Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017014428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies over de begroting 2018 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Dit advies is integraal (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017013275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de terugbetaling van de kosten voor de dienstreizen met eigen wagen type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 in het kader van de ontwikkeling van Evidence Based Nursing in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031715 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017031716 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan EBMpracticeNet VZW om het systematisch gebruik van Evidenced Based Practice in de beroepsuitoefening van de erkende gezondheidszorgbeoefenaars te stimuleren voor een kwaliteitsvollere zorg gedurende de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017031801 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Astro" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 6 oktober 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Astro", een - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummers 371 en 372 op 7 januari 2018 valt; type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017032000 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 3 december 2017, wordt de plaats van kerkbedienaar Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017032024 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Islamitische eredienst. - Islamitische gemeenschap Al Karam, te Vorst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 worden een plaats van imam eerste in rang type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017040963 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » en « Service de Solidarité Socialiste » voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017040962 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de verenigingen waarmee de Dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen 7bis, § 3 en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 13 oktober 2015 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2017-2018, voor wat de toegang tot recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor bedienden met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58/59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van medische schifting voor het rijdend personeel type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de eindeloopbaandagen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van sommige stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015 betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werklieden of werklieden met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een zwaar beroep die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de vastlegging, voor 2017, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017205012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen - sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017205060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017206321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017206323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017207043 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2017, - is de aanwijzing van mevr. Roggen W., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hern - is de aanwijzing van mevr. De Turck N., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot de functie v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2018200008 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g In uitvoering van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 worden in de loop van het jaar 2018 drie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2018200009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van ar In uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2002 worden in de loop van het jaar 2018 t(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017041006 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 162.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2018030012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de bevoegde structuren voor de ondersteuning van de kandidaat-zelfstandigen

arrest

type arrest prom. 08/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017014324 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de K.M.O. Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

beschikking

type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40, § 1, van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming type beschikking prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017032093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met het oog op de invoering van een abattement op de registratierechten bij de verkoop van bouwgronden

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017207044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 29 september 2017 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de heer Gorlé Ph., raadsheer in het hof van beroep te Luik, vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit Arbeidsrechtbank te Gent Bij beschikking van 23 oktober 2017 van de voorzitter van de arbeid(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017206833 bron waalse overheidsdienst 14 DECEMBER 2017 - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een commissaris die de « SRWT » vertegenwoordigt binnen de Raad van bestuur van TEC Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017207056 bron waalse overheidsdienst « Centre wallon de Recherches agronomiques » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 7 december 2017, dat op 1 januari 2018 in werking treedt, wordt de heer Jean-Pierre Goffart bevorderd (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017014354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017032032 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Verkeersveiligheid. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor he De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de(...) type bericht prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017032227 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-17/0042 : BVBA Straco en NV Algino/Comm. V ForPar Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 18 decemb(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de vastgoed, Private Equity(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017031679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 december 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 oktob type vergunning prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017031680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 december 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktobe type vergunning prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017031733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 december 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dokters van de Wereld » te Brussel om van 1 septembe

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017032266 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, tweede lid van het koninkli(...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

document

type document prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017207045 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Portefeuillebeheerders (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). - Selectienummer : ANG17337 Solliciteren kan tot 22/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2018200002 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT - Consultants (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17323 Deze selectie werd afgesloten op 02/01/2018. Er zijn geen laureaten. Er werd ook (...) Hierbij zijn er geen geslaagden. type document prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2018200001 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diëtisten (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17176 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 8 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017031918 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 : 1. Werd, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques POMS, honorair Consul van België te Eilat. 2. De heer Jacques 3. Werd Mevrouw An LAMENS-SLEVIN benoemd tot honorair Consul van België te Eilat met als ressort Ei(...)

document

type document prom. -- pub. 05/01/2018 numac 2017206975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, Titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi
^