Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2012 pub. 22/05/2013 numac 2013003165 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013003167 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van de Nationale B(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt Mevr. Marie-Claire REYNE, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de Bij koninklijk besluit van 22 maart 2013 wordt Mevr. Frieda COOSEMANS, klasse A2 met de titel v(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013021052 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 dat uitwerking heeft op 1 februari 2009 wordt Mevr. Fayt, Caroline, geboren op 5 februari 1968, vast benoemd tot attaché in de klasse A2 bij het Bel Bij ministerieel besluit van 17 april 2013 dat uitwerking heeft op 1 april 2013 wordt de heer L(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013021055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau Personeel. - Pensioenen Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt aan Mevr. Micheline Lambrecht, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 mei 2013, eervol ontslag uit haar functies verlee(...) Mevr. Lambrecht wordt ertoe gemachtigd de titel van haar graad eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013203053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013203058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2013 : - is de heer Vidic, M., licentiaat in de rechten, benoemd tot toegevoegd substituut-arbeidsauditeur in het rechtsgebied van het arbeidshof te Luik; - is Mevr. Salens, S., subst Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Bergen en t(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van landbouw- of bosbouwtrekkers tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 15 april 2013 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke post of het Bureau ontwikkelingssamenwerking vermeld ond VANSINTJAN Geert : Ambassade van België te Hanoi. PONT Jean-Louis : Bureau Ontwikkelingssamenwer(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 4 april 2013 word de heer Willy VROMANT ontheven uit zijn functie van Vice-Consul bij de Ambassade van België te Dar es Salaam en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur. Bij VAN HELLEMONT Reinilde : Consulaat van België te Santa Cruz de Tenerife. DECLERCQ Herman : Ambas(...) type ministerieel besluit prom. 11/04/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013035437 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013201835 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2013 van 14 maart 2013 Rolnummers 5324 en 5328 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel IV.7, 1°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 juli 2011 betreffende het onderwijs XXI, ingesteld door d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013202133 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2013 van 14 maart 2013 Rolnummer : 5380 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 2°, en 40ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het v Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013202134 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2013 van 14 maart 2013 Rolnummer : 5385 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 55 en 56 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202970 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 oktober 2012 bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type decreet prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202971 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013027111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de opneming van nieuwe bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeenten Péruwelz en Beloeil (Basècles)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie sociale adviseur bij BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202972 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 25 mei 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La société royale la Protectrice de Berzée" in het kader van haar dag "fête de la pêche" georganiseerd wordt type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202973 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012 en 21 februari 2013, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie

bericht

type bericht prom. 07/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht betreffende de indexering van de kosten die voortvloeien uit de opsluiting in een gesloten centrum, vastgesteld in artikel 17/7, &****; 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** type bericht prom. 06/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013000340 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht in verband met de indexering van de **** van de bestaansmiddelen die vereist zijn voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene, voorzien in artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 juli 2008 tot vaststelling van bepaalde **** van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type bericht prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013018234 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Nathalie BAILLEUX en het Vrij Syndicaat voor het Ope Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013018235 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Aspiravi heeft de nietigverklaring gevorderd van : Deze za type bericht prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013018232 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013018239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV RANDSTAD België c.s. heeft de nietigverklaring gevor - het stedelijk herverkavelingsgebied « Quartier Ville basse » te Charleroi, vastgesteld door de Wa(...) type bericht prom. 13/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013018250 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013042405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2013    Indice mai 2013 Moyenne

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 wordt de heer Johan PAS, bestuurlijk attaché, tot griffier bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013009214 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 april 2013, wordt Mevr. Maud Muller, geboren op 26 juli 1983 benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011 wordt de Heer Christophe GEONET, geboren op 27 mei 1976, op zijn aanvraag en in toepassing van de bepalingen inzake mobiliteit, in de hoedanigheid van attaché, in de klasse A1 ov Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 april 2013 wordt benoemd : - als plaatsvervangend voorzitter bij de Hogere Commissie van Beroep van Brussel, Kamer II, de heer Dirk Floren.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013203059 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 2 ; - te Turnhout : 1 (vanaf 1 februari 2014); - te(...) (waarvan 1 vanaf 1 oktober 2013; 1 vanaf 1 februari 2014). Een van deze plaatsen vervangt ee(...)

document

type document prom. -- pub. 22/05/2013 numac 2013018255 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Beslissing De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas heeft op 16 mei 2013 een beslissing genomen over het correctief tariefvoorstel voor de regulatoire periode 2012-2015 van NV Elia System Operator. Op die manier zij(...) De beslissing met inbegrip van de goedgekeurde nettarieven en de geldende toeslagen voor elk jaar v(...)
^