Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 januari 2019
gepubliceerd op 28 januari 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019010058
pub.
28/01/2019
prom.
17/01/2019
ELI
eli/besluit/2019/01/17/2019010058/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 9 november 2018;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, gegeven op 9 november 2018;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 21 december 2018 van het Hoog Overlegcomité van sector II - Financiën;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën dient te worden geactualiseerd;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2009 pub. 09/12/2009 numac 2009003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014, wordt vervangen als volgt : "

Art. 4.De Algemene administratie van de inning en de invordering wordt belast met : 1° de uitvoering van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de inning en de invordering van de belastingen, rechten en gelijkgestelde belastingen bedoeld in artikel 2.Zij verzekert slechts, voor elk gewest, de inning en de invordering van de belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° en 12° van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor zover de dienst van deze belastingen niet werd overgenomen door het betrokken gewest; 2° de toewijzing van de ontvangsten voor orde ten bate van de provinciën, de gemeenten en agglomeraties van gemeenten, na aftrek van de ontheffingen die voor hun rekening werden vereffend in de loop van de maand van de inning van deze ontvangsten;3° de behandeling van de teruggaven van de belastingen, rechten en gelijkgestelde belastingen bedoeld in artikel 2 en van de teruggaven met betrekking tot de ontvangsten bedoeld onder 6° tot 9° ;4° de betaling van de onder 3° bedoelde teruggaven die niet werden uitgevoerd omwille van juridische of administratieve redenen;5° de betaling van de onder 3° bedoelde teruggaven die werden uitbetaald doch die terugkeren op de financiële rekening van de centraliserend rekenplichtige;6° de uitvoering van Titel III van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, voor wat betreft de inning en de invordering van het rolrecht;7° de inning en de invordering van alle niet-fiscale schuldvorderingen van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten en de instellingen die ervan afhangen, waarmee ze belast is door of krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling of waarvoor geen enkele andere overheid uitdrukkelijk bevoegd werd verklaard. Tot deze niet-fiscale schuldvorderingen behoren in het bijzonder : - de penale boeten en de gerechtskosten; - de minnelijke schikkingen tot uitdoving van de publieke strafvordering; - de invorderingen voor rekening van derden; - de door de Staat in debet vereffende rechten en voorschotten gedaan in uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand; - de in debet begrote rechten en andere kosten in het kader van de pro deo procedure voor de Raad van State; - de diverse en toevallige baten; 8° de uitvoering van de taken van de Dienst voor alimentatievorderingen, opgericht bij wet van 21 februari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën sluiten; 9° alle bevoegdheden verleend door een wettelijke of reglementaire bepaling aan de voormalige Administratie van de BTW, registratie en domeinen, een van haar rechtsvoorgangers of aan een van haar ambtenaren, voor zover het materies betreffen die worden bedoeld onder 7° tot 8° van dit artikel.".

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 2015, wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.De Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt belast met : 1° de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, uitgezonderd Titel III voor wat betreft de inning en invordering van het rolrecht, het Wetboek der successierechten, uitgezonderd Boek IIbis, het Wetboek diverse rechten en taksen, uitgezonderd Boek II en van hun uitvoeringsbesluiten.Zij verzekert, voor elk Gewest, slechts de dienst van de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4°, 6°, 7° en 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor zover deze dienst niet werd overgenomen door het betrokken Gewest; 2° het beheer van het privaat domein van de Staat, beperkt tot de goederen waarvan de beherende dienst afhangt van de Administratie van de Patrimoniumdiensten, met inbegrip van de inning van de domaniale opbrengsten verbonden aan deze goederen;3° de vervreemding van onroerende goederen in uitvoering van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen en de vervreemding of de overdracht van roerende en onroerende goederen in uitvoering van artikel 117 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;4° de uitoefening van de bevoegdheden toegekend aan de aankoopcomités (inzonderheid door het koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang heeft, door artikel 61 van de programmawet van 6 juli 1989 en door artikel 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen);5° de uitvoering van titel IX van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de vaststelling van het kadastraal inkomen en het bewaren en bijhouden van de kadastrale documentatie, waaronder het kadastraal percelenplan, alsook het vervaardigen en uitreiken van uittreksels of kopieën daaruit en de uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018013235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels sluiten betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels;6° de uitvoering van de wetgeving met betrekking tot het aanleggen, de bijwerking en de bewaring van de documentatie betreffende het patrimonium, zowel wat de roerende en onroerende bestanddelen betreft, hieronder begrepen : - het bijhouden van de opeenvolgende zakenrechtelijke eigendomstoestanden van in België gelegen onroerende goederen, ook als onderdeel van de kadastrale documentatie; - het aanleggen en het bijhouden van een gegevensbestand van de geregistreerde huurcontracten; - de dienst van de openbaarmaking van de akten en stukken en de bewaring van de hypotheken (hypotheekwet van 16 december 1851 en hypothecaire openbaarmaking overeenkomstig andere wetten, decreten en ordonnanties); - de dienst van de bewaring van het Nationaal Pandregister ( wet van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake type wet prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie sluiten); - bij wijze van overgangsmaatregel : de formaliteiten met betrekking tot het in pand geven van handelszaken, het disconto en het in pand geven van de factuur ( wet van 25 oktober 1919Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten), en dit tot uiterlijk 31 december 2018; 7° de vestiging en invordering van de belasting van niet-inwoners op meerwaarden op onroerende goederen (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 301 en het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hoofdstuk III, afdeling 7, artikel 177);8° de inning van de bedrijfsvoorheffing op de meerwaarden gerealiseerd op onroerende inkomsten door niet-verblijfhouders in het kader van hun beroepswerkzaamheid (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 412bis en het uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hoofdstuk III, afdeling 13bis, artikel 210bis en 210ter);9° de inning en invordering van de rechten met betrekking tot de rechtspleging voor de Raad van State (artikel 71 van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State);10° het afleveren van attesten van erfopvolging (Burgerlijk Wetboek, artikel 1240bis); 11° alle bevoegdheden verleend door een wettelijke of reglementaire bepaling aan de voormalige Administratie van de BTW, registratie en domeinen, een van haar rechtsvoorgangers of aan een van haar ambtenaren, voor zover het materies betreffen die behoren tot de sector registratie en domeinen, uitgezonderd de taken bedoeld in artikel 4, 6° tot 9° van dit besluit.".

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.De Algemene administratie van de Thesaurie wordt belast met : 1° het beheer en de coördinatie van de financiële relaties (met uitzondering van de fiscale materies), op bilateraal, Europees en multilateraal niveau, inzake economische politiek, handel en ontwikkeling;2° het beheer van de thesaurie van de Staat, van zijn openbare schuld en de behandeling van aangelegenheden eigen aan de financiële reglementering;3° alles wat betreft de betalingen ten laste van de openbare Schatkist;4° het houden van de algemene boekhouding van de Staat, onder voorbehoud van de materies die door de wet zijn opgedragen aan de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole;5° het beheer van de Deposito- en Consignatiekas en het Nationaal Kantoor voor roerende waarden;6° het beheer van de verschillende systemen van bescherming van de deposito's en financiële instrumenten en van het Resolutiefonds;7° het beheer van de Koninklijke Munt van België;8° de controle op financiële instellingen verleend door de wet of de reglementering; 9° alle bevoegdheden verleend door de wet of de reglementering aan de voormalige Administratie der thesaurie of aan een van haar ambtenaren.".

Art. 4.Artikel 7/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013382 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Art. 7/1.De Algemene administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning wordt belast met : 1° het opstellen, de coördinatie, de implementatie en de opvolging van de wetgeving in de materies die tot de bevoegdheid behoren van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° de realisatie van studies inzake de impact van beleidsopties en de analyse van de resultaten van het gevoerde beleid;3° de coördinatie van de Internationale relaties van de FOD en het afsluiten en beheren van de zetelakkoorden op vlak van fiscaliteit;4° het verschaffen van nadere gegevens aan buitenlandse investeerders met betrekking tot de Belgische fiscale wetgeving; 5° het beheer en ter beschikking stellen van de relevante informatie en van de informatiebronnen.".

Art. 5.Artikel 8 van hetzeflde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2019.

Art. 7.De minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 januari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

^