Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2008
gepubliceerd op 27 augustus 2008

Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003344
pub.
27/08/2008
prom.
21/08/2008
ELI
eli/besluit/2008/08/21/2008003344/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, streeft een drieledige doelstelling na.

Vooreerst strekt het besluit tot actualisering van de regels die momenteel vervat zijn in het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de markt voor financiële instrumenten Alternext en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik. Dergelijke actualisering dringt zich op ingevolge de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (hierna de MiFID-richtlijn). Ingevolge de omzetting van de MiFID-richtlijn wordt Alternext sinds 1 november 2007 immers beschouwd als een multilaterale handelsfaciliteit ("multilateral trading facility" of kortweg "MTF") die wordt uitgebaat door een Belgische marktonderneming, te weten Euronext Brussels NV. Daardoor vindt het regelgevend kader dat van toepassing is op alle MTFs (voornamelijk het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, inzonderheid hoofdstuk II van titel III) en op alle marktondernemingen die een MTF uitbaten (voornamelijk de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, inzonderheid artikel 44 zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot omzetting van de Europese Richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) ook toepassing op Alternext en op Euronext Brussels NV als de uitbater van Alternext. Bijgevolg dienen, naast die algemene regels, nog slechts een beperkter aantal specifieke regels te worden opgelegd dan voorheen. Gelet op deze gewijzigde reglementaire context dringt een actualisering zich tevens op met het oog op de rechtszekerheid en de toegankelijkheid van de wetgeving.

Daarnaast strekt het besluit ertoe om meerdere aanvullende regels met betrekking tot welbepaalde MTFs - die van toepassing zijn naast en bovenop de algemene regels die gelden voor alle MTFs - te bundelen in één enkel besluit. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op de toepasselijkverklaring van (alle of een deel van de) preventieve en repressieve regels inzake marktmisbruik en de (gerelateerde) regels inzake transactiemeldingen. Terwijl voordien deze regels nog waren verspreid (in het voornoemde besluit van 14 december 2006 voor Alternext, in een besluit van 26 juni 2003 voor de door Euronext Brussels NV uitgebate Vrije Markt, in het voornoemde besluit van 3 juni 2007 voor de transactiemeldingen en in een besluit van 17 maart 2008 voor de door Euronext Brussels uitgebate Trading Facility en Easynext), verhoogt deze benadering de toegankelijkheid van de regelgeving. Teneinde deze doelstelling ook te kunnen handhaven in functie van eventuele toekomstige marktinitiatieven, wordt er voor geopteerd om de hoofdstukken inhoudelijk te ordenen, veeleer dan per individueel aangewezen MTF. Wanneer een hoofdstuk in de huidige stand van zaken slechts op één enkele MTF betrekking heeft (wat het geval is voor de eerste drie hoofdstukken, die enkel voor Alternext gelden), wordt dit terwille van de leesbaarheid niettemin in het opschrift verduidelijkt.

De Regering verduidelijkt dat de bundeling in dit besluit van de regels met betrekking tot welbepaalde MTFs, naast de regels die vervat waren in het voorrnoemde besluit van 14 december 2006 enkel betrekking heeft op de regels waarvoor die bundeling de rechtszekerheid bevordert door een betere toegankelijkheid ervan. In de gevallen waar de toegankelijkheid van het reglementaire kader eerder gebaat is met de inlassing van de regel met betrekking tot welbepaalde MTFs in een ruimer kader dan met een inlassing in dit besluit, opteert de Regering immers voor de eerste benadering. Dit is met name het geval met de vermelding van Alternext en de Vrije Markt in artikel 49 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Tot slot strekt dit besluit tot administratieve vereenvoudiging, door de versoepeling op drie vlakken van de verplichtingen van de emittenten waarvan financiële instrumenten worden verhandeld op de MTF Alternext.

De verschillende onderdelen van het besluit worden hierna nader toegelicht. Waar bestaande bepalingen worden overgenomen - wat voor de meeste artikelen het geval is - wordt hoofdzakelijk volstaan met hierop te wijzen. De continuïteit met de bestaande toestand biedt dan immers voldoende duidelijkheid. HOOFDSTUK I Dit hoofdstuk bevat de voor dit besluit dienstige definities. Daarbij worden voornamelijk de MTFs waarvoor dit besluit nadere regels bevat - naast de algemene regels die gelden voor alle MTFs - geïdentificeerd.

HOOFDSTUK II Hoofdstuk II bevat de specifieke regels die gelden voor de marktregels, en is genomen in uitvoering van artikel 15 van de wet van 2 augustus 200 2. Momenteel bevat dit hoofdstuk slechts één artikel, dat enkel betrekking heeft op de marktregels van Alternext. Het eerste lid herneemt artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 14 december 2006. Een identieke regel is overigens vervat in artikel 40, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Overeenkomstig de tweede doelstelling worden de specifieke regels voor welbepaalde MTFs gebundeld in dit besluit, zodat de identieke regel uit voornoemd artikel 40, tweede lid, wordt opgeheven (artikel 12 van dit besluit).

Het tweede lid herneemt artikel 4, vierde lid, van het koninklijk besluit van 14 december 2006, en strekt ertoe de bestaande transparantie van de marktregels te behouden (naar analogie met wat geldt voor de gereglementeerde markten). HOOFDSTUK III Hoofdstuk III bevat de specifieke regels die gelden voor de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling zijn toegelaten, en is genomen in uitvoering van artikel 10, § 6, van de wet van 2 augustus 200 2. Momenteel bevat dit hoofdstuk slechts twee artikelen, die enkel betrekking hebben op de emittenten op Alternext, en die artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 (zoals vervangen door het koninklijk besluit van 14 november 2007) hernemen. De enige wijzigingen die werden aangebracht zijn van louter legistieke aard of beogen de leesbaarheid te bevorderen zonder de inhoud te wijzigen (onder meer door de opsplitsing in twee artikelen en door een aantal herformuleringen).

Wel wordt een wijziging voorgesteld teneinde de emittenten (van aandelen of schuldinstrumenten) op deze multilaterale handelsfaciliteit een termijn van vier in plaats van twee maanden te geven om hun halfjaarlijks financieel verslag openbaar te maken. Deze maatregel van administratieve vereenvoudiging is ingegeven door de praktische moeilijkheden die deze emittenten van veeleer beperkte omvang en organisatie kunnen ondervinden om de kortere termijn na te leven alsook door de bekommernis om de concurrentiepositie van de Belgische financiële markt te handhaven. Bovendien zullen ook de beleggers naar verwachting voordeel halen uit een langere termijn, omdat dit de emittenten meer mogelijkheid biedt om de verkorte financiële overzichten aan een (volledige of beperkte) controle te onderwerpen en omdat de halfjaarlijkse resultaten van de Alternext-emittenten wellicht meer aandacht zullen krijgen van de financiële media en analisten wanneer zij niet binnen dezelfde korte tijdspanne worden bekendgemaakt als de halfjaarlijkse resultaten van de emittenten op de gereglementeerde markt.

Bovendien wordt ook op twee andere vlakken een versoepeling van de verplichtingen van deze emittenten voorgesteld. Vooreerst wordt de verplichting tot publicatie van een financiële kalender op de website afgeschaft. Deze maatregel van administratieve vereenvoudiging vormt een afstemming op de regels die gelden voor de gelijkaardige MTF uit een buurland. Bovendien wordt de termijn gedurende welke informatie op de website vermeld moet blijven teruggebracht van vijf naar twee jaar.

Ook op die manier wordt meer afstemming bereikt met de regels die gelden voor de gelijkaardige MTF uit een buurland, evenwel zonder afbreuk te doen aan de basisverplichting tot opname op de website en aan de vergelijkbaarheid met voorheen opgenomen informatie. HOOFDSTUK IV Hoofdstuk IV bevat de specifieke regels die gelden voor de houders van belangrijke deelnemingen in emittenten, en is genomen in uitvoering van artikel 4, derde en vierde lid, van de wet van 2 mei 200 7.

Momenteel bevat dit hoofdstuk slechts één artikel, dat enkel betrekking heeft op de kennisgeving en bekendmaking van belangrijke deelnemingen in op Alternext genoteerde vennootschappen, en dat artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 (zoals vervangen door het koninklijk besluit van 14 februari 2008) herneemt.

Overigens kan worden toegelicht dat hoewel de regels inzake statutaire drempels uit artikel 18 van voornoemde wet van 2 mei 2007 niet van toepassing worden verklaard, deze vennootschappen toepassing kunnen maken van artikel 515 W.Venn. HOOFDSTUK V Afdeling 1 bevat de preventieve regels inzake marktmisbruik. De

artikelen 6 en 7 hernemen de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 14 december 2006, en zijn genomen in uitvoering van artikel 25bis, § 1, derde lid, 1°, en § 2, derde lid, 1°, van de wet van 2 augustus 200 2. Deze artikelen betreffen de toepasselijkverklaring op Alternext van de preventieve regels inzake marktmisbruik vervat in artikel 25bis van voornoemde wet. Afdeling 2 bevat de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik. Artikel 8

verklaart de administratieve verbodsbepalingen inzake marktmisbruik (markmanipulatie en misbruik van voorkennis) toepasselijk op Alternext, Trading Facility en Easynext, en is genomen in uitvoering van artikel 25, § 3, lid 1, 1°, van de wet van 2 augustus 2002. De artikelen 9 en 10 verklaren de strafrechtelijke verbodsbepalingen inzake marktmisbruik (markmanipulatie en misbruik van voorkennis) toepasselijk op dezelfde drie MTFs en op de Vrije Markt, en zijn genomen in uitvoering van de artikelen 39, § 2, 1°, en 40, § 4, 1°, van voornoemde wet.

Voor Alternext betreft dit een herneming van de artikelen 11, 12 en 13 van het koninklijk besluit van 14 december 2006. Voor de Vrije Markt betreft dit een herneming van de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003. Voor Trading Facility en Easynext betreft het een herneming van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 maart 2008. Afdeling 3 bevat de regels inzake transactiemeldingen. Artikel 11

herneemt artikel 59 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007, zoals gewijzigd door het besluit van 17 maart 2008. Ook dit artikel wordt genomen in uitvoering van artikel 15 van de wet van 2 augustus 2002.

Overeenkomstig de tweede doelstelling worden de specifieke regels gebundeld in dit besluit, zodat de identieke regel uit voornoemd artikel 59 wordt opgeheven (artikel 12 van dit besluit). HOOFDSTUK VI Het eerste lid van artikel 12 heft de koninklijke besluiten van 26 juni 2003, 14 december 2006 en 17 maart 2008 op.

Van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 worden de artikelen 7 en 8 hernomen in de artikelen 10 en 11 van dit besluit. De overige bepalingen van voornoemd besluit worden niet hernomen, maar kunnen niettemin worden opgeheven omdat zij enkel betrekking hebben op specifieke situaties uit het verleden waarvoor thans geen regeling meer nodig is.

Voor de verantwoording van de opheffing van het koninklijk besluit van 14 december 2006 kan worden verwezen naar de beschrijving van de eerste doelstelling van dit besluit.

Het koninklijk besluit van 17 maart 2008 wordt hernomen in de artikelen 8 tot 11 van dit besluit.

Het tweede lid van artikel 12 heft de artikelen 40, tweede lid, en 59 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 op. Deze opheffing is verantwoord vanuit de tweede doelstelling van dit besluit. Deze beide bepalingen hebben immers betrekking op specifieke MTFs (in het eerste geval enkel op Alternext, in het tweede geval op Alternext, Trading Facility en Easynext), en horen daarom veeleer thuis in dit besluit dan in het koninklijk besluit van 3 juni 2007, dat regels bevat die van toepassing zijn op alle MTFs.

De grote mate van continuïteit met de bestaande toestand, alsook de nagestreefde grotere rechtszekerheid en toegankelijkheid van de wetgeving, verantwoorden dat de inwerkingtreding snel geschiedt. Omdat de inwerkingtreding van artikel 5 moet worden afgestemd op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 (waarnaar voornoemd artikel 5 immers verwijst), wordt de inwerkingtreding van het ganse besluit op die datum (1 september 2008) afgestemd. Daarbij wordt wel verduidelijkt dat de verlenging van de termijn voor de bekendmaking van halfjaarlijkse financiële verslagen geldt voor alle verslagen die betrekking hebben op een verslagperiode die aanvangt vanaf 1 januari 200 8.

Le Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

21 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, inzonderheid op artikel 10, vervangen bij de wet van 2 mei 2007, artikel 15, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, artikel 25, § 3, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 2003 en 24 augustus 2005, artikel 25bis, § 1, derde lid, 1°, en § 2, derde lid, 1°, ingevoegd bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, artikel 39, § 2, 1°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 2003 en 24 augustus 2005, en artikel 40, § 4, 1°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 2003 en 24 augustus 2005;

Gelet op de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 4, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende diverse bepalingen inzake de secundaire markten voor financiële instrumenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de markt voor financiële instrumenten Alternext en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2008 inzonderheid tot vaststelling van het regime inzake marktmisbruik voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, gegeven op 4 juni 2008;

Gelet op advies 44.832/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "de wet van 2 augustus 2002" : de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;2° "de CBFA" : de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen;3° "multilaterale handelsfaciliteit" of "MTF" : een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van artikel 2, lid 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002;4° "marktonderneming" : een marktonderneming in de zin van artikel 2, lid 1, 7°, van de wet van 2 augustus 2002;5° "Alternext" : de multilaterale handelsfaciliteit Alternext, uitgebaat door de Belgische marktonderneming Euronext Brussels NV;6° "Vrije Markt" : de multilaterale handelsfaciliteit Vrije Markt, uitgebaat door de Belgische marktonderneming Euronext Brussels NV;7° "Trading Facility" : de multilaterale handelsfaciliteit Trading Facility, uitgebaat door de Belgische marktonderneming Euronext Brussels NV;8° "Easynext" : de multilaterale handelsfaciliteit Easynext, uitgebaat door de Belgische marktonderneming Euronext Brussels NV. HOOFDSTUK II. - Marktregels van Alternext

Art. 2.De marktregels van Alternext en alle wijzigingen ervan worden door de CBFA goedgekeurd.

Euronext Brussels NV zorgt voor de bekendmaking en bijwerking van de marktregels op haar website en in gedrukte vorm. De goedkeuring door de CBFA van de regels en van de latere wijzigingen wordt bekendgemaakt op haar website. HOOFDSTUK III. - Regels voor de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten

Art. 3.Artikel 10 van de wet van 2 augustus 2002, behoudens § 2, vierde lid, en §§ 3, 4 en 5, is van toepassing op de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten, met dien verstande dat : 1° elke verwijzing naar gereglementeerde markt of Belgische gereglementeerde markt dient te worden begrepen als een verwijzing naar Alternext;en 2° elke verwijzing naar emittenten als bedoeld in § 3 van voornoemd artikel 10 dient te worden begrepen als een verwijzing naar emittenten van financiële instrumenten die tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten.

Art. 4.§ 1. De in het tweede lid opgesomde bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn van toepassing op emittenten waarvan de financiële instrumenten of de effecten, naargelang van de betrokken bepaling, tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten, met dien verstande dat : 1° elke verwijzing naar gereglementeerde markt dient te worden begrepen als een verwijzing naar Alternext;2° de bepalingen die van toepassing zijn op emittenten als bedoeld in artikel 3 van voornoemd koninklijk besluit van toepassing worden verklaard op emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten;en 3° de bepalingen die van toepassing zijn op emittenten als bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 van toepassing worden verklaard op emittenten waarvan op hun verzoek of met hun instemming financiële instrumenten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten. De in het eerste lid bedoelde bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2007 zijn de volgende : 1° artikel 2, behoudens § 1, 5°, 6°, 7° en 20°;2° de artikelen 5 tot 9;3° de artikelen 11 en 12;4° artikel 13, behoudens § 2, 2° en 3°, b), en §§ 5 en 6 en met dien verstande dat het halfjaarlijks financieel verslag uiterlijk vier maanden na afloop van de verslagperiode openbaar moet worden gemaakt;5° de artikelen 15 tot 23;6° de artikelen 25 tot 27;7° de artikelen 31 tot 34;8° artikel 35, met dien verstande dat de emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten : a) in afwijking van § 1, eerste lid, 3°, gereglementeerde informatie op zodanige wijze openbaar maken dat zij in België en in de andere lidstaten waar hun effecten op hun verzoek of met hun instemming tot de verhandeling op een MTF zijn toegelaten zoveel mogelijk gelijktijdig beschikbaar komt;b) in afwijking van § 1, derde lid, gebruik maken van media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie in België;c) in afwijking van § 2, inzonderheid redelijke maatregelen treffen om te waarborgen dat de openbaarmaking van voorkennis als bedoeld in artikel 31 van voornoemd koninklijk besluit zo gelijktijdig mogelijk plaatsvindt voor alle categorieën beleggers in alle lidstaten waar zij verzocht hebben om of ingestemd hebben met de toelating van hun financiële instrumenten tot de verhandeling op een MTF;9° de artikelen 36 tot 39, met dien verstande dat de verwijzing in artikel 38 van voornoemd koninklijk besluit naar artikel 35, § 1, van hetzelfde besluit moet worden gelezen rekening houdend met 8°;10° artikel 41, behoudens het eerste lid, 2° en 4°, en het derde lid, en met dien verstand dat voor wat betreft het eerste lid, 5°, een termijn van twee in plaats van vijf jaar geldt;11° de artikelen 42 en 43;12° artikel 46, behoudens § 2, eerste lid, 2° en 3°, en tweede lid. § 2. De emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten moeten hun geconsolideerde jaarrekening opstellen, naar keuze, overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen dan wel overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel, gebaseerd op het nationale recht van de emittent.

Indien zij hun geconsolideerde jaarrekening niet opstellen overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen : 1° omvatten de gecontroleerde jaarrekeningen, in afwijking van artikel 12, § 3, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit, de geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening van de emittent, opgesteld overeenkomstig het voornoemde toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel;2° gelden respectievelijk artikel 11, § 2, derde lid, en artikel 13, § 4, van voornoemd koninklijk besluit met dien verstande dat : a) voor de toepassing van artikel 11, § 2, derde lid, van voornoemd koninklijk besluit de cijfergegevens bijkomend het aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast en het geconsolideerd resultaat, alsook het aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat, omvatten;b) voor de toepassing van artikel 13, § 4, eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit de verkorte financiële overzichten ten minste een verkorte geconsolideerde balans, een verkorte geconsolideerde resultatenrekening en de toelichting daarbij omvatten. § 3. Emittenten uit derde landen moeten uitvoeriger of aanvullende inlichtingen verstrekken indien de cijfergegevens in het communiqué bedoeld in artikel 11 van voornoemd koninklijk besluit, de al dan niet geconsolideerde jaarrekening en bijhorend jaarverslag bedoeld in artikel 12 van voornoemd koninklijk besluit of de tussentijdse financiële overzichten bedoeld in artikel 13 van voornoemd koninklijk besluit niet zijn opgesteld overeenkomstig regels die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen die zijn voorgeschreven door of met toepassing van de Europese verordeningen of richtlijnen en indien zij geen getrouw beeld geven van hun vermogen, hun financiële positie en hun resultaat. HOOFDSTUK IV. - Kennisgeving en openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op Alternext genoteerde vennootschappen

Art. 5.De artikelen 3, behoudens § 1, 2° en 3°, 4, 6 tot 16, 17, behoudens het vierde lid, 23, 24 en 26 tot 28 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen zijn van toepassing met betrekking tot de emittenten waarvan aandelen tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten, met dien verstande dat elke verwijzing naar een gereglementeerde markt of naar een Belgische gereglementeerde markt dient te worden begrepen als een verwijzing naar Alternext.

De artikelen 3 tot 28 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen zijn van toepassing met betrekking tot de emittenten waarvan aandelen tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten met dien verstande dat : 1° elke verwijzing naar een gereglementeerde markt of naar een Belgische gereglementeerde markt dient te worden begrepen als een verwijzing naar Alternext;2° de verwijzing in artikel 23 van voornoemd koninklijk besluit naar artikel 35 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt moet worden gelezen rekening houdend met artikel 4, § 1, tweede lid, 8°;3° de verwijzing in artikel 24 van voornoemd koninklijk besluit naar artikel 41 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt moet worden gelezen rekening houdend met artikel 4, § 1, tweede lid, 10°. De in de voornoemde wet van 2 mei 2007 en het voornoemde koninklijk besluit bedoelde drempels van 5 %, 10 %, 15 %, 20 % enzovoort, telkens per schijf van 5 procentpunten, worden echter vervangen door de drempels van 25 %, 30 %, 50 %, 75 % en 95 %. HOOFDSTUK V. - Markmisbruik en transactiemeldingen Afdeling I. - Preventieve regels inzake marktmisbruik

Art. 6.De regels bepaald door en krachtens artikel 25bis, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 zijn van toepassing op emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten of het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot toelating tot de verhandeling op Alternext.

Art. 7.De regels bepaald door en krachtens artikel 25bis, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 zijn van toepassing op de personen met leidinggevende verantwoordelijkheid bij een emittent met statutaire zetel in België waarvan de financiële instrumenten zijn toegelaten of het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot toelating tot de verhandeling op Alternext, en personen die nauw met hen gelieerd zijn. Afdeling II. - Verbodsbepalingen inzake marktmisbruik

Art. 8.Alternext, Trading Facility en Easynext worden aangeduid als een andere markt in de zin van artikel 25, § 3, eerste lid, 1°, van de wet van 2 augustus 2002.

Art. 9.Alternext, Vrije Markt, Trading Facility en Easynext worden aangeduid als een andere markt in de zin van artikel 39, § 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002.

Art. 10.Alternext, Vrije Markt, Trading Facility en Easynext worden aangeduid als een andere markt in de zin van artikel 40, § 4, 1°, van de wet van 2 augustus 2002. Afdeling III. - Transactiemeldingen

Art. 11.De artikelen 49 tot 52 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten zijn van toepassing op de transacties in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot Alternext, Trading Facility en Easynext. HOOFDSTUK VI. - Opheffingsbepalingen, inwerkingtreding en uitvoeringsbepaling

Art. 12.Opgeheven worden : 1° het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende diverse bepalingen inzake de secundaire markten voor financiële instrumenten;2° het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende de markt voor financiële instrumenten Alternext en tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 betreffende marktmisbruik, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 november 2007;3° het koninklijk besluit van 17 maart 2008 inzonderheid tot vaststelling van het regime inzake marktmisbruik voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten. In het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten worden opgeheven : 1° het tweede lid van artikel 40;2° hoofdstuk VI van Titel IV, dat artikel 59 bevat, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 maart 2008.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2008.

Artikel 4, § 1, tweede lid, 4°, is van toepassing op halfjaarlijkse financiële verslagen die betrekking hebben op een verslagperiode die aanvangt op of na 1 januari 2008.

Art. 14.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Château-de-Grasse, 21 augustus 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^