Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2014
gepubliceerd op 11 maart 2014

Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022079
pub.
11/03/2014
prom.
16/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/16/2014022079/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer aan Uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen dat genomen wordt ter uitvoering van artikel 8, § 2, vierde lid, van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Artikel 8, § 2, van voormelde wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten somt op limitatieve wijze de premies, vergoedingen, weddensupplementen en andere voordelen op waarmee, bovenop de weddenschaal, rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de referentiewedde die als basis voor de berekening van het pensioen dient.

De wet heeft nochtans de Koning gemachtigd om de lijst van de weddenbijslagen die opgenomen is in artikel 8, § 2, eerste en tweede lid, van de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen aan te vullen.

Overeenkomstig de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, hebben de inspecteur en de afdelinginspecteur die bezoldigd worden met de weddenschaal B3, B4a of B5, en de commissaris die bezoldigd wordt met de weddenschaal A3 of A4a, die geslaagd zijn voor de waardemeting verbonden aan hun graad recht op een waarderingstoelage gedurende vier jaar.

Artikel 233, § 2, vierde lid, van voormeld koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten stelt dat de waarderingstoelage in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen.

Krachtens artikel 179 van de Grondwet kan een weddenbijslag voor de berekening van het pensioen evenwel slechts in aanmerking genomen worden met toepassing van een wet.

Bijgevolg, hoewel overlegd in de Ministerraad, vormt het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten geen geldige reglementaire basis voor de inaanmerkingneming van voormelde bijslag, aangezien dit enkel kan door de lijst bedoeld in voormeld artikel 8, § 2 aan te vullen.

Dit besluit voegt de waarderingstoelagen toegekend met toepassing van de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten toe aan de lijst van de weddenbijlagen die opgesomd zijn in artikel 8, § 2, eerste lid, van de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

Met toepassing van artikel 60 van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten heeft de inaanmerkingneming van deze bijslagen voor de berekening van het pensioen voor gevolg dat zij het voorwerp moeten uitmaken van de persoonlijke inhouding van 7,5 pct die gestort wordt aan de Pensioendienst voor de overheidssector met het oog op de financiering van de overlevingspensioenen. In de praktijk is dit momenteel reeds het geval gelet op het bestaan van voormeld artikel 233.

Tot slot wordt opgemerkt dat het vierde lid van artikel 233, § 2, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten niet enkel ongeoorloofd is maar bovendien overbodig wordt, zodat die bepaling opgeheven wordt door dit besluit.

Overeenkomstig artikel 108, tweede lid, van het ministerieel besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat konden de waarderingstoelagen bedoeld in de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten, uitbetaald worden vanaf 1 april 2007. Derhalve heeft dit besluit eveneens uitwerking op die datum. Niettemin krijgt artikel 2 van dit besluit uitwerking op 1 november 2007, datum waarop het artikel 233, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten in werking trad.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen over de vorm vermeld in de punten 4 en 5 van het advies van de Raad van State. Deze laatste werd echter niet gevolgd voor wat betreft de in de punten 2 en 3 geformuleerde opmerkingen over de inhoud, daar de Regering de mening van de Raad van State over deze punten niet deelt.

Artikel 8, § 1, vierde lid van voormelde wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten bepaalt immers dat enkel de in § 2 van dit artikel opgenomen bijslagen in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van het pensioen.

Elk eventuele bijslag die niet in deze lijst voorkomt, mag dus niet in aanmerking worden genomen.

Bovendien beschikt de Koning niet over de macht om nieuwe bijslagen op te nemen maar enkel over deze om de lijst van de weddenbijslagen die voorkomen in deze § 2 te vervolledigen.

Ten slotte zou het in aanmerking nemen van weddenbijslagen bij bijzondere bepalingen, zonder deze op te nemen in artikel 8, § 2, indruisen tegen de doelstelling van verheldering en exhaustiviteit die nagestreefd wordt door de wetgever.

Om deze reden wordt geen gevolg gegeven aan de opmerking geformuleerd door de Raad van State in punt 2 van zijn advies, en evenmin, in dezelfde logica, aan deze opgenomen in punt 3 dat nauw verbonden is met punt 2.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majeteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaren, De Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Raad van State afdeling Wetgeving Advies 54.633/2 van 23 december 2013 over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat" Op 29 november 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelgen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat".

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 23 december 2013.

De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Christian Behrendt en Jacques Englebert, assessoren, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 23 december 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. Artikel 233, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten "houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat", bepaalt dat de waarderingstoelage waarvan sprake in de artikelen 231 en 232 "in aanmerking (wordt) genomen voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen". Het ontwerp beoogt de omzetting van deze bepaling in artikel 8, § 2, eerste lid, van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten "op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen", hetgeen in het daarbij gevoegde verslag aan de Koning wordt uitgelegd als volgt : « Overeenkomstig de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, hebben de inspecteur en de afdelinginspecteur die bezoldigd worden met de weddenschaal B3, B4a of B5, en de commissaris die bezoldigd wordt met de weddenschaal A3 of A4a, die geslaagd zijn voor de waardemeting verbonden aan hun graad recht op een waarderingstoelage gedurende vier jaar.

Artikel 233, § 2, vierde lid, van voormeld koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten stelt dat de waarderingstoelage in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de rust- en overlevingspensioenen.

Krachtens artikel 179 van de Grondwet kan een weddenbijslag voor de berekening van het pensioen evenwel slechts in aanmerking genomen worden met toepassing van een wet.

Bijgevolg, hoewel overlegd in de Ministerraad, vormt het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten geen geldige reglementaire basis voor de inaanmerkingneming van voormelde bijslag, aangezien dit enkel kan door de lijst bedoeld in voormeld artikel 8, § 2, aan te vullen.

Dit besluit voegt de waarderingstoelagen toegekend met toepassing van de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten toe aan de lijst van de weddenbijlagen die opgesomd zijn in artikel 8, § 2, eerste lid, van de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten.

De inaanmerkingneming van deze bijslagen voor de berekening van het pensioen heeft voor gevolg dat zij het voorwerp moeten uitmaken van de persoonlijke inhouding van 7,5 pct die gestort wordt aan de Pensioendienst voor de overheidssector met het oog op de financiering van de overlevingspensioenen.

Tot slot wordt opgemerkt dat het vierde lid van artikel 233, § 2, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten niet enkel ongeoorloofd is maar bovendien overbodig wordt, zodat die bepaling opgeheven wordt door dit besluit.

Overeenkomstig artikel 108, tweede lid, van het ministerieel besluit van 4 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2007 pub. 09/05/2007 numac 2007009443 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten betreffende de stage en de vorming van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat konden de waarderingstoelagen bedoeld in de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten, uitbetaald worden vanaf 1 april 2007. Derhalve heeft dit besluit eveneens uitwerking op die datum. Niettemin krijgt artikel 2 van dit besluit uitwerking op 1 november 2007, datum waarop het artikel 233, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten in werking trad ».

De Inspecteur-generaal van Financiën heeft in zijn advies van 1 juli 2013 inzonderheid het volgende gesteld : « Sous l'apparence d'une correction d'ordre technique se glisse l'apparition d'une retenue de 7,5 % sur les allocations de valorisation, avec un effet rétroactif à partir du 1er novembre 2007. [...] L'Inspection des finances pose la question de savoir si les pensions des agents concernés ne sont pas déjà calculées en tenant compte de ces allocations de valorisation, auquel cas, il n'y aurait pas de charge budgétaire nouvelle, mais simplement une recette nouvelle au budget du Service des Pensions du Secteur public correspondant à 7,5 % des sommes concernées avec effet rétroactif. L'Inspection rappelle que l'instauration d'une retenue avec un effet rétroactif qui peut atteindre 100 % présente le risque d'être l'objet de recours auprès du Conseil d'Etat.

L'avis de l'Inspection des finances est favorable sur la proposition, en ce qu'elle concerne l'avenir et ne serait pas rétroactive. Pour ce faire, il conviendrait de modifier la date de prise d'effet du projet d'arrêté ». 2. Artikel 179 van de Grondwet luidt als volgt : « Geen pensioen, geen gratificatie ten laste van de staatskas kan worden toegekend dan krachtens een wet ». In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in het verslag aan de Koning, ontleent het voornoemde artikel 233, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten, in het licht van die grondwetsbepaling, een afdoende rechtsgrond aan de eerste zin van artikel 8, § 2, vierde lid, van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten "op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen" : « De Koning kan, bij een besluit genomen na overleg in de Ministerraad, de lijst van de in het eerste en tweede lid bedoelde weddenbijslagen aanvullen ».

Artikel 233, § 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten heeft deze lijst weliswaar niet op uitdrukkelijke wijze aangevuld, zoals artikel 1 van het ontwerp dit beoogt te doen, maar het rechtsgevolg ervan blijft niettemin hetzelfde en stemt in wezen overeen met hetgeen die door de wet verleende machtiging bepaalt.

Het is bijgevolg niet correct te stellen dat "het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten geen geldige reglementaire basis (vormt) voor de inaanmerkingneming van voormelde bijslag, aangezien dit enkel kan door de lijst bedoeld in voormeld artikel 8, § 2 aan te vullen", ook al is deze werkwijze verkieslijk vanuit een strikt formeel oogpunt. Het is dus eveneens overdreven te schrijven dat "het vierde lid van artikel 233, § 2, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten (...) ongeoorloofd is". 3. Overeenkomstig artikel 60 van de wet van 15 mei 1984Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten "houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen" zijn "de aan de in artikel 59 bedoelde personen toegekende wedden evenals de andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen worden voor de berekening der rustpensioenen, (...) onderworpen aan een verplichte afhouding vastgesteld op 7,5 pct" 1.

Die verplichte afhouding geldt dus voor alle "andere bezoldigingselementen die in aanmerking genomen worden voor de berekening der rustpensioenen" en niet alleen voor die welke opgesomd worden in artikel 8, § 2, eerste en tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten "op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen".

Het is de Raad van State derhalve niet duidelijk waarom die afhouding niet zou gelden voor de waarderingstoelage waarvan sprake in de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten, daar in artikel 233, § 2, vierde lid, ervan bepaald wordt dat deze "in aanmerking genomen (wordt) voor de berekening van het rust- en overlevingspensioen".

De conclusie is dan ook dat het ontwerp, geen enkele thans geldende regel wijzigt, en dat, aangezien het dan ook uitsluitend een louter formele, en geen juridische draagwijdte heeft, de terugwerking zinloos is en achterwege gelaten moet worden. 4. In het eerste lid van de aanhef dienen de woorden "gewijzigd door" vervangen te worden door de woorden "ingevoegd bij". In de aanhef dient ook een nieuw tweede lid te worden ingevoegd waarin verwezen wordt naar het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten waarvan de wijziging door artikel 2 van het ontwerp beoogd wordt 2.

Het vijfde lid van de aanhef waarin sprake is van de vrijstelling van het voorafgaand onderzoek bedoeld in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 20 september 2012 "houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid, van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling", dient te vervallen. 5. In advies 42.843/2, dat op 9 mei 2007 door de afdeling Wetgeving van de Raad van State gegeven is over een ontwerp dat aanleiding gegeven heeft tot het koninklijk besluit van 3 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan militairen sluiten "tot uitvoering van artikel 8, § 1, derde lid en § 2, vierde lid, van de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen", wordt het volgende gesteld : « Het koninklijk besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022533 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten sluiten betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten houdt geen wijziging in van artikel 8, § 2, eerste lid, van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten 3 zodat de verwijzing naar dat koninklijk besluit in de inleidende zin van artikel 2 van het ontwerp moet vervallen 4 » 5.

In de inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp behoort de vermelding van dat koninklijk besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022533 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten sluiten dus te vervallen en in de plaats daarvan moet melding worden gemaakt van de twee meest recente wijzigingen bij de koninklijke besluiten van 27 september 2009 en 5 december 2011. _______ Nota's 1 De personen waarvan sprake, zijn inzonderheid die welke aanspraak zullen kunnen maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist, en artikel 61 van dezelfde wet bepaalt voorts dat « de opbrengst van de in artikel 60 bepaalde persoonlijke bijdrage wordt gestort aan de Pensioendienst voor de overheidssector en is bestemd voor de financiering van de pensioenen van de rechtverkrijgenden van de in artikel 59 bedoelde pensioenen. Het overschot van de opbrengst van deze bijdrage ten opzichte van de last van deze pensioenen is bestemd voor de financiering van de rustpensioenen ten laste van de Staatskas ». 2 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbevelingen 29 en 30. 3 Voetnoot 3 van het geciteerde advies : Dit koninklijk besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022533 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten sluiten voegt een vijfde lid toe aan de tweede paragraaf van artikel 8 van de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. Het koninklijk besluit van 30 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006022150 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten sluiten betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten vervangt dat vijfde lid, zodat het voormelde besluit van 10 juli 2001 hierdoor doelloos is geworden. 4 Voetnoot 4 van het geciteerde advies :Aangezien in de inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp, waarover voormeld advies 42.843/2 is verstrekt, niet wordt verwezen naar dat koninklijk besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001022533 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van weddenbijslagen toegekend aan magistraten sluiten, is die zin dus correct gesteld. 5 Advies 47.006/2/V van 4 augustus 2009 over het ontwerp dat aanleiding gegeven heeft tot het koninklijk besluit van 27 september 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van de mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap, met een vaste benoeming inzake pensioenen en inaanmerkingneming van de aan deze mandatarissen toegekende premie voor de pensioenberekening sluiten "tot gelijkstelling van de mandaten, toegekend aan bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap, met een vaste benoeming inzake pensioenen en inaanmerkingneming van de aan deze mandatarissen toegekende premie voor de pensioenberekening".

De griffier, B. Vigneron.

De voorzitter, Y. Kreins.

16 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, artikel 8, § 2, vierde lid, ingevoegd door de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, artikelen 231 tot 233;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2013;

Gelet op het protocol nr. 16 van 18 oktober 2013 van het Onderhandelingscomité van de buitendiensten van de Staat;

Gelet op het advies nr. 54.633/2 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8, § 2, eerste lid van de wet van 21 juli 1844Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999 en aangevuld door de wetten van 30 maart 2001 en 27 maart 2006 en door de koninklijke besluiten van 25 maart 2003, 3 april 2003, 7 mei 2004, 3 juni 2007 en 20 december 2007, 27 september 2009 en 5 december 2011, wordt aangevuld als volgt : « 60° de waarderingstoelagen toegekend met toepassing van de artikelen 231 en 232 van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat. »

Art. 2.In artikel 233, § 2, van het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wordt het vierde lid opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007, met uitzondering van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2007.

Art. 4.De Minister van Pensioenen en de Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^