Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2021
gepubliceerd op 26 april 2021

Koninklijk besluit houdende de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut in Rome aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome en de ontbinding van het Belgisch Historisch Instituut in Rome

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2021020863
pub.
26/04/2021
prom.
18/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/18/2021020863/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 APRIL 2021. - Koninklijk besluit houdende de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut in Rome aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome en de ontbinding van het Belgisch Historisch Instituut in Rome


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten en de Romeinse instellingen, inzonderheid op artikel 31 Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het Belgisch Historisch Instituut te Rome sluiten houdende het organiek statuut van het Belgisch Historisch Instituut in Rome, Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome sluiten houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut in Rome, Gezien de nieuwe tekst van de statuten van de Academia Belgica, in het bijzonder de wijziging van haar naam en haar maatschappelijk doel, die definitief werd aangenomen door haar Raad van Bestuur op 20 december 2017, in een notariële akte gegoten op dezelfde dag, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 maart 2018 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2018;

Vaststellend dat het nieuwe maatschappelijke doel van de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome de reikwijdte van haar actie uitbreidt door met name de missies en activiteiten van het Belgisch Historisch Instituut in Rome te integreren;

Overwegende dat het nu passend is om, in overeenstemming met bovengenoemde wet, de financiële en materiële middelen van het Belgisch Historisch Instituut in Rome over te dragen aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen, zodat eerstgenoemde instelling de werkzaamheden die zij sinds haar oprichting in 1902 op het gebied van de historische wetenschappen heeft verricht, kan voortzetten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 april 2021;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van de regelgevingsim-pactanalyse als bedoeld in artikel 8, § 1, 4° , van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° 'instituut', het Belgisch Historisch Instituut in Rome;2° 'Stichting', de stichting van openbare nut Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome HOOFDSTUK 2.- Bepalingen met betrekking tot de overdracht van het patrimonium van het Instituut naar de Stichting

Art. 2.Op 1 januari 2021, wordt het patrimonium van het Instituut, zoals hieronder gedefinieerd, overgedragen aan de Stichting: a) de banktegoeden op 31 december 2020;b) de vastgestelde rechten; c) 34.586 boeken, monografieën en boekjes van het Instituut, bewaard in het gebouw van de Stichting in de Via Omero, 8 in Rome, en als zodanig opgenomen in de inventaris van de bibliotheek van de Stichting; d) de archieven van de bestuursorganen van het Instituut die nog in het bezit zijn van het Instituut;

Art. 3.De in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde werken worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden, zonder dat het Instituut en de Stichting om welke reden dan ook verhaal op elkaar kunnen nemen.

De archieven bedoeld in artikel 2, 1°, d), worden overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief van het Koninkrijk op de wijze voorgeschreven door het koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 sluiten tot uitvoering van de artikelen 1, 5 en 6bis van de wet van 24 juni 1955 betreffende de archieven, met name artikel 10. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen met betrekking tot de overname van het beheer van het Instituut door de Stichting

Art. 4.De Stichting treedt in de plaats van de rechten en verplichtingen van het Instituut, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit lopende of toekomstige juridische procedures

Art. 5.§ 1. De Stichting neemt het beheer van de door het Instituut aan de onderzoekers toegekende beurzen over. § 2. De Stichting neemt de taken met betrekking tot de publicatie van de eigen publicaties van het Instituut over. § 3. De Stichting neemt de abonnementen op door het Instituut onderschreven tijdschriften en tijdschriften over, mits er geen sprake is van duplicatie van abonnementen.

Art. 6.De vergoedingen die worden geïnd voor de verkoop van boeken, tijdschriften of documenten ten behoeve van het Instituut worden op een rekening van de Stichting gestort. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen met betrekking tot de ontbinding van het Instituut

Art. 7.Het instituut wordt ontbonden.

Art. 8.Het koninklijk besluit van 19 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2008 pub. 11/04/2008 numac 2008021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het Belgisch Historisch Instituut te Rome sluiten houdende het organiek statuut van het Belgisch Historisch Instituut in Rome wordt opgeheven.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 5 november 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome sluiten houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut in Rome wordt opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Overgangs- en slotbepalingen-

Art. 10.In de periode tussen 1 januari 2019 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit neemt de Stichting alle handelingen met betrekking tot de eigendommen, rechten en verplichtingen van het Instituut voor haar rekening; in het bijzonder registreert zij de inkomsten en betaalt zij de kosten die verband houden met de activiteiten van het Instituut.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 10, dat in werking treedt op 1 januari 2019, en de artikelen 7 tot en met 9, die in werking treden op de eerste dag van de derde maand na de bekendmaking ervan.

Art. 12.De minister bevoegd voor wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, Th. DERMINE

^