Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 22 mei 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012096
pub.
22/05/2018
prom.
08/05/2018
ELI
eli/besluit/2018/05/08/2018012096/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing


VERSLAG AAN DE KONING Sire, In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat het ontwerp van koninklijk besluit en het verslag aan de Koning ingevolge al de opmerkingen van de Raad van State werden aangepast.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft als oogmerk het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak (hierna het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten) te wijzigen, die toen het koninklijk besluit van 15 mei 2003 met betrekking tot de private privak en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven (hierna het koninklijk besluit van 15 mei 2003) verving. De veranderingen beogen een aantal wijzigingen aan het statuut in te lassen die beantwoorden aan de volgende overwegingen.

Ten eerste past het de tekst van het koninklijk besluit te laten aansluiten bij een aantal wetten die sinds 23 mei 2007 van kracht werden, zoals de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (hierna "AICB-wet"), en derhalve de verwijzingen in het betreffende koninklijk besluit te actualiseren.

Ten tweede is het de bedoeling om het reglementair en fiscaal kader van de private privak aan te passen op die domeinen waar de praktijkervaring uitgewezen heeft dat zij het succesvol aanwenden van de private privak als vehikel voor collectieve investering in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven in de weg staan, alsook de private privak meer in lijn te brengen met vergelijkbare buitenlandse instrumenten.

Sinds de invoering van het statuut van de private privak in 2003 zijn er slechts een beperkt aantal private privaks opgericht. Hoewel het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten het regelgevend kader rond de private privak een eerste keer heeft gewijzigd waardoor de private privak op een aantal vlakken aantrekkelijker werd, dringen een aantal bijkomende aanpassingen zich op om van de private privak een echt succesverhaal te maken. Daarom wordt nu voorgesteld om een aantal gerichte wijzigingen aan te brengen aan het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten, alsook parallel aan de AICB-wet en het Wetboek Inkomstenbelasting (hierna "WIB").

Op die manier willen we de private privak nieuw leven inblazen als instrument voor de financiering en verdere groei van onze niet-genoteerde bedrijven en derhalve de economische groei en de tewerkstelling stimuleren.

Hierna wordt meer uitleg gegeven bij de voorgestelde wijzigingen.

In artikel 2, 1°, (artikel 2 van het ontwerp), wordt het begrip private belegger aangepast teneinde te voorzien dat de minimum investering die dient te gebeuren 25.000 euro, in plaats van 100.000 euro, bedraagt. Door deze drempel te verlagen wordt de kans geboden aan een bredere groep van personen om een investering in een private privak te maken. De verlaging van deze drempel doet geen afbreuk aan de vereiste dat de private privak per definitie geen openbare AICB is en bijgevolg haar financiële middelen niet mag aantrekken via een openbaar aanbod in België. Zolang een minimum tegenwaarde van 100.000 euro per belegger en per categorie effecten (of een nominale waarde per eenheid van ten minste 100.000 euro) vereist was om als private belegger te worden beschouwd, ging het (op basis van artikel 5, § 1, 3° of 5°, van de AICB- wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten automatisch ook om een aanbieding die geen openbaar karakter had.Nu wordt voorgesteld deze drempels te verlagen tot 25.000 euro, moet erover worden gewaakt dat het niet-openbare karakter van de aanbieding en dus van de privak wordt gewaarborgd op grond van de andere criteria van artikel 5, § 1, van de AICB-wet, waaronder de aanbieding van effecten die gericht zijn aan minder dan 150 personen die geen professionele beleggers zijn (wat veronderstelt dat maximum 149 niet-professionele beleggers mogen worden aangezocht, wat strenger is dan het aantal beleggers dat effectief ingaat op de aanbieding). Indien de privak een aanbieding zou verrichten die toch een openbaar karakter heeft, miskent zij haar private karakter.

Artikel 3 (artikel 3 van het ontwerp) wordt geherformuleerd zodat duidelijker is dat de private privak reeds kan zijn opgericht alvorens de aanvraag bij de FOD Financiën wordt ingediend, maar nog geen beleggingen als bedoeld in artikel 183, eerste lid, 5°, van de AICB-wet mag hebben gedaan. Een vennootschap die reeds zulke beleggingen heeft gemaakt, kan zich derhalve nog steeds niet omvormen tot een private privak. Uiteraard moet de vennootschap die als Private privak wenst te worden ingeschreven ook de regel dat de private privak geen andere activa mag bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel (artikel 299 van de AICB- wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten) naleven.

Er wordt een nieuw artikel 3/1 ingevoerd, welke toelaat om binnen een private privak verschillende compartimenten op te richten. Deze mogelijkheid is bijvoorbeeld ook voorzien bij de institutionele bevek en de private startersprivak. Teneinde geen afbreuk te doen aan de onderliggende idee dat een private privak een beleggingsvennootschap is, werd bepaald dat de betreffende vereisten in verband met een zekere diversificatie van het aandeelhouderschap dienen vervuld te zijn per compartiment.

In artikel 4 (artikel 5 van het ontwerp), wordt een verduidelijking aangebracht teneinde te vermijden dat bestaande aandeelhouders of vennoten telkens opnieuw bij de toetreding van nieuwe aandeelhouders of vennoten moeten attesteren dat zij niet met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

In artikel 10, § 2, tweede lid, 2° (artikel 8 van het ontwerp) wordt voorzien in de mogelijkheid voor de private privak om de eventuele inbreuken die door de FOD Financiën zouden worden vastgesteld recht te zetten en dit gedurende een korte periode van een maand. Deze mogelijkheid verhoogt de rechtszekerheid en laat een private privak toe eventuele inbreuken snel recht te zetten, zonder daar onmiddellijk haar statuut door te verliezen.

In artikel 12 (artikel 9 van het ontwerp) worden de bedragen van 25.000 euro, gebruikt in artikel 2, overgenomen. Tevens wordt verduidelijkt dat ook bij doorverkoop moet worden vermeden dat er sprake is van een openbare aanbieding.

In artikel 10 van het ontwerp wordt verduidelijkt dat een aandeelhoudersovereenkomst die de private privak kan sluiten ook andere zaken kan bepalen tussen partijen dan die zaken die letterlijk vermeld worden in artikel 13.

Artikel 14 (artikel 11 van het ontwerp) van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten wordt geschrapt gezien de opheffing van artikel 304, § 2 van de AICB-wet, zodat de uitzonderingen voorzien in artikel 14 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten zonder voorwerp worden. De beperking dat de private privak, met uitzondering van bepaalde specifieke gevallen, geen controle kan uitoefenen over de vennootschappen waarin ze investeert, is immers één van de grootste en belangrijkste redenen van het geringe succes van de private privak op heden.

In artikel 16, tweede lid (artikel 13 van het ontwerp) wordt een verduidelijking aangebracht wat betreft de activa die de private privak kan aanhouden tijdens haar vereffeningsperiode.

In artikel 14 van het ontwerp, wordt op fiscaal gebied voorzien in een aanpassing van artikel 106, § , 9, KB/WIB 92, teneinde een dubbele belasting te vermijden wat door een Private Privak weder uitgekeerde dividenden betreft. Ingevolge de wet van 30 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 30/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 30/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering sluiten houdende diverse bepalingen welke artikel 185bis, § 2, tweede lid, WIB 92 invoerde vanaf aanslagjaar 2014, kunnen private privaks die voldoen aan de voorwaarden van artikel 185bis, WIB 92, de roerende voorheffing ingehouden op Belgische dividenden niet langer verrekenen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor private privaks die geen participatie aanhouden van minstens 10 pct. (artikel 106, § 6, KB/WIB 92). Als deze dividenden vervolgens door de private privak worden uitgekeerd anders dan bij liquidatie of bij inkoop eigen aandelen ontstaat er dus dubbele belasting. Teneinde deze dubbele belasting te vermijden, wordt daarom voorgesteld om artikel 106, § 9, KB/WIB 92, aan te vullen, zodat er wordt afgezien van de inning van de roerende voorheffing bij wederuitkering van dividenden door de private privak waarvoor de private privak de roerende voorheffing op ontvangen dividenden niet kon verrekenen.

De toelichtingen over de redenen waarom de private privaks vanuit fiscaal standpunt beter zouden moeten worden behandeld dan de andere beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 185bis, § 2, tweede lid, WIB 92, zijn de volgende: Van bij het begin is het de bedoeling geweest van de private privak om te vermijden dat bij professionalisering van de investeringen de aandeelhouder slechter af is dan als hij op eigen houtje handelt. Zo blijven de meerwaarden van een particulier in beginsel onbelast terwijl bij pooling in een fonds 30 % roerende voorheffing van toepassing is. Het zou immers contra-productief zijn voor de Belgische economie dat professionalisering (via een fonds) fiscale verzwaring inhoudt. Het vermijden van een dergelijke verzwaring kan bereikt worden door een zogeheten fiscale transparantie. Doch bij het aanvankelijke opzet van de private privak werd er bovendien voor geopteerd om te voorzien dat de PP via de toegelaten rechtsvormen rechtspersoonlijkheid bezat. Dat biedt immers in vele gevallen de mogelijkheid om rechtstreeks met het fonds te handelen zonder dat alle investeerders er bij betrokken moeten worden. Voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid kan de beoogde fiscale transparantie evenwel enkel bereikt worden door zgn. quasi-fiscale transparantie, d.w.z. dat de private privak wel erkend wordt als fiscaal rechtssubject doch de fiscale behandeling van de uitkeringen houdt een neutraliteit in.

Vandaar de onbelastbaarheid bijv. van meerwaarden op aandelen die door de private privak als dividend uitgekeerd worden.

De voorgestelde bepaling doet niet meer dan deze lijn consequent doortrekken, namelijk indien er op de betrokken dividenden reeds roerende voorheffing werd ingehouden die door de private privak niet verrekenbaar is, dan zou er bij gebrek aan deze bepaling sprake zijn van een dubbele belasting bij verdere uitkering door de private pricaf waardoor het investeren via een fonds (en dus het professionaliseren) opnieuw een fiscale verzwaring zou uitmaken ten opzichte van de rechtstreeks investerende particulier. Een dergelijke verzwaring beoogt de wetgever systematisch en consequent te vermijden.

Een dubbele belasting bij verdere uitkering door de private privak waardoor het investeren via een private privak een fiscale verzwaring zou uitmaken ten opzichte van de rechtstreeks investerende particulier staat haaks op de doelstelling van het stimuleren van investeringen in risicodragend kapitaal. Vandaar dat het voorstel een bepaling omvat die specifiek binnen het regelgevend kader van de private privak een uitzondering op het vlak van de roerende voorheffing voorziet opdat het investeren via een private privak in bepaald risicodragend kapitaal geen bijkomende hindernis kent ten aanzien van de rechtstreekse investering. De doelstelling om risicodragende investeringen aan te moedigen in plaats van deze bijkomend te belemmeren, vormt de basis voor een regeling die afwijkt van de andere in art. 185bis WIB92 bedoelde entiteiten.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Advies 63.045/2 van 26 maart 2018 over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing" Op 27 februari 2018 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 26 maart 2018 . De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Luc Detroux en Wanda Vogel, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 26 maart 2018.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van de tekst Aanhef 1. Wanneer een koninklijk besluit steunt zowel op bijzondere machtigingen die bij zekere wettelijke bepalingen overeenkomstig artikel 105 van de Grondwet aan de Koning verleend zijn, als op de algemene bevoegdheid voor het uitvoeren van de wetten die Hij aan artikel 108 van de Grondwet ontleent, dient vooraan in de aanhef niet alleen naar dat artikel 108 van de Grondwet verwezen te worden, maar ook naar de wet waarop het koninklijk besluit steunt, alsook naar de relevante onderdelen van de artikelen die de machtigingen bevatten waaraan aldus uitvoering gegeven wordt (1). In het tweede lid van de aanhef dient bijgevolg verwezen te worden naar alleen die bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten "betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders" (hierna de "AICB-wet" genoemd) welke de bijzondere machtigingen bevatten waarop de ontworpen bepalingen steunen.

In casu bevatten alleen artikel 298, derde lid, artikel 299, derde lid, en artikel 300, paragraaf 5, van de AICB-wet dergelijke machtigingen, zodat van die artikelen alleen die drie onderdelen vermeld mogen worden.

Daartegenover staat dat melding moet worden gemaakt van alle machtigingen waaraan in het ontwerp uitvoering gegeven wordt, bijvoorbeeld die vervat in artikel 183, tweede lid, van die wet -krachtens welke bepaling "de in het eerste lid opgesomde categorieën van toegelaten beleggingen [door de Koning gedefinieerd worden] bij besluit genomen op advies van de FSMA" - waaraan uitvoering gegeven wordt in het ontworpen artikel 2, 2° (artikel 2 van het ontwerp).

Voorts rijst de vraag in hoeverre eveneens melding gemaakt moet worden van nog andere machtigingen, inzonderheid van die welke vervat zijn in de artikelen 301 en 303 van de AICB-wet. Artikel 304, § 3, tweede lid, van de AICB-wet, waarop het ontworpen artikel 16 (artikel 13 van het ontwerp) steunt, dient hoe dan ook eveneens vermeld te worden.

Kortom, het tweede lid van de aanhef moet aldus nauwkeuriger geformuleerd en aangevuld worden dat meer in het bijzonder naar die bepalingen verwezen wordt welke de machtigingen bevatten waarop de ontworpen bepalingen steunen, met opgave van de wet waarbij ze in voorkomend geval ingevoegd zijn en de nog van kracht zijnde wijzigingen die ze in voorkomend geval ondergaan hebben. 2. In het derde lid van de aanhef moet bovendien melding gemaakt worden van artikel 185bis, § 3, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, welke bepaling de machtiging omvat waarop gesteund wordt voor het ontworpen artikel 10, paragraaf 2 (artikel 8 van het ontwerp). Dispositief Artikel 3 1. Ter wille van de overeenstemming met de terminologie die thans ter zake gebruikelijk is, schrijve men in het ontworpen eerste lid "per aangetekende zending of met een brief" in plaats van "met een ter post aangetekende brief of een brief".2. In de tekst die in de statuten opgenomen dient te worden, moet naar "het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak" verwezen worden in plaats van naar "dit koninklijk besluit". Artikel 14 In zijn advies heeft de inspecteur van Financiën het volgende uiteengezet: "Daar komt bij dat het de Inspectie van financiën niet duidelijk is waarom deze private privaks vanuit fiscaal standpunt beter zouden moeten worden behandeld dan de andere beleggingsvennootschappen bedoeld in artikel 185bis, § 2, tweede lid, WIB 92".

Het verslag aan de Koning zou aldus aangevuld moeten worden dat daarin over deze kwestie passende uitleg gevonden kan worden in het licht van artikel 172 van de Grondwet.

De griffier, B. Drapier De voorzitter, P. Vandernoot _______ Nota (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbevelingen 7.2 en 23.1, d).

8 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, artikelen 183, tweede lid, 298, derde lid, 299, derde lid, 300, § 5, 301, 303, en 304, § 3, tweede lid;

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 185bis, § 3, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 01/02/2013 numac 2013000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten, en 266, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 december 2016;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, gegeven op 10 oktober 2017;

Gelet op de open raadpleging in de zin van artikel 2, 18°, van de wet van 2 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type wet prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die werd georganiseerd door de FOD Financiën en die liep van 21 tot 31 december 2017, met toepassing van artikel 303 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 14 december 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 februari 2018;

Gelet op advies 63045/2 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Hoofdstuk I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak wordt vervangen als volgt: "Dit besluit regelt het statuut van de private privaks, bedoeld in artikel 298 van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 maart 2011 en 26 september 2013 wordt vervangen als volgt: "

Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° private beleggers: beleggers die, in het kader van een aanbieding die geen openbaar karakter heeft in de zin van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, voor eigen rekening ingaan of zijn ingegaan op de volgende aanbiedingen van effecten uitgegeven door een private privak: a) aanbiedingen van effecten die een totale tegenwaarde van ten minste 25.000 euro per belegger en per categorie effecten vereisen; b) aanbiedingen met een nominale waarde per eenheid van ten minste 25.000 euro; 2° de categorie van toegelaten beleggingen bedoeld in artikel 183, eerste lid, 5° van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten: a) aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;b) winstbewijzen en andere met winstbewijzen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;c) obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;d) rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve belegging voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid voeren dat nauw aansluit bij het statutair doel van de private privak en voor zover deze beleggingsinstellingen de nodige informatie verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;e) alle andere effecten en rechten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder de litterae a) tot d) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen worden verworven;f) eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde vennootschappen;3° "FSMA": de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, bedoeld in artikel 44 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Deel I sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; 4° " wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten": wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011, wordt vervangen als volgt: "Art 3. Een vennootschap kan alvorens beleggingen als bedoeld in artikel 183, eerste lid, 5°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten te hebben gedaan bij de FOD Financiën haar inschrijving als private privak aanvragen met aangetekende postzending of een brief met ontvangstbewijs. Zij wordt ingeschreven op voorlegging van een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van haar statuten die de volgende bepaling bevatten: "Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten die slaan op het statuut van de private privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen van ket koninklijk besluit van 23 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003282 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de private privak sluiten met betrekking tot de private privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven".

De FOD Financiën stelt de FSMA in kennis van elke inschrijving.".

Art. 4.In hetzelfde besluit, wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 3/1.De private privak kan, onder de bij de wet bepaalde voorwaarden, verschillende categorieën van rechten van deelneming creëren, waarbij elke categorie overeenstemt met een afzonderlijk deel, of compartiment, van haar vermogen. Deze moeten ook bij de FOD Financiën ingeschreven worden. De artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10, § 2, zijn van overeenkomstige toepassing op elk compartiment. De duur van de compartimenten mag niet meer bedragen dan die van de private privak. Wanneer de private privak verschillende compartimenten heeft, moet de boekhouding van elk compartiment afzonderlijk worden gevoerd.".

Art. 5.In artikel 4, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "op het moment dat zij aandeelhouder of vennoot van de private privak worden" ingevoegd tussen de woorden "Zij attesteren dit" en de woorden "middels gedagtekende".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 1° wordt vervangen als volgt: "1° instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten;"; 2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: "2° vennootschappen bedoeld in artikel 180, § 2, 1°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten;".

Art. 7.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 2 wordt vervangen als volgt: "2° Belgische en buitenlandse kredietinstellingen bedoeld in artikel 1, § 3, van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand enenergie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen sluiten op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen;"; 2° de bepaling onder 3 wordt vervangen als volgt: "3° Belgische en buitenlandse beleggingsondernemingen waarvan het gewone bedrijf bestaat in het beroepsmatig verrichten van beleggingsdiensten in de zin van artikel 2, 1°, van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;".

Art. 8.Artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 december 2007, wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.§ 1. Met toepassing van artikel 300, § 5, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, zendt (zenden) de commissaris(sen) een voor eensluidend verklaard afschrift van zijn(hun) verslag(en) aan de FSMA wanneer het melding maakt van een inbreuk op artikel 3, 7°, van de voormelde wet. § 2. Met toepassing van artikel 185bis, § 3, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, schrapt de FOD Financiën de vennootschap van de lijst van de private privaks: 1° op verzoek van de private privak zelf;2° op vraag van de FSMA, bij inbreuk op artikel 3, 7°, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten. De FOD Financiën kan de vennootschap tevens schrappen van de lijst van de private privaks: 1° wanneer na een herinnering middels aangetekende brief geadresseerd aan de zetel van de vennootschap en het verstrijken van de maand volgend op de maand waarin de herinnering werd verzonden, de vennootschap geen fiscale aangifte heeft gedaan of haar bijlagen bij de fiscale aangifte niet heeft vervolledigd met een voor eensluidend verklaard afschrift van het in artikel 300, § 5, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten bedoeld verslag;2° wanneer na de inschrijving inbreuken worden vastgesteld op de bepalingen en verplichtingen betreffende de private privak zoals opgenomen in de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten of in de artikelen 1 tot 17 van dit besluit die niet zijn verholpen voor het einde van de maand volgend op de maand waarin de FOD Financiën de vennootschap in kennis stelt van de betreffende inbreuk. De FOD Financiën stelt de FSMA in kennis van elke schrapping.".

Art. 9.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelings-instrumenten betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011318 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelingsinstrumenten betreft sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt b) wordt vervangen als volgt: "b) een persoon die, in het kader van een private overeenkomst die niet resulteert uit een aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, voor de verwerving van één of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de private privak een tegenprestatie van ten minste 25.000 euro heeft betaald;"; 2° punt c) wordt vervangen als volgt: "c) een persoon die, via een verrichting op een georganiseerde markt die niet resulteert uit een aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, voor de aankoop van één of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de private privak een prijs van ten minste 25.000 euro heeft betaald;".

Art. 10.In artikel 13, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "onder meer" ingevoegd tussen de woorden "sluiten die" en de woorden "de uitoefening".

Art. 11.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 15 van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikel 3, 9°, a), van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten" vervangen door de woorden "artikel 3, 41°, a), van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten".

Art. 13.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 16.Met toepassing van artikel 304, § 2, tweede lid, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, dient onder "bijkomend of tijdelijk" verstaan te worden, het aanhouden, te rekenen vanaf het derde jaar volgend op het jaar van oprichting van de private privak, van de in het eerste lid van die paragraaf bedoelde termijnbeleggingen, liquide middelen, effecten of afgeleide financiële instrumenten, voor een globaal bedrag van maximaal 30 % van het balanstotaal, zoals blijkt uit de toepassing van de gemeenrechtelijke boekhoudregels, of voor een maximale duur van 2 jaar.

Het eerste lid is niet van toepassing tijdens de vereffeningsperiode.

Bijgevolg kan een private privak tijdens de vereffeningsperiode de beleggingen vermeld artikel 304, § 2, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten onbeperkt aanhouden.". HOOFDSTUK II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 14.In artikel 106, § 9, KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 1998 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 mei 2003 en 22 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "als bedoeld in artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven of door een private privak als bedoeld in artikel 119, eerste lid, van de wet van 20 juli 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 20/07/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004003323 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop sluiten betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles" vervangen door de woorden "als bedoeld in artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 10 juli 2016 met betrekking tot de alternatieve instellingen voor collectieve belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven of door een private privak als bedoeld in artikel 298, eerste lid, van de wet van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan type wet prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 19/04/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015000028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders."; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende: "c) de roerende voorheffing is niet verschuldigd op het gedeelte van het uitgekeerde inkomen dat afkomstig is van dividenden die onderworpen waren aan een roerende voorheffing die door de beleggingsvennootschap niet kon worden verrekend.".

Art. 15.Artikel 14 is van toepassing op dividenden die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2018.

Art. 16.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^