Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021030975 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake het gebruik van SURE type wet prom. 18/04/2021 pub. 26/09/2023 numac 2021031259 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking, en zijn bijlagen, gedaan te Brussel op 23 juli 2018 (2) type wet prom. 18/04/2021 pub. 12/02/2024 numac 2024000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking, en zijn bijlagen, gedaan te Brussel op 23 juli 2018. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021020863 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de overdracht van het patrimonium van het Belgisch Historisch Instituut in Rome aan de Academia Belgica - Centrum voor Geschiedenis, Kunst en Wetenschappen in Rome en de ontbinding van het Belgisch Historisch Instituut in Rome type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021030534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot vervanging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2012 betreffende de vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de binnenscheepvaart tewerkgesteld op basis van "systeemvaart" (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021030830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeverstussenkomst voor het woon-werkverkeer van de werknemers ressorterend onder het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031080 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering, wat personeelszaken betreft, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano en tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021031145 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 321quater, § 1, eerste lid, 2° en § 2 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021031162 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021040928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021040918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021040927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling van de statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021040931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021040979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021040981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid Constructiv type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021040982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake de waarborg van een compenserende vergoeding - bijkomend pensioen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021041017 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/05/2021 numac 2021041322 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken enministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1970 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval in vredestijd type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de outplacement voor werknemers aan wiens arbeidsovereenkomst een einde komt doordat de werkgever zich beroept op medische overmacht type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie Brabant type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten van de vrije universiteiten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC323" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, houdende toevoeging van artikel 8, twaalfde lid aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, tot opheffing en vervanging, wat het toepassingsgebied betreft, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 betreffende de eindejaarstoelage voor de Brusselse ambulante sectoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2020, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, betreffende de bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, met betrekking tot de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 met betrekking tot de basisbijdrage van de werkgevers tot de financiering van SOFUBA - het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de bedragen en de toepassingsmodaliteiten voor de toekenning van de syndicale premies voor de arbeiders van de glasindustrie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor handel in brandstoffen, houdende de toekenning van een eenmalige "corona-vergoeding" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, tot invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de toekenning van bijkomende verlofdagen en anciënniteitsverlof in de ondernemingen voor initiatieven voor werkgelegenheidsontwikkeling in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel, erkend door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 tot vaststelling van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021201191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de verlenging van de sectorale regeling met betrekking tot de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, houdende de interpretatie van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomsten 3 april 2020 , 23 juni 2020 (registratienummer 159513) en 15 september 2020 (registratienummer 161277) betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de berekening van de eindejaarspremie voor de werknemers tewerkgesteld in een gesubsidieerde inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van een schadevergoeding in geval van ontslag wegens het definitief verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende tijdelijke werkloosheid naar aanleiding van de coronacrisis type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2019 inzake de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 03/06/2021 numac 2021201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019 tot vervanging van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de eindejaarspremies type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het wegvervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE en/of de basiskwalificatie voor beroepschauffeur C en de op deze opleiding volgende wettelijke examens van de werknemers die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie aan de gezinshulpen en thuiswachten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het Solidariteitsreglement van het "Sociaal Sectoraal Pensioenstelsel" voor de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de beschikbaarheidstijd en ARAB-vergoeding chauffeurs type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een éénmalige premie 2020 (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021201214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het kaderakkoord voor het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en ter bevordering van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie 2020 voor bepaalde functies (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021201378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020 tot oprichting van een "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid" dat optreedt als multi-sectorale inrichter van de sociale sectorale aanvullende pensioenstelsels voor de arbeiders en de bedienden uit de textielnijverheid en tot vaststelling van de statuten (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021201372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006 tot toekenning van de attractiviteitspremie, geregistreerd onder het nummer 83937/CO/305 en hernomen via de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, met registratienummer 85666/CO/330, en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, inzake vaststelling van de werkgeversbijdragen voor vormingskosten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021201379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021201384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering, voor 2019 en 2020, van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021201445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - geharmoniseerd stelsel - op 59 jaar" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021201450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden tewerkgesteld in een inrichting van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de krachtlijnen omtrent de inrichting van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen in het kapitaalstelsel "vaste prestaties" voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021201455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de aanvullende pensioenen "vaste bijdragen" ten gunste van de werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden van toepassing is en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2016 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot aanduiding van het "Fonds voor Bestaanszekerheid - Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de textielnijverheid" als (multi-sectorale) inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders uit de textielnijverheid uit het administratief arrondissement van Verviers (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 27/04/2021 numac 2021202004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021202111 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2020 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021202110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vervanging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021202122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen "INCOZINA Sociaal Verzekeringsfonds" en "MULTIPEN Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens overmacht omwille van het coronavirus (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021202240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 17/05/2022 numac 2022040997 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 321quater, § 1, eerste lid, 2° en § 2 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling

document

type document prom. 18/04/2021 pub. 04/08/2021 numac 2021021600 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 18/04/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021031819 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041715 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 18/04/2021 pub. 14/06/2021 numac 2021041947 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^