijen vastgestelde prijs moet voldoen aan de voorwaarde van de gelijkwaardigheid van de geboden prijs, overeenstemt met het ogenblik waarop de informatie over de inkoop van eigen aandelen openbaar wordt gemaakt. De gelijke behandeling van de aandeelhouders is immers pas gewaarborgd als alle aandeelhouders de mogelijkheid hebben om hun aandelen of certificaten op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde financiële voorwaarden te verkopen op een gereglementeerde markt waarop de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd, of, als de vennootschap niet is genoteerd, op de MTF waarop de effecten van de vennootschap zijn toegelaten tot de verhandeling.

Verder verduidelijkt artikel 208 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten ook dat de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs die bij een inkoopverrichting op termijn in aanmerking wordt genomen, wordt vermeerderd met een rente die overeenstemt met de marktvoorwaarden. Op die manier kunnen de aandeelhouders hun aandelen of certificaten op de betrokken gereglementeerde markt of MTF verkopen tegen dezelfde prijs, verminderd met het bedrag van voornoemde rente.

De inaanmerkingneming van die rente doet geen afbreuk aan de gelijke behandeling van de aandeelhouders, in zoverre die rente de vergoeding mogelijk maakt van de persoon die ermee instemt de genoteerde vennootschap of de vennootschap waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, tijdelijk te financieren via de inkoop op termijn.

Dit besluit wijzigt ook artikel 207, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, om te kunnen eisen dat, bij een onderhandse inkoop, ook het tijdstip waarop de verrichting heeft plaatsgevonden, openbaar wordt gemaakt. Deze verduidelijking strekt ertoe het voor de aandeelhouders veel gemakkelijker te maken om de transactieprijs te vergelijken met de hoogste actuele biedprijs in het centrale orderboek van de gereglementeerde markt of de MTF. Verder verduidelijkt dit besluit ook de nadere regels voor de openbaarmaking door de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, met als uitgangspunt de regels voor dergelijke vennootschappen in het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Tot slot bevestigt dit koninklijk besluit de bevoegdheid van de FSMA om toezicht te houden op de naleving, door de genoteerde vennootschappen of de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, van de verplichting tot openbaarmaking van de met toepassing van artikel 620, § 1, van het Wetboek van vennootschappen uitgevoerde inkoopverrichtingen, alsook op de naleving van de voorwaarden waaronder die openbaarmaking plaatsvindt.

In verband met de uitvoering van die toezichtsbevoegdheid wordt verduidelijkt dat de FSMA ten aanzien van de betrokken vennootschappen, de financiële tussenpersonen, de leden van een Belgische gereglementeerde markt of MTF, de marktondernemingen, de MTF's, en de verrekenings- of vereffeningsinstellingen over de bevoegdheid beschikt om zich alle informatie en documenten te laten meedelen die haar in staat stellen kennis te nemen van de precieze voorwaarden van een inkoopverrichting van eigen aandelen.

Ter uitvoering van artikel 620, § 2, vierde lid, van het Wetboek van vennootschappen definieert dit koninklijk besluit ook de maatregelen die de FSMA kan treffen als de bepalingen van artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten niet blijken te zijn nageleefd, met andere woorden, als de vennootschap niet tot de vereiste openbaarmaking is overgegaan of als de modaliteiten van die openbaarmaking niet in overeenstemming zijn met voornoemde bepalingen.

In dat geval kan de FSMA een waarschuwing openbaar maken om de aandeelhouders van de vennootschap ervan op de hoogte te brengen dat deze laatste niet de bepalingen van voormeld artikel 207 heeft nageleefd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Justitie, K. GEENS

ADVIES 60.105/2 VAN 9 NOVEMBER 2016 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT `TOT WIJZIGING, WAT DE VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN BETREFT DOOR GENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN EN VENNOOTSCHAPPEN WAARVAN DE EFFECTEN ZIJN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN MTF, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten TOT UITVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN' Op 13 september 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van zestig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 9 november 2016.

De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, kamervoorzitter, Luc DETROUX en Wanda VOGEL, staatsraden, Christian BEHRENDT en Marianne DONY, assessoren, en Bernadette VIGNERON, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc PAQUET, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine BAGUET, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 november 2016.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. In het eerste lid van de aanhef behoort te worden vermeld dat het koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal sluiten 'tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal' bekrachtigd is bij de wet van 6 mei 2009.2. Wat het dispositief betreft, zou in het ontworpen artikel 207, § 7, tweede lid, moeten worden verduidelijkt waarop de "waarschuwing" die de FSMA openbaar kan maken, betrekking heeft. De griffier, B. VIGNERON. De voorzitter, P. VANDERNOOT.

22 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van Vennootschappen, artikel 620, § 2, derde lid, aangevuld bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal sluiten bekrachtigd bij de wet van 6 mei 2009, en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 20 december 2010, en § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 oktober 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008009877 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 tot wijziging van Richtlijn 77/91/EEG van de Raad met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal sluiten bekrachtig bij de wet van 6 mei 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen;

Gelet op advies 60.105/2 van de Raad van State, gegeven op 9 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, vervangen bij koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009009333 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende : "Bij een inkoopverrichting op termijn moet de openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid uiterlijk plaatsvinden op het einde van de zevende beursdag volgend op de datum waarop de inkoopovereenkomst wordt afgesloten." 2° paragraaf 2 wordt aangevuld met een bepaling onder 1° bis, luidende : "1° bis het tijdstip waarop de verrichting heeft plaatsgevonden als zij niet is uitgevoerd in het centraal orderboek van een gereglementeerde markt of een MTF;" 3° in paragraaf 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende : "De regels die zijn vastgesteld in artikel 4, § 1, tweede lid, 8°, a) en b) van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten gelden bij toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit van 14 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten door de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF." b) in het tweede lid, dat het derde lid is geworden, worden de woorden ", die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 41 van het koninklijk besluit van 14 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten" geschrapt.4° artikel 207 wordt aangevuld met de paragrafen 6, 7 en 8, luidende : " § 6.De FSMA ziet toe op de toepassing van dit artikel. § 7. Als de FSMA van oordeel is dat de bepalingen van dit artikel niet zijn nageleefd, stelt zij de betrokken vennootschap daarvan in kennis met het verzoek om haar, binnen de termijn die zij vaststelt, haar opmerkingen mee te delen.

Na het verstrijken van de door haar vastgestelde termijn kan de FSMA, op de wijze die zij bepaalt en op kosten van de betrokken vennootschap, een waarschuwing openbaar maken die vermeldt dat de betrokken vennootschap de bepalingen van dit artikel niet heeft nageleefd. Als zij dit aangewezen vindt, kan zij, om rekening te houden met de opmerkingen van de vennootschap, een waarschuwing openbaar maken die verschilt van haar oorspronkelijke standpunt. § 8. Voor de uitvoering van haar toezichtsbevoegdheid als bedoeld in § 6 beschikt de FSMA ten aanzien van de vennootschappen die aan de betrokken regels zijn onderworpen, de financiële tussenpersonen, de leden van een Belgische gereglementeerde markt of MTF, de marktondernemingen, de MTF's, de verrekenings- of vereffeningsinstellingen, en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen over de bevoegdheid om zich elke informatie en elk document, in welke vorm ook, te laten meedelen, met inbegrip van informatie en documenten die betrekking hebben op de relaties tussen de tussenpersoon en een bepaalde cliënt."

Art. 2.In artikel 208 van hetzelfde koninklijk besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009009333 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen sluiten, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende : "Bij een inkoopverrichting op termijn is de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs die als referentie wordt gehanteerd, de biedprijs die in het centraal orderboek verschijnt op het ogenblik dat de inkoopovereenkomst wordt afgesloten, vermeerderd met de rente die overeenstemt met de normale marktvoorwaarden."

Art. 3.De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^