Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2017

Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Graeve M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten va(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020573
pub.
07/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 december 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 16/01/2017 numac 2017010040 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 12/01/2017 numac 2016000800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2017020074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten betreft door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een mtf, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer De Graeve M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 21 juli 2017, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden: - is de heer Deckers H., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - is de heer Moortgat M., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton). - is de heer Moens H., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Wevelgem. - is de heer Cesar B., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Stavelot.

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 24 augustus 2017, is mevr. Losseau M., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Philippeville.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^