Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten type wet prom. 21/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 type wet prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 bron federale overheidsdienst financien Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU type wet prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis type wet prom. 21/11/2017 pub. 12/03/2018 numac 2017032079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen type wet prom. 21/11/2017 pub. 26/02/2018 numac 2018010898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis. - Duitse vertaling type wet prom. 21/11/2017 pub. 09/10/2018 numac 2018014062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 21/11/2017 pub. 27/11/2018 numac 2018014639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. - Duitse vertaling type wet prom. 21/11/2017 pub. 05/04/2024 numac 2024002964 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017013648 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017014255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017040868 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040883 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een Commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen voor de universele tentoonstelling Dubai 2020 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017040884 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een adjunct commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen voor de universele tentoonstelling Dubai 2020 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/12/2017 numac 2017040894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017040927 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1562 van 25 december 2016 houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017040963 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia », « Exil », « Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal » en « Service de Solidarité Socialiste » voor het begrotingsjaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017040962 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de verenigingen waarmee de Dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen 7bis, § 3 en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 13 oktober 2015 type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 13/03/2018 numac 2018011069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden ergotherapeuten van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 31/10/2019 numac 2019015089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 16/04/2019 numac 2019040873 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017013649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017014190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen die belast kan worden met de evaluatie van de milieueffecten van een bijzonder bestemmingsplan aan de b.v.b.a. BRAT vertegenwoordigd door de Heer Peter Pillen type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017014197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de aangifteformulieren en van het aan de vergoedingsplichtige gerichte verzoek om inlichtingen, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 24/11/2017 numac 2017040865 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen die belast kan worden met de evaluatie van de milieueffecten van een bijzonder bestemmingsplan aan de s.c. AMENAGEMENT vertegenwoordigd door de Heer Bruno Clerbaux type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 24/01/2018 numac 2018010023 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voorbereiding tot fytolicentie P1 » gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010124 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 01/02/2018 numac 2018010180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 2016 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de" Haute Ecole Albert Jacquard" type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030221 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 17/04/2019 numac 2019011635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling
^