Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 augustus 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform type wet prom. 21/08/2008 pub. 15/03/2011 numac 2011000129 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 04/09/2008 numac 2008000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008000777 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008002112 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008003349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2008 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Federale Raad van Beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008014269 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met de wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008018231 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 122sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de oprichting van drie paritaire comités type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008022494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022497 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 2, a), 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008022500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008022529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers », vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : « Groep S - Kinderbijslagfonds » VZW type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/08/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008024345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de jury bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029504 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Aienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leraars op de Dienst Afstandsonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leerkrachten op de dienst voor afstandsonderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/08/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Interministeriële omzendbrief PLP 44 betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 21/08/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen. - Erratum type erratum prom. 21/08/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008022655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37quater, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet. - Erratum
^