Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206851
pub.
10/01/2018
prom.
12/11/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017 Uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140546/CO/319)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter (137275/CO/300, koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2017), gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft als voorwerp de invoering van een sectoraal recht in die opnamemodaliteiten van tijdskrediet en loopbaanvermindering die niet rechtsreeks door het interprofessioneel kader zijn ingesteld.

Art. 3.In uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, hebben de werknemers recht op een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden : - om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar; - voor het verlenen van palliatieve verzorging, zoals gedefinieerd in artikel 100bis, § 2 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten; - voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid, zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Art. 4.In uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, hebben de werknemers recht op een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het volgen van opleiding.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang van 1 juni 2017 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan door elk van de partijen opgezegd worden mits een opzeggingstermijn van zes maanden gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 novembre 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^