Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031611 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 (2)(3) type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 800.000 EUR in het kader van het wijkcontract As Leuven te Sint-Joost-ten-Node en dit in toepassing van huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017032198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017204845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017204922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het tijdskrediet en de aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017204989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017205004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het outplacement type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervaliden en werknemers met ernstige lichamelijke problemen in de ondernemingen van de dagbladpers (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van die ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017205475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017206851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014335 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor kwalificatie type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014333 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014336 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 24/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014337 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014412 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040978 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2016 betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017040979 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot machtiging van twee wetenschappelijke personeelsleden bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de titel van Afdelingshoofd ad interim te dragen type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017041020 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 wordt met ingang van 1 januari 2018, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Dirk COURTHEYN, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017041026 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire bedragen voor de uitgaven die verband houden met de huisvestingskosten en de reiskosten per vliegtuig als bepaald in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2017 houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017205099 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2017 van 28 september 2017 Rolnummer 6434 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 38 van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken en de artikelen 90 tot 95 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017206949 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee arresten, nrs. 239.865 en 239.864, van 14 november 2017 in zake Vincent Jacmin tegen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, waarvan de « 1. Schendt artikel 145 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017014334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorrangscriteria en de nadere regels voor de oproep tot projecten bedoeld bij artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan en artikel 2bis van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017032056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017032059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omzetting van de graden van de Franstalige personeelsleden van de dienst voor de erkenning van de gezondheidszorgverstrekkers die worden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017032065 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 10263-1:2017 Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 1 : Gene(...)

document

type document prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2018200012 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17269 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2018200023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen internationale relaties (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat. Selectienummer : ANG17322 Solliciteren kan tot en met 24/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2018200026 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés internationale relaties (niveau A1) voor de Veiligheid van de Staat. Selectienummer : ANG17321 Solliciteren kan tot en met 24/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031958 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt mevrouw Ann M.J. STANS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031957 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt Mevr. Delphine J.A.G. DIDDEREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031959 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Gert P.M. VERCAUTEREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031956 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van de Voorzitter van he Naam/Nom Standplaats/Résidence ADRIA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031960 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Benoit P.L.B. VAN EYGEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031962 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Christiaan C.R. VAN LAERE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031961 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Geert D.J. VAN REYBROUCK, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031963 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Tom G.M. POELMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031966 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt mevrouw Fabienne R. DEBELDER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031965 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Michael VICO, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031967 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Patrick BADOT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031964 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt mevrouw Valérie LESCEU, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031968 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt mevrouw Sabine VAN WIELENDAELE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031971 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Joris J.K. PUT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031969 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Alain G.P. JADOT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031970 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt de heer Pol J-L. DE GROEVE, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij be Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031974 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Jean-Marie F.C. SOHIER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031973 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, wordt mevrouw Peggy DE STROOPER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031975 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt mevrouw Sabrina VERGEYLEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/01/2018 numac 2017031972 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt de heer Albert L.J. BOUWEN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing va
^