Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2023
gepubliceerd op 16 januari 2024

Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023206640
pub.
16/01/2024
prom.
19/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2023. - Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 44, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 en 30 december 2009, en artikel 45, § 1;

Gelet op de artikelen II.9-3 tot II.9-7 en II.9-12 van de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de casinobedienden sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Overwegende dat de benoemingen verleend bij koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de casinobedienden sluiten en de wijzigingsbesluiten ervan, ten einde lopen op grond van de artikelen II.9-7, vierde lid en II.9-12 van de codex en dat het derhalve noodzakelijk is om over te gaan tot nieuwe benoemingen;

Overwegende dat de voordrachten zijn gebeurd door de betrokken organisaties, conform artikel II.9-6 van de codex over het welzijn op het werk;

Overwegende dat één organisatie een bijzondere motivering heeft vermeld in de voordrachtdocumenten, overeenkomstig artikel 2, § 2 van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid; dat hieruit blijkt dat het voor deze organisatie onmogelijk was om binnen de gevraagde deadline, voor twee mandaten van effectieve leden, een mannelijke kandidaat in lijst 2 voor te stellen;

Overwegende dat het gebrek aan twee mannelijke kandidaten in lijst 2 voor de mandaten van effectieve leden geen obstakel vormt voor de benoeming van de kandidaten van lijst 1, gelet op het feit dat de kandidaturen van lijst 1, samen beschouwd, de regel van de quota respecteren zoals bedoeld in artikel 2bis, § 1 van de bovenvermelde wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (maximum 2/3de van de effectieve leden zijn van hetzelfde geslacht);

Overwegende dat ook uit de voordrachtdocumenten van deze organisatie blijkt dat het voor haar momenteel onmogelijk is om, binnen dezelfde termijn, kandidaten voor te stellen voor twee mandaten van plaatsvervangende leden;

Overwegende dat de kandidaturen van lijst 1 voor de mandaten van plaatsvervangende leden, samen beschouwd, de regel van de quota respecteren zoals bedoeld in artikel 2bis, § 1 van de bovenvermelde wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten (maximum 2/3de van de plaatsvervangende leden zijn van hetzelfde geslacht);

Overwegende dat het gebrek aan kandidaten voor twee mandaten van plaatsvervangende leden niet verhindert dat de benoeming van de kandidaten in lijst 1 voor de andere mandaten van plaatsvervangende leden kan plaatsvinden; dat de kandidaturen voor deze twee mandaten van plaatsvervangende leden later nog kunnen worden overgemaakt en dat de plaatsvervangende leden vervolgens zullen kunnen worden benoemd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties: de heer Mikail Avci; de heer Emmanuel Bonami; de heer Raf De Weerdt; mevrouw Hilde Duroi; de heer Maarten Hermans; mevrouw Nathalie Lionnet; de heer Laurent Lorthioir; mevrouw Elizabet Petrovic; mevrouw Ingrid Rodaer; mevrouw Lisa Trogh; de heer Kris Van Eyck; de heer Johan Verbrugghe; mevrouw Caroline Verdoot.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties: mevrouwAnneleen Bettens; de heer Chris Botterman; de heer Michaël De Gols; de heer Kris De Meester; de heer Geert De Prez; mevrouw Eline De Rycke; de heer Matthieu Dewèvre; de heer Marc De Wilde; de heer Samuël Jaupart; mevrouw Mégane Marneffe; de heer Philippe Ruelens; mevrouw Isabel Schietgat; de heer David Van Daele.

Art. 3.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werknemersorganisaties: de heer Mustapha Azzizi; mevrouw Selena Carbonero; de heer Ben Catteau; de heer Jean-Marie De Baene; de heer Alain Detemmerman; de heer Stijn Gryp; mevrouw Sylvia Logist; de heer Marco Munzadi; de heer Johan Nelissen; mevrouw Marijke Van Kerckhove; mevrouw Eva Van Laere.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van dezelfde Hoge Raad als afgevaardigden van de meest representatieve werkgeversorganisaties: de heer Tom Aelterman; de heer Geert Boogaerts; mevrouw Viviane Camphyn; de heer Marvin Delys; mevrouw Charlotte De Mondt; mevrouw Hilde Engels; de heer Renaud Francart; mevrouw Olivia Sala; de heer David Rozenblum; mevrouw Eva Vandenheede; de heer Wouter Vandessel; de heer Guido Van Duren; de heer Thierry Vanmol.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de casinobedienden sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 januari 2018, 3 juni 2018, 11 oktober 2018, 22 april 2019, 28 juni 2019, 13 oktober 2019, 17 januari 2020, 6 mei 2020, 27 september 2020, 9 maart 2021, 11 mei 2021, 5 oktober 2021, 23 december 2021, 15 maart 2022, 24 november 2022, 6 februari 2023 en 31 mei 2023 wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt be-kendgemaakt.

Art. 7.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2000; Wet van 4 augustus1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996;

Wet van 17 juli 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1997;

Wet van 13 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 3 mei, Belgisch Staatsblad van 12 juni 2003;

Wet van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003001 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 30/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009;

Codex over het welzijn op het werk, Belgisch Staatsblad van 2 juni 2017;

Koninklijk besluit van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk Besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017203697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2017 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 26/09/2017 numac 2017203460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1972 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de casinobedienden sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2017;

Koninklijk besluit van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 februari 2018;

Koninklijk besluit van 3 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 21/06/2018 numac 2018201612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het sectoraal akkoord voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040477 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2015 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018201615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkzekerheid en de bestaanszekerheid in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 03/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017 betreffende de toepassing van het nationaal akkoord 2017-2018 voor de provincies Henegouwen en Namen (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 juni 2018;

Koninklijk besluit van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2018;

Koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019201758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019202160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzittervan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019;

Koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten0, Belgisch Staatsblad van 24 juli 2019;

Koninklijk besluit van 13 oktober 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten1, Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2019;

Koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten2, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2020;

Koninklijk besluit van 6 mei 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten4, Belgisch Staatsblad van 8 juni 2020;

Koninklijk besluit van 27 september 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten3, Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2020;

Koninklijk besluit van 9 maart 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten5, Belgisch Staatsblad van 15 april 2021;

Koninklijk besluit van 11 mei 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten6, Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021;

Koninklijk besluit van 5 oktober 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten7, Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2021;

Koninklijk besluit van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten8, Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022;

Koninklijk besluit van 15 maart 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten9, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022;

Koninklijk besluit van 24 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten0, Belgisch Staatsblad van 23 december 2022;

Koninklijk besluit van 6 februari 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten1, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2023;

Koninklijk besluit van 31 mei 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling sluiten2, Belgisch Staatsblad van 14 juli 2023.

^