Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 april 2013
gepubliceerd op 22 mei 2013

Koninklijk besluit inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013203053
pub.
22/05/2013
prom.
18/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/18/2013203053/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 APRIL 2013. - Koninklijk besluit inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In deze tekst worden de voorwaarden en de procedure vastgesteld die opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel de mogelijkheid bieden om als gespecialiseerde centra te worden erkend en om te worden erkend om in rechte op te treden teneinde de rechten van die slachtoffers te verdedigen. Die procedure strekt ertoe de bestrijding van mensenhandel te ondersteunen en gespecialiseerde slachtofferhulp te waarborgen, zoals bedoeld in artikel 11, § 2 en § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, alsmede te bepalen welke centra de referentiepunten voor de overheden zijn. Die erkende centra vormen immers de contactpunten zoals bedoeld in artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De regering wil deze erkenning in een unieke tekst regelen.

Historisch gezien werd of wordt nog steeds de erkenning van de gespecialiseerde centra en de erkenning die hun kan worden toegekend om in rechte op te treden immers in verschillende teksten behandeld.

Zo was er in de eerste plaats de omzendbrief van 1 juli 1994 betreffende de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel, waarin drie centra werden vermeld : Payoke, Le Mouvement du Nid en Espace-P. Vervolgens werd in de richtlijnen van 13 januari 1997 aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan de slachtoffers van mensenhandel verwezen naar de centra Payoke, Pag-asa en Sürya.

Voornoemde wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten voorziet overigens in de erkenning om in rechte op te treden.

In het kader van een beleid ter bestrijding van mensenhandel is het thans belangrijk dat de met de opvang van slachtoffers belaste actoren duidelijk worden geïdentificeerd.

Derhalve worden in deze tekst eerst kwalitatieve criteria vastgelegd opdat een vereniging als gespecialiseerd opvangcentrum zou worden erkend. Vervolgens wordt aan deze gespecialiseerde centra de bevoegdheid toegekend om als burgerlijke partij in rechte op te treden. Dit laatste punt bepaalt aldus de te volgen regels voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen bedoeld in artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten inzake mensenhandel.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.Voorziet in de voorwaarden waaraan de opvangcentra moeten voldoen om erkenning te genieten en hen, als gevolg daarvan, te machtigen om de procedures op te starten waarin inzonderheid in het kader van de toekenning van een voorlopige verblijfsvergunning aan slachtoffers van mensenhandel is voorzien. De term "erkenning" beoogt immers de bevoegdheid om de procedures bedoeld in hoofdstuk IV van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ten uitvoer te leggen.

De bedoelde voorwaarden bestaan hoofdzakelijk erin te beschikken over het statuut van een vereniging zonder winstoogmerk, de opvang van slachtoffers van mensenhandel als belangrijkste maatschappelijk doel te hebben, te zorgen voor de administratieve opvolging van minderjarige en meerderjarige slachtoffers en te beschikken over opvangplaatsen.

Aan de erkende centra wordt ook gevraagd om aan de bevoegde ministers om de vijf jaar een strategisch plan en jaarlijks een verslag te bezorgen. Het jaar begint te lopen vanaf de bekendmaking van de erkenning in het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens moeten de centra de richtlijnen volgen betreffende de toepassing van de procedure inzake de afgifte van verblijfstitels aan slachtoffers van mensenhandel.

Ten slotte moeten de erkende opvangcentra kunnen samenwerken in coördinatie met de andere centra in het kader bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004009376 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel sluiten betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel.

Artikel 2.Bepaalt dat de erkenning als gespecialiseerd opvangcentrum eveneens geldt als erkenning voor de centra om in rechte op te treden overeenkomstig artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. Het lijkt niet opportuun om te voorzien in verschillende procedures voor de twee situaties zodra de erkenning is verleend. Een verschillende werkwijze zou de administratieve stappen voor de centra verzwaren.

De toekenning van de bevoegdheid om als burgerlijke partij in rechte op te treden voor de erkende centra stemt overigens ook overeen met de algemene politieke wil om de slachtoffers een eenvormige en optimale bescherming te bieden.

Artikel 3.Het is belangrijk dat de actoren op het terrein de erkende centra duidelijk kunnen identificeren en dat de procedure inzake de bescherming van slachtoffers rekening houdt met de kenmerken van het fenomeen mensenhandel. Het aantal erkende opvangcentra wordt dan ook beperkt tot hetgeen ter zake noodzakelijk is.

Dit zal bijvoorbeeld afhangen van het aantal geopende dossiers van slachtoffers van mensenhandel bij de Dienst Vreemdelingenzaken, van de evolutie van het aantal slachtoffers of van het aantal zaken van mensenhandel dat in de parketten en de arbeidsauditoraten wordt gevolgd.

Er moet overigens tevens rekening worden gehouden met de noodzaak om een duidelijk institutioneel en administratief kader te hebben. Het belang van het vergemakkelijken van de contacten tussen actoren op het terrein gaat in de richting van een beperking van het aantal centra.

Men moet ook erop toezien dat er een evenwichtige verdeling is van de opvangcentra in de drie gewesten van het land.

Artikel 4.Bepaalt aan welke overheid het verzoek tot erkenning moet worden gericht : in casu de Minister van Justitie.

Artikel 5.Bepaalt de nadere regels inzake de verlening van de erkenning.

Het aantal erkende centra is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is op het vlak van de administratieve en juridische opvolging van de slachtoffers van mensenhandel. Toch vraagt de Minister van Justitie hieromtrent advies aan het Bureau van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en de mensenhandel dat rekening dient te houden met het advies van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar. De erkenning kan verlengd worden, telkens voor een periode van vijf jaar.

Artikel 6.Voorziet erin dat de opvangcentra akkoorden kunnen afsluiten met andere verenigingen voor de opvang en de tenlasteneming van slachtoffers met specifieke profielen. Een voorbeeld daarvan zijn minderjarigen die in andere ruimten moeten worden gehuisvest dan de volwassen slachtoffers.

Artikel 7.De erkenning van opvangcentra geeft geen recht op subsidies. De erkenning vormt evenwel een versterkt formeel bewijs dat de opvangcentra zijn opgenomen in het beleid van de regering ter bestrijding van mensenhandel.

Artikel 8.Voorziet in de mogelijkheid tot intrekking van de erkenning wanneer wordt vastgesteld dat een centrum niet langer in staat is om aan de in artikel 1 opgesomde voorwaarden te voldoen.

De vereniging wordt uitgenodigd om haar standpunt te doen gelden, zulks voorafgaand aan enige intrekking.

Artikel 9.De opvangcentra bedoeld in de omzendbrief van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 26/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008009871 bron fod binnenlandse zaken, fod justitie, fod werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, fod buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, fod sociale zekerheid en fod financien Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel sluiten inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel voldoen reeds aan de in dit besluit bepaalde voorwaarden. Daarom wordt hun een erkenning van vijf jaar verleend.

Artikel 10.Dit besluit vervangt het koninklijk besluit van 16 juni 1995 tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie.

Artikel 11.Bevat de bepaling inzake de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 18 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Mevr. M. DE BLOCK

Raad van State afdeling Wetgeving advies 52.733/4 van 6 februari 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit 'inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de toelating om in rechte op te treden' Op 14 januari 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de toelating om in rechte op te treden'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 6 februari 2013. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, SébastienVan Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Gabrielle Jottrand, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 6 februari 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Bijzondere opmerkingen Aanhef 1. In het eerste lid dient niet naar artikel 37 van de Grondwet te worden verwezen aangezien de algemene bevoegdheid om de regels vast te stellen die voor de uitvoering van wetgevende normen noodzakelijk zijn, uit artikel 108 van de Grondwet voortvloeit.2. In het tweede lid moet melding worden gemaakt van de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap sluiten, die artikel 11, § 2, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten heeft gewijzigd. De woorden "inzonderheid op artikel 11, § 2 en § 5" moeten derhalve worden vervangen door de woorden "artikel 11, § 2, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap sluiten, en § 5" [1]. 3. In de Franse versie moet het derde lid worden gesteld als volgt : "Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 61/2, inséré par la loi du 15 septembre 2006;" [2].

Het tweede en het derde lid moeten van plaats worden verwisseld teneinde ze naar tijdsorde te rangschikken [3]. 4. In een nieuw vierde lid moet melding worden gemaakt van het koninklijk besluit van 16 juni 1995 'tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie', waarvan artikel 10 van het ontwerp de opheffing beoogt [4]. 5. Het vijfde lid (dat het zesde lid wordt) moet worden gesteld als volgt : [5] "Gelet op advies 52.733/4 van de Raad van State, op 6 februari 2013, gegeven met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;". 6. Wanneer een staatssecretaris over uiteenlopende bevoegdheden beschikt, moet enkel de bevoegdheid worden vermeld krachtens welke hij in dit geval handelt, namelijk als staatssecretaris voor Asiel en Migratie [6]. Dispositief Artikel 1 1. In paragraaf 2 is het niet raadzaam een tussenzin onder punt 1° in te voegen [7].In de plaats daarvan verdient het de voorkeur na de opsomming in een specifiek lid te verwijzen naar het punt van de opsomming dat moet worden gepreciseerd.

De zin "Het strategisch plan omvat : (...) discrete opvangplaatsen" moet een tweede lid vormen dat na de opsomming wordt ingevoegd. Dat lid kan nauwkeuriger worden geredigeerd als volgt : "Het strategisch en operationeel plan bedoeld in het eerste lid, 1°, omvat (... voorts zoals in het ontwerp)". 2. De ontworpen tekst moet ook aangeven wat wordt bedoeld met de "vergelijkbare statistische gegevens" die in het jaarverslag, waarnaar eveneens in punt 1° wordt verwezen, moeten worden verstrekt.Indien dat niet wordt gepreciseerd, moet de minister daartoe worden gemachtigd. 3. In de Franse versie van paragraaf 2, 3°, in fine, moet "dans lecadre de l'objetsocialvisé au § 1er, 3°;" worden geschreven. In de Nederlandse versie schrijve men "bedoeld in § 1, 3°;".

Artikel 5 Artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten 'houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie' verleent de Koning de bevoegdheid een vereniging te erkennen teneinde haar te machtigen in rechte op te treden. Daar artikel 2 van het ontwerp stelt dat " de erkenning als opvangcentrum gespecialiseerd inzake mensenhandel (...) eveneens [geldt] als toelating om in rechte op te treden overeenkomstig artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel", leidt artikel 5 van het ontwerp ertoe dat de bevoegdheid om de erkenning te verlenen met het doel in rechte op te treden, wordt overgedragen aan de ministeriële overheid - in casu de Minister van Justitie, na eensluidend advies van de minister of de staatssecretaris die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het komt de Koning niet toe een bevoegdheid die hem bij de wet - in casu artikel 11, § 5, ervan - wordt toegekend, aan de ministeriële overheid over te dragen. Derhalve moet de bevoegdheid van de Koning ter zake worden behouden en moet de huidige bepaling overeenkomstig het beginsel van het parallellisme van de bevoegdheden aldus in overeenstemming worden gebracht met artikel 8 van het ontwerp, dat de Koning de bevoegdheid verleent een beslissing tot erkenning in te trekken "wanneer de vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1".

Voorts is het raadzaam dat de regeling van het eensluidend advies van de minister of de staatssecretaris belast met het beleid inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, neergelegd in artikel 5 van het ontwerp, wordt vervangen door de regel dat de Koning over de erkenning beslist, op de voordracht van de minister van Justitie en van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Artikel 6 Deze bepaling is niet-reglementair en wordt dus niet onderzocht [8].

Artikel 8 Naast de opmerking betreffende het eensluidend advies die bij artikel 5 is geformuleerd en die tevens geldt voor artikel 8, moet deze bepaling uitdrukkelijk de naleving stellen van het beginsel dat de vereniging moet worden verzocht vooraf haar standpunt mee te delen.

Artikel 9 Uit het verslag aan de Koning blijkt dat al drie verenigingen als gespecialiseerd opvangcentrum zijn erkend, te weten de VZW "Payoke" te Antwerpen, de VZW "Pag-asa" te Brussel en de VZW "Sürya" te Luik [9]; het zou echter passender zijn te bepalen dat de erkenning van deze verenigingen met vijf jaar wordt verlengd, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van de ontworpen tekst.

Artikel 10 Het koninklijk besluit van 16 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004009376 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel sluiten dat het koninklijk besluit van 16 juni 1995 'tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie' wijzigt, moet in de bepaling worden vermeld. [10] De Griffier Colette Gigot De Voorzitter Pierre Liénardy

18 APRIL 2013. - Koninklijk besluit inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel, artikel 11, § 2, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers type wet prom. 10/08/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005009650 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese Vennootschap sluiten, en § 5;

Gelet op de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 61/2, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juni 1995 tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, aangehecht aan de FOD Binnenlandse Zaken, gegeven op 30 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, aangehecht aan de FOD Justitie, gegeven op 11 december 2012;

Gelet op advies 52.733/4 van de Raad van State, gegeven op 6 februari 2013, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. Om erkend te worden als centrum gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel, moeten de verenigingen voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° beschikken over de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;2° op het Belgisch grondgebied zijn gevestigd;3° de opvang, de begeleiding en de huisvesting van slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van zwaardere vormen van mensensmokkel, zoals bedoeld in artikel 61/2, § 2, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, als belangrijkste maatschappelijk doel in hun statuut omschrijven;4° op het Belgisch grondgebied zorgen voor de administratieve en juridische opvolging van meerderjarige en minderjarige slachtoffers; § 2. De verenigingen moeten : 1° beschikken over een strategisch en operationeel plan dat om de 5 jaar aan de minister van Justitie en aan de minister of staatssecretaris bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt bezorgd.Het strategisch en operationeel plan bevat de gevolgde aanpak inzake de administratieve, psychosociale, medische en juridische begeleiding van slachtoffers; de personele en materiële middelen die daartoe ter beschikking kunnen worden gesteld, met inbegrip van de voorzieningen ter bescherming van de slachtoffers en de beschikbaarheid van discrete opvangplaatsen; 2° een jaarverslag bezorgen dat vergelijkbare statistische gegevens betreffende de opvang van slachtoffers van mensenhandel bevat.Deze gegevens bevatten onder andere het aantal slachtoffers dat jaarlijks wordt opgevangen, hun leeftijd en geslacht en het soort uitbuiting waaraan zij werden onderworpen; 3° de richtlijnen volgen betreffende de toepassing van de artikelen 61/2 tot 61/5 van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;4° zich ertoe verbinden daadwerkelijk en gewoonlijk prestaties te verrichten of in hoofdzaak te verrichten in het kader van het maatschappelijk doel bedoeld in § 1, 3°;5° zich ertoe verbinden samen te werken met de andere opvangcentra in het kader bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004009376 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel sluiten betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel;6° bijdragen tot de multidisciplinaire aanpak die in de nationale actieplannen betreffende de strijd tegen mensenhandel uitgewerkt is.

Art. 2.De erkenning als opvangcentrum gespecialiseerd inzake mensenhandel geldt eveneens als erkenning om in rechte op te treden overeenkomstig artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel.

Art. 3.Het aantal erkende centra is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is op het vlak van administratieve en juridische opvolging van de slachtoffers van mensenhandel.

Art. 4.Het verzoek tot erkenning wordt gericht aan de minister van Justitie.

De stukken waaruit blijkt dat de voorwaarden bedoeld in artikel 1, § 1, 1° tot 4° en § 2, 1° en 2° zijn vervuld, worden bij het verzoek gevoegd.

Art. 5.De erkenning wordt verleend door Ons, op voorstel van de minister van Justitie en van de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De erkenning wordt verleend voor een duur van vijf jaar en kan worden verlengd.

Art. 6.De erkende gespecialiseerde opvangcentra kunnen akkoorden afsluiten met andere verenigingen in het kader van de opvang van slachtoffers die een bijzondere opvolging vereisen, inzonderheid minderjarigen.

Art. 7.De erkenning als opvangcentrum gespecialiseerd inzake mensenhandel houdt geen recht op het verkrijgen van subsidies in.

Art. 8.De erkenning als gespecialiseerd opvangcentrum kan door Ons, op voorstel van de Minister van Justitie en van de Minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, worden ingetrokken wanneer de vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 1.

Voorafgaand aan voornoemde intrekking wordt de vereniging uitgenodigd om haar standpunt schriftelijk te doen gelden.

Art. 9.Onverminderd de inachtneming van de regels van artikel 1 wordt een erkenning voor een duur van vijf jaar vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad verleend aan : - de vereniging zonder winstoogmerk PAG-ASA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Cellebroersstraat 16B; - de vereniging zonder winstoogmerk Payoke, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leguit 4; - de vereniging zonder winstoogmerk Sürya, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, rue Rouveroy 2, als centrum gespecialiseerd in de opvang van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel.

Art. 10.Het koninklijk besluit van 16 juni 1995 tot uitvoering van artikel 11, § 5, van de wet van 13 april 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004009376 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel sluiten, wordt opgeheven.

Art. 11.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 18 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Mevr. M. DE BLOCK _______ Nota's [1] Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 27. [2] Ibid., aanbeveling 28. [3] Ibid., aanbeveling 26. [4] Ibid., aanbeveling 30. [5] Ibid., aanbeveling 36.1 en formule F 3-5-2. [6] Ibid., aanbeveling 41. [7] Ibid., aanbeveling 60. [8] Zie het jaarverslag 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, tabblad "De instelling", blz. 35 e.v. [9] Zie de richtlijnen van 13 januari 1997 aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel, en de circulaire van 26 september 2008 'inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel'. [10] Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 113.

^