Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » en « Service de Solidarité Socialiste » voor het begrotingsjaar 2017

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040963
pub.
05/01/2018
prom.
21/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » en « Service de Solidarité Socialiste » voor het begrotingsjaar 2017


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 121 tot 124 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen », en het laatst gewijzigd bij wet van 12 mei 2014;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, en gewijzigd bij wet van 10 juli 2017 houdende eerste aanpassing van de algemene uitgaven -begroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op artikel 14, 2 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op de artikelen 7bis en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004009010 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenning van de premie voor dienstjaren 2000/2001 en 2001/2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de arbeidsduur in de streek van het Centrum sluiten tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten;

Gelet op de protocolakkoorden tussen de dienst Voogdij van de FOD Justitie en de volgende verenigingen: « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de Solidarité socialiste »;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 oktober 2017;

Overwegende dat een krediet van 634 000,00 euro op de organisatieafdeling 40, activiteitenprogramma 23, basisallocatie 33.00.03 van de administratieve begroting van het FOD Justitie voor het begrotingsjaar 2017 is ingeschreven;

Op de voordracht van de minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Voor het werkingsjaar van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 worden de bedragen in artikel 7bis van het voornoemde koninklijk besluit van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004009010 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenning van de premie voor dienstjaren 2000/2001 en 2001/2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de arbeidsduur in de streek van het Centrum sluiten aan de voornoemde verenigingen en openbare instellingen toegekend, geïndexeerd als volgt: 3.500 euro of 13.500 euro (basisbedrag) x 145,65 (index december 2016) / 112,99 (index december 2003).

Dit geeft een toelage van vierduizend vijfhonderd en elf euro en achtenzestig cent (4.511,68 euro) per jaar en per voltijds equivalent werknemer - voogd die ten minste vijfentwintig voogdijen gelijktijdig onder zijn hoede neemt. Voor de voltijds equivalent werknemer - voogd die tenminste dertien voogdijen gelijktijdig onder zijn hoede neemt en het werk van tenminste vier voogden binnen zijn vereniging of openbare instelling coördineert, geeft dit een toelage van zeventienduizend vierhonderd en twee euro en twintig cent (17 402,20 euro). § 2. Een toelage van 25,20 euro per voogdij en per maand wordt voor het werkingsjaar 2017 aan de voornoemde verenigingen en openbare instellingen toegekend voor de administratieve kosten en de verplaatsingskosten.

Art. 2.§ 1. De toelagen bedoeld in artikel 1, § 1 en § 2 worden toegekend vanaf de erkenning van de werknemer - voogd. Indien de werknemer - voogd reeds erkend was als voogd voor zijn indiensttreding bij de voornoemde verenigingen of openbare instellingen, worden de toelagen toegekend vanaf de indiensttreding van de werknemer - voogd. § 2. De voorwaarde van vijfentwintig of dertien gelijktijdige voogdijen bedoeld in artikel 1, § 1, moet zijn voldaan op de eerste dag van de vierde maand volgend op de maand van de erkenning als voogd. Indien de werknemer - voogd reeds erkend was als voogd voor zijn indiensttreding bij de voornoemde verenigingen of openbare instellingen, gaat deze voorwaarde in de eerste dag van de vierde maand volgend op de maand van de indiensttreding van de werknemer - voogd.

Indien de voorwaarde van gelijktijdigheid niet is vervuld op de eerste dag van de vierde maand, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, wordt de toelage proportioneel verminderd met 1/12de van het jaarlijks uitgetrokken bedrag per maand dat deze voorwaarde van 25 of 13 gelijktijdige voogdijen nog niet vervuld is.

Indien de dienst Voogdij onvoldoende voogdijen kan toewijzen, geldt de voorwaarde van gelijktijdigheid niet. § 3. Ingeval de erkenning van de werknemer - voogd wordt ingetrokken of de arbeidsovereenkomst van de werknemer - voogd beëindigd, dan worden de toelagen toegekend tot de laatste dag van de maand van tewerkstelling of van de betekening van de intrekking.

Art. 3.De toelagen bedoeld in artikel 1, § 1 en § 2 worden aangerekend op het activiteiten - programma 23, basisallocatie 33.00.03, organisatieafdeling 40, van de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie voor het begrotingsjaar 2017, binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

Art. 4.De toelagen worden in twee schijven betaald, uitgesplitst als volgt : - de eerste schijf van tachtig procent na de ondertekening van dit besluit; - het saldo van twintig procent wordt betaald na overlegging van de bewijsstukken.

Art. 5.De volgende bedragen die de eerste schijf van de toelagen betreffen, worden respectievelijk gestort : - éénentachtigduizend vijfhonderd -tweeëntwintig euro (101.903 x 80% = 81.522 euro) op de bankrekening BE66 2100 9121 7943 van het Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal, met ondernemings-nummer 0461 634 084. - Vierenvijftigduizend driehonderd -achtenvijftig euro (67.948 x 80% = 54.358) op de bankrekening BE 84 2100 4713 3059 van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia, met ondernemingsnummer 0414 527 520. - Negenduizend driehonderd -eenentachtig euro (11726 x 80% = 9.381 euro) op de bankrekening BE47 0011 8306 8580 van Exil, met ondernemingsnummer 0431 750 562. - Zestienduizend tweehonderd - negentien euro (20.274 x 80% = 16.219 euro) op de bankrekening BE 59 8774 5594 0126 van Service de Solidarité Socialiste, met ondernemingsnummer 0425 451 896 De bedragen van de tweede schijf zullen na overlegging van de bewijsstukken op deze respectievelijke bankrekeningen gestort worden.

Art. 6.De bewijsstukken betreffende het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft, namelijk een lijst per maand per werknemer-voogd en onder voorbehoud van aanvaarding door de FOD Justitie, worden ten laatste op 1 februari 2018 aan de FOD Justitie toegezonden. Deze lijst moet de datum van erkenning of de datum van indiensttreding van de werknemer- voogd en de naam en het dossiernummer van de niet begeleide minderjarige vreemdelingen onder diens hoede bevatten.

Art. 7.Ingeval blijkt dat te veel toelagen werden toegekend voor het afgelopen jaar, wordt een beslissing tot terugvordering van toelage ter kennis gebracht bij aangetekende brief. Na verloop van een termijn van dertig dagen wordt de beslissing tot terugvordering definitief, tenzij de vereniging of openbare instelling zijn opmerkingen heeft meegedeeld. In dat geval brengt de minister van Justitie uiterlijk twee maanden na ontvangst van de opmerkingen zijn definitieve beslissing ter kennis van de vereniging of de openbare instelling. De vereniging of de openbare instelling stort het verschuldigde bedrag terug uiterlijk drie maanden na de definitieve beslissing tot terugvordering.

Art. 8.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^