Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 31 maart 2020

Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 192 000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België met het oog op de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020040904
pub.
31/03/2020
prom.
18/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 192 000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België met het oog op de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën van de erediensten, inzonderheid op artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de Financie wet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019031116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2020 sluiten voor het begrotingsjaar 2020 (1), inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/2;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2017;

Gelet op de brieven van 28 januari en 22 mei 2019 van het Executief van de Moslims van België;

Overwegende de verzoekschriften van 28 januari en 22 mei 2019 van het Executief van de Moslims van België tot toekenning van een bijkomende subsidie van € 192.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België;

Overwegende dat de toekenning van een bijkomende subsidie van € 192.000 voor de werking van het Executief van de Moslims van België de tenuitvoerlegging mogelijk moet maken van de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België in het kader van de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering;

Overwegende dat die toekenning van bijkomende subsidies in overeenstemming is met de periode van lopende zaken aangezien de bewustmaking en de opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie van 23 oktober 2017 (Doc. 1752/009);

Overwegende dat de Parlementaire Onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging, in haar vierde tussentijds verslag over het onderdeel "radicalisme" (Doc. 1752/009, pp. 40-41 en 54, punten 81-83, 157 en 160) vaststelt: " 81. Een betere opleiding van het « moslimkader », zowel op algemeen vlak als specifiek inzake radicalisering, werd als onontbeerlijk omschreven. Men wil dat de betrokkenen professioneler werden, ongeacht de context waarin zij hun beroep uitoefenen. (...) 83. (...) EMB dat de Belgische universiteiten een echte universitaire opleiding « islamitische theologie » zouden moeten aanbieden, die evenwaardig zou moeten zijn met de andere bachelor- en masteropleidingen die ze verstrekken. Volgens het EMB zou dit de beste weg zijn naar een gezonde basis voor een authentieke Belgische islam, en zou dit verder leiden dan andere bestaande initiatieven, zoals de optie "islam" die de KUL - in samenwerking met het EMB - aanbiedt binnen haar masteropleiding godsdienstwetenschappen. 157. Uit de hoorzittingen leidt de onderzoekscommissie af dat de opleiding van de officiële vertegenwoordigers van de islamitische eredienst een belangrijk onderdeel van het volledige plaatje is.(...) 160. Beveelt de onderzoekscommissie aan de opleiding van die vertegenwoordigers uit te diepen door een reëel studieprogramma uit te werken ter voorbereiding op de uitoefening van die beroepen.Om die beroepen te mogen uitoefenen, zouden de betrokkenen idealiter op zijn minst één landstaal machtig moeten zijn en zouden zij vertrouwd moeten zijn met de fundamentele waarden van de Belgische Staat en de daaruit voortvloeiende rechtsbeginselen. »;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België erkend is als representatief orgaan van de islamitische eredienst in België op grond van het koninklijk besluit van 15 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/2016 pub. 19/02/2016 numac 2016009089 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 april 2017;

Overwegende dat in artikel 3 van voornoemd koninklijk besluit het volgende wordt verduidelijkt: "Het Executief van de Moslims van België heeft meer bepaald als opdrachten (...) de organisatie van opleiding en van seminaries voor de bedienaars van de eredienst";

Overwegende dat de federale overheid bevoegd is voor de betaling van de wedden van de bedienaars van de eredienst op grond van artikel 181, § 1, van de Grondwet;

Overwegende dat de onderzoekscommissie aanbeveelt de opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst uit te diepen;

Overwegende dat de federale overheid er dan ook voor moet zorgen dat de bedienaars van de islamitische eredienst, die over een wedde zouden beschikken, een kwaliteitsvolle opleiding kunnen volgen die nodig is voor de uitoefening van hun functie;

Overwegende dat op initiatief van het Executief van de Moslims van België de vzw "Académie de formations et de recherches en études islamiques" (AFOR) werd opgericht op 1 april 2019, waarvan de laatste goedgekeurde statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2019;

Overwegende dat de AFOR door het Executief van de Moslims van België is erkend voor de opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst in België;

Overwegende dat het Executief van de Moslims van België de AFOR voor die opleiding heeft gemandateerd en dat een protocol tussen het Executief van de Moslims van België en de AFOR ondertekend is op 6 december 2019;

Dat de AFOR deze subsidie daartoe zal gebruiken;

Overwegende dat deze subsidie ertoe strekt de opleiding van de bedienaars van de islamitische eredienst in België te waarborgen met het oog op een "reëel studieprogramma ter voorbereiding op de uitoefening van" die functie in samenwerking met Belgische universiteiten (verslag van de parlementaire onderzoekscommissie, blz. 54, punt 160);

Overwegende dat die opleiding ertoe strekt dat de betrokkenen vertrouwd raken "met de fundamentele waarden van de Belgische Staat en de daaruit voortvloeiende rechtsbeginselen" (verslag van de parlementaire onderzoekscommissie, blz. 54, punt 160);

Overwegende dat in artikel 2 van dit besluit de nadere regels inzake het gebruik van deze subsidie worden bepaald;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 3 oktober 2019;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, d.d. 24 februari 2020;

Gelet op het akkoord van de Ministerraad van 6 maart 2020;

Op de voordracht van de minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 192.000 €, ten laste van artikel 21.33-02 Afdeling 59 - Erediensten en Vrijzinnigheid - van de begroting van de

FOD Justitie, wordt toegekend aan de VZW "College van het Executief van de Moslims van België" betreffende het dienstjaar 2020. - Eerste schijf : . . . . . 172.800 € - Tweede schijf (10 %) : . . . . . 19.200 €

Art. 2.Dit bedrag wordt toegekend met het oog op de organisatie van een studieprogramma teneinde de opleiding en de bewustmaking van de bedienaars van de islamitische eredienst in België te waarborgen, met als doel dat de betrokkenen vertrouwd raken met de fundamentele waarden van de Belgische Staat en de daaruit voortvloeiende rechtsbeginselen, in samenwerking met Belgische universiteiten (KU Leuven - Université catholique de Louvain).

Deze subsidie heeft tot doel actiemiddelen te verstrekken in het kader van de preventie, de bewustmaking en de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering.

Art. 3.De schijf van 10% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na het overmaken van de verantwoordingsstukken aan de minister van Justitie voor 30 juni 2022, en na controle en goedkeuring van deze stukken door de FOD Justitie.

Onder verantwoordingsstukken wordt met name begrepen: de rekeningen, het financieel verslag, het activiteitenverslag en het engagement van de studenten die de opleiding genieten om die terug te betalen indien zij het traject opgeven of het certificaat niet behalen.

Alle stukken dienen te worden ondertekend door alle statutair daartoe gemachtigde personen.

Indien de sociale bijdragen en de belastingen niet zouden worden betaald, is deze subsidie onmiddellijk terugvorderbaar.

Aangezien het Executief van de Moslims van België hoofdzakelijk wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie, is het ertoe verplicht de wetgeving inzake overheidsopdrachten na te leven.

Elke niet-verantwoorde subsidie moet worden terugbetaald.

Art. 4.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^