Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 8 mei 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 16/05/2018 numac 2018012048 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2018 van een herdenkingsstuk van 2 EURO, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de studentenopstand in mei 1968 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018012089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012096 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43, § 3 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de functies van de personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012189 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap van de Schuld type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018012246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een welvaartspremie in de regeling van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 70, §§ 6 en 8, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 43bis, § 5, en in artikel 70, § 7, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2000 tot uitvoering van artikelen 2, §§ 2 en 3, tweede lid, 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 1, van dezelfde wet betreft type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 06/06/2018 numac 2018012439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de installaties voor het vervoer en de distributie van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018012556 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/06/2018 numac 2018012560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018013084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018013082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van het verdrag inzake Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030936 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030937 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van de gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden in het kader van de uitvoering van een veiligheidsverificatie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 01/06/2018 numac 2018030938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor de veiligheidsmachtigingen, voor de veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen afgegeven door de Nationale Veiligheidsoverheid en voor de veiligheidsattesten afgegeven door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle alsook van de verdeelsleutels bedoeld in artikel 22septies, zesde en achtste lid, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Nederlandse taalrol van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen voor de zittijd 2017-2022 type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 17/05/2018 numac 2018202006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot overheveling van de goederen, de wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen betreffende de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 15/06/2018 numac 2018202900 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels ervan type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2018 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019040830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 21/11/2019 numac 2019042403 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak en het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 15/12/2020 numac 2020044023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031017 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Delta-Herrmann-Debroux" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Josaphat" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Ninoofse Poort" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018031026 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 07/06/2018 numac 2018031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap Energie 2030 Agence S.A. van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 november 2017 tot benoeming van de leden van de Centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012641 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 04/06/2018 numac 2018031185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031222 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031224 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018031223 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau

document

type document prom. 08/05/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202756 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 3 januari 1997 over de organisatie van opleidingsafdelingen in de beschermde werkplaatsen
^