Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014011152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies over de begroting 2014 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Advies over het ontwerp(...) type wet prom. 08/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (1) (2) (3)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2013055202 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van het kadaster, registratie en domeinen,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014002008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Opruststellingen. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014 wordt Mevr. Annemie WILLEMOENS bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A2, met de titel van attaché A2 bij de Federale Overheid Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de heer François DILIBERTO bevorderd door verh(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011077 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 10.056 EUR aan de NV Beer Project type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011079 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Cap Terre type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011080 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 7.800 EUR aan de VZW "Centre culturel MJC" type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011081 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW « Centre universitaire de Charleroi » type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011082 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Centrum voor Positieve Aanwending type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011084 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Max Havelaar type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011085 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 16.370 EUR aan de VZW Netwerk Bewust Verbruiken type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011083 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011089 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de BVBA "The Crux" type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011088 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de Stichting voor Toekomstige Generaties type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011086 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Oude Beestenmarkt type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011087 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Oxfam-Solidariteit type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011090 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW SPK type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014018053 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014022072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen type koninklijk besluit prom. 16/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van de waarderingstoelagen toegekend aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 16/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014201409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 11/03/2014 numac 2014022075 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 6 november 2013 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 24/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2012 houdende benoeming van de secretarissen van de adviesinstanties van de culturele sector type ministerieel besluit prom. 21/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 28/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Digitale Kunsten type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 27/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot intrekking van de hoedanigheid van controlearts met toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 12/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Hoge Raad voor onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 02/10/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 02/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Psycho-medisch-sociale Centra type ministerieel besluit prom. 10/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 10/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014031150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van het Instituut ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie van Brussel type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014035215 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bezwaarprocedures in diverse ministeriële besluiten voor kinderopvang type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014201470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende ontslag van de secretaris van sommige paritaire comités en paritaire subcomités Bij ministerieel besluit van 12 februari 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, wordt eervol ontslag uit het ambt - Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden; - Paritair Comité voor de schoonmaak; - Pari(...)

beschikking

type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014031172 bron brussels hoofdstedelijk gewest Sint-Jans-Molenbeek. - Bijzonder bestemmingsplan nr. 8Ater Wijziging. - Goedkeuring Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 keurt het wijzigingsplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. 8Ater van de gemeente S

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014201576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 620 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014201580 bron waalse overheidsdienst Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming Bij besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 : - wordt de heer Didier Palange vanaf 15 juli 2010 als vertegenwoordiger van een representatieve werknemersorganisatie tot lid v - wordt Mevr. Sophie Fery vanaf 15 mei 2012 als vertegenwoordigster van een representatieve werkgev(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 wordt Mevr. Céline VAN LAERE met ingang van 1 november 2013 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014018080 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 13 januari 2014 : Met ingan - De heer DE NIL, André, op het Nederlandse taalkader, bij de centrale diensten; Met ingang van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van14 februari 2014 wordt Mevr. Elke SCHETS met ingang van 1 januari 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2013. Een beroep tot nietigv

document

type document prom. -- pub. 11/03/2014 numac 2014031177 bron brussels hoofdstedelijk parlement Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Wijziging aan het statuut van de tijdelijke en de gelegenheidsmedewerkers Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 7 februari 2014, wijzigingen aan te brengen aan artikels Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikels bevinden zich in het integra(...)
^