Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 januari 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2018206394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2018206396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2018206395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag aan de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019010059 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019010058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010138 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de liberalisering van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 11/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019200133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019200226 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019200231 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019200233 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriele bevoegdheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019 wordt met ingang van 1 januari 2019, aan Mevrouw Laurette BOXHO, eervol ontslag verleend uit haar ambt van attaché Mevrouw Laurette BOXHO wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019010532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2018205802 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2018 van 8 november 2018 Rolnummer 6702 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 120 tot 125, 127 tot 132 en 146 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerd Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2018206251 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2018 van 29 november 2018 Rolnummer 6985 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7 van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2018206262 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2018 van 22 november 2018 Rolnummer 6700 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1, 45, 49, 52, 56, 57 en 74, § 3, van de wet van 29 maart 1962 « houdende organisatie van de ruimtelijke ord Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200031 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6691 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Me(...) type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200032 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2018 van 4 oktober 2018 Rolnummer 6855 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 29, § 1, en 38, § 6, eerste lid, en § 7, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineer Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200081 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 7000 In zake : het beroep tegen het arrest nr. 113/2018 van 19 juli 2018, ingesteld door Alain Kiyabala Mundele. Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit v wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging Bij verzoe(...)

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030031 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019040109 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010513 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage **** besluit van de **** **** Regering van 18 januari 2019 wordt Mevr. **** **** voor zes maanden vanaf 1 februari 2019 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Adjunct. **** besluit van de **** **** besluit van de **** **** Regering van 18 januari 2019 wordt Mevr. **** ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010514 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2019 wordt Mevr. MACALUSO Salvina definitief overgeplaatst in de hoedanigheid van Attaché door middel van vrijwillige intraregionale mobiliteit op 1 februari 2019 Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master in de dans en de Master of Dance als nieuwe opleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030025 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030096 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019040106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200250 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 25 oktober 2018, dat in werking treedt op 1 november 2018, wordt de heer Michaël Ghysens, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur in de betrekking van directeur A4 op Bij besluit van de secretaris-generaal van 6 december 2016, dat in werking treedt op 16 decembe(...) type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019200267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de evaluatie en de stopzetting van de activiteiten van de privé-kinderbijslagfondsen

bericht

type bericht prom. 21/01/2019 pub. 28/01/2019 numac 2019030045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei 2019. - Bericht

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond Nr. 0415.188.803 FIDUCIAIRE MICHET intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...) type lijst prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200320 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal bemiddelaars (m/v/x) (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG19018 Solliciteren kan tot 25/02/2019 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010495 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht te Gosselies zullen vanaf 4 februari 2019 gevestigd zijn op het volgende adres : avenue Général Michel 2, bus 3 6000 CHARLEROI Gelieve u voor de dossiers ingediend bij het Vredegerecht te type adreswijziging prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010494 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht te Fontaine-l'Evêque zullen vanaf 4 februari 2019 gevestigd zijn op het volgende adres : rue de Beaumont 28 6030 MARCHIENNE-AU-PONT Gelieve u voor de dossiers waarvoor de territoriale bevo type adreswijziging prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010496 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van Vredegerecht van Jumet zullen vanaf 4 februari 2019 gevestigd zijn op het volgend adres : rue de Beaumont 28 6030 MARCHIENNE-AU-PONT

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019010472 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbele lijst van kandidaten voor een vacant mandaat van lid dat houder is van een masterdiploma in de kunstgeschiedenis en archeologie Het Brussels Hoofdsted Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019030078 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling Besluit tot wijziging van het besluit van de afgevaardigd bestuurder van ****, **** van de Federale Overheid, van 9 december 2016 tot vaststelling van het reglement van orde betreffende Artikel 1. In artikel 17 van het besluit van de afgevaardigd bestuurder van **** van 9 december 20(...)

document

type document prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Interne auditors (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG19022 Solliciteren kan tot 11/02/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200337 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18236 Deze selectie werd afgesloten op 21/11/2018. Er zijn 34 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200341 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B/C voor de FOD Beleid en ondersteuning: Budgetbeheerders (m/v/x) niveau B. - Selectienummers: BNG18142 - BNG18143 - Budgetbeheerders (m(...) Er is 1 laureaat. - Assistenten boekhouding en begroting (m/v/x) - niveau C - BNG18143. Er zi(...) type document prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200347 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché Projecten (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18249 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 28/01/2019 numac 2019200348 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18106 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^