Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 november 2011
gepubliceerd op 28 november 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000706
pub.
28/11/2011
prom.
07/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/07/2011000706/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">7 NOVEMBER 2011. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, **** ontwerp heeft tot doel in **** **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een **** **** met de titel «*****», dat de artikelen 110 **** tot 110**** bevat, in te voegen.****><****>**** nieuwe hoofdstuk bepaalt de **** en de **** van de wet. **** **** erom de volgende zaken te bepalen : ****_list">1) de gegevens die de aanvraag voor een machtiging tot verblijf door de voogd ingediend voor zijn pupil moet bevatten, -krachtens artikel 61/15, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****_list">2) de regels van het verhoor, krachtens artikel 61/16, tweede lid, van de voornoemde wet;****_list">3) het model van de documenten dat krachtens deze huidige procedure wordt afgegeven; 4) de stappen die werden ondernomen om de identiteit van de ****.****.****.****. aan te tonen, overeenkomstig het artikel 61/20, tweede lid van de voornoemde wet.****><****>**** commentaar Artikel 1 **** artikel voorziet de verschillende **** en **** van de wet.****><****>Artikel 110**** bepaalt de gegevens die de aanvraag voor een machtiging tot verblijf door de voogd ingediend voor zijn pupil moet bevatten, krachtens artikel 61/15, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.****><****>Wanneer de tekst van huidig besluit zal geïntegreerd zijn in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zal de wettelijke basis vermeld in de preambule niet meer zichtbaar zijn en gelet dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen verschillende procedures voorziet om gemachtigd te worden tot verblijf, het noodzakelijk is wordt bepaald op welke wettelijke basis de aanvraag tot machtiging is ingediend.****><****>Van zodra de aanvraag tot machtiging is ingediend wordt aan de voogd gevraagd de stappen te verduidelijken die werden ondernomen bij de familieleden in het land van oorsprong of in het **** en de resultaten die behaald werden. Het is immers van essentieel belang voor de **** of zijn gemachtigde om op de hoogte te zijn van de familiale situatie van de minderjarige met het oog op het beschermen van de eenheid van het gezin, overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van het ****-verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind en in het hoger belang van het kind.****><****>**** elementen ter kennis gebracht in de aanvraag zullen de **** of diens gemachtigde in staat stellen om het verhoor voor te bereiden.****><****>**** nadruk wordt gelegd op het feit dat het belangrijk is dat de voogd het adres waarnaar de oproep voor het verhoor moet worden gestuurd vermeldt, zodat de voogd en zijn pupil zich op de afgesproken datum kunnen aanbieden.****><****>**** artikel 61/16, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 preciseren de artikelen 110**** tot 110**** de regels van de verhoren.****><****>Ter herinnering in functie van de bewijskracht van de overgemaakte elementen en documenten kan de **** of diens gemachtigde beslissen om over te gaan tot een nieuw verhoor van de ****.****.****.****. Artikel 110**** preciseert dat het verhoor plaatsvindt op de dag die in de oproeping vastgelegd werd. Indien de voogd en zijn pupil zich niet kunnen aanbieden op de dag van het verhoor moet de voogd dit schriftelijk meedelen en de reden preciseren. In dit geval neemt de **** of diens gemachtigde contact op met de voogd, om een datum af te spreken. **** **** erom te vermijden dat het verhoor verschillende keren wordt uitgesteld en dat ervoor gezorgd wordt dat het verhoor binnen een redelijke termijn, vanaf de indiening van de aanvraag, plaatsvindt. Het is van wezenlijk belang dat de ****.****.****.****. zijn standpunt in het kader van deze aanvraag, samen met zijn voogd, kan uitdrukken en alle documenten kan overmaken die volgens hen opportuun zijn om de bepaling van de duurzame oplossing door de minister of diens gemachtigde te vergemakkelijken **** 110**** voorziet dat de ambtenaar die belast is met het verhoor de rol van de verschillende tussenbeide komende partijen uitlegt aan de ****.****.****.****. en diens voogd.****><****>Indien de ****.****.****.****. het **** of het **** niet beheerst, is een tolk aanwezig tijdens het verhoor.****><****>Er wordt uitgelegd waarom het verhoor plaatsvindt.****><****>In het kader van de bepaling van de duurzame oplossing is het van wezenlijk belang dat de ****.****.****.****. zijn gezinssituatie, de reden van zijn reis, verklaart.****><****>Er wordt een kopie gemaakt van de overgemaakte documenten, zodat de originelen op het einde van het verhoor aan de voogd terug kunnen worden overhandigd.****><****>**** verklaringen van de ****.****.****.****. worden schriftelijk genoteerd in het verslag van het verhoor. Indien de met het verhoor belaste ambtenaar tegenstrijdigheden vaststelt tussen de verklaringen en de elementen die bij de indiening van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf doorgegeven werden - brengt hij de ****.****.****.****. en diens voogd hiervan op de hoogte en neemt hij akte van hun antwoorden.****><****>**** verslag van het verhoor is een getrouwe weergave van de vragen en de gegeven antwoorden. De toevoegingen en de opmerkingen die tijdens het verhoor geformuleerd werden worden opgenomen in het verslag van het verhoor.****><****>**** verslag van het verhoor wordt, in voorkomend geval met de hulp van een tolk, herlezen en ondertekend. **** ****.****.****.****. en de voogd kunnen erin vermelden of ze de inhoud aanvaarden en eventuele bezwaren formuleren.****><****>**** verslag van het verhoor kan worden aangepast. Indien de ****.****.****.****. of de voogd het niet eens zijn met de inhoud wordt de reden daarvoor vermeld. De handtekening maakt het mogelijk om de inhoud met zekerheid te bepalen van het verslag van het verhoor. Indien de voogd weigert te ondertekenen wordt de reden van de weigering vermeld.****><****>Op het einde van het verhoor wordt een kopie van dit verslag overhandigd aan de voogd. Dit rapport bevat de volgende elementen : de datum van het verhoor, de taal van het verhoor, de identiteit van de ambtenaar die belast is met het verhoor en, in voorkomend geval, die van de tolk, de duur van het verhoor en de belangrijkste vermelde elementen en feiten.****><****>Artikel 110**** bepaalt de personen die het verhoor bijwonen.****><****>**** artikel 9, § 2, van **** ****, **** 6, «*****» van de **** van 24 december 2002 is de voogd aanwezig tijdens elke fase van de procedures die voorzien worden door de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en woont hij elk verhoor van zijn pupil bij.****><****>Artikel 110**** bepaalt dat -overeenkomstig artikel 61/20, tweede lid- de stappen ondernomen om de identiteit van de ****.****.****.****. aan te tonen, dienen bewezen te worden aan de hand van officiële documenten van de bevoegde buitenlandse overheden van het land van oorsprong.****><****>**** **** erom de identiteit van de ****.****.****.****. op zekere wijze te kunnen bepalen. **** betrekking tot artikel 9bis vermelden de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de voornoemde wet van 15 december 1980 (****. ****, ****, gewone zitting; 2005-2006, ****. 2478/001, memorie van toelichting, ****. 33) wat men onder **** moet verstaan, en de nadruk wordt gelegd op het feit dat een ****, zijnde een paspoort of een daarmee gelijkgestelde ****, onontbeerlijk is.****><****>Zo kan een **** niet aanvaard worden om de identiteit te bewijzen, omdat het geen foto van de persoon bevat.****><****>In zijn arrest ****. 30.936 van 1 september 2009 vermeldt de **** voor **** dat indien de ambassade geen paspoort kan afleveren, omdat men zonder voorraad zit, er niets is dat erop wijst dat de ambassade geen daarmee gelijkgestelde **** of geen nationale identiteitskaart zou kunnen afgeven.****><****>**** eenvoudige feit dat men naar een etnische of nationale afkomst verwijst volstaat niet om te bewijzen dat een verzoeker het feit dat het voor hem onmogelijk is om het vereiste **** in **** te bekomen op geldige wijze aantoont (****, arrest ****. 17.432 van 21 oktober 2008).****><****>Indien de voogd geen officieel document kan overleggen dat de identiteit van zijn pupil aantoont, moet de voogd bewijzen dat het voor hem onmogelijk is om het genoemd document te bekomen. Deze onmogelijkheid kan met behulp van om het even welk rechtsmiddel aangetoond worden.****><****>**** eenvoudige feit dat er geen officiële documenten worden overgelegd volstaat op zich niet. De onmogelijkheid moet reëel en objectief zijn, dit wil zeggen onafhankelijk van de wil van de ****.****.****.****. Dit is bij voorbeeld het geval : ****_list">1° indien de **** Staat het land in kwestie niet als een **** beschouwt;****_list">2° indien de interne situatie van het land in kwestie van die aard is dat het onmogelijk is om er officiële documenten te bekomen, ofwel omdat ze vernietigd werden en er geen enkel middel is om ze te vervangen, ofwel omdat de bevoegde nationale overheden niet behoorlijk functioneren of niet meer bestaan. De onmogelijkheid wordt geval per geval beoordeeld door de minister en diens gemachtigde, op basis van elementen die voldoende ernstig, objectief en **** zijn.****><****>Artikel 110**** bepaalt de **** welke aan de ****.****.****.****. worden afgegeven in het kader van zijn aanvraag tot machtiging verblijf.****><****>**** **** afgeleverd, krachtens artikel 61/18, lid 2 van voornoemde wet is het attest van **** conform aan het model van bijlage 4 en dit wanneer de duurzame oplossing niet kon worden bepaald.****><****>**** document kan door de **** of zijn gemachtigde verlengd worden tot de duurzame oplossing bepaald is.****><****>Wanneer de duurzame oplossing bestaat in de terugkeer, laat de **** of zijn gemachtigde een bevel tot **** afgeven conform aan het model van de bijlage 38.****><****>Wanneer de duurzame oplossing het verblijf in **** is, laat de **** of zijn gemachtigde een bewijs van inschrijving in het **** afgeven voor een beperkte duur van één jaar, conform het model van bijlage 6.****><****>Artikel 2 **** artikel bepaalt de bevoegde minister.****><****>Dit is het onderwerp van dit ontwerp van koninklijk besluit.****><****>We hebben de eer te zijn, ****, van **** ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De ****-Eerste **** en **** van ****- en ****, ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ********><****> ADVIES 50.360/4 VAN 19 OKTOBER 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE **** **** van ****, afdeling ****, vierde kamer, op 21 september 2011 door de **** voor Migratie- en ****, toegevoegd aan de **** belast met Migratie- en ****, en wat de **** van het Migratie- en **** betreft, toegevoegd aan de **** **** verzocht hem, binnen een termen van ****, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit «*****», heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de **** van **** de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. **** advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is.****><****>Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****, zoals het vervangen is bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voormelde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.****><****>Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.****><****>Algemene opmerking **** verscheidene ontworpen bepalingen worden bepalingen van de wet van 15 december 1980 «*****», zoals die wet gewijzigd is bij het wetsontwerp dat door de **** aangenomen is op 23 juni 2011 (1), geparafraseerd of gedeeltelijk overgenomen.****><****>Dat is inzonderheid het geval : ****_list">1° in het ontworpen artikel 110****, met de woorden «*****», waarbij artikel 61/15, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 gedeeltelijk wordt overgenomen;****_list">2° in het ontworpen artikel 110****, eerste lid, eerste zin, met de woorden «*****», waarbij artikel 61/18, eerste lid, van de voormelde wet voor een stuk geparafraseerd wordt;****_list">3° met het ontworpen artikel 110****, eerste lid, tweede zin, «*****», waarmee artikel 61/19, § 2, tweede zin, van de voormelde wet geparafraseerd wordt;****_list">4° met het ontworpen artikel 110****, tweede lid, waarbij artikel 61/18, eerste lid, van de voormelde wet voor een stuk geparafraseerd wordt. Aldus te werk gaan, is af te raden.****><****>Bepalingen waarin de tekst van een hogere regeling wordt overgenomen, vertonen immers drie tekortkomingen : ****_list">****) ze wekken de indruk dat de steller ervan bevoegd is om de hogere regeling uit te vaardigen of te wijzigen, hoewel hij dat niet is;****_list">****) ze kunnen vernietigd worden op grond van de onbevoegdheid van de steller ervan;****_list">****) als de hogere regeling wordt gewijzigd maar niet de bepaling waarin de inhoud ervan overgenomen is, dreigt tussen beide bepalingen een contradictie te ontstaan die de lezer zelf zal moeten oplossen door de hogere regeling te laten primeren boven de bepaling van lagere rang die daarmee strijdig is en die moet worden geacht stilzwijgend te zijn opgeheven. De ontworpen artikelen 110**** en 110**** behoren dienovereenkomstig te worden herzien.****><****>Bijzondere opmerkingen **** **** 1 ****_list">1. Het ontworpen artikel 110****, derde lid, luidt als volgt : «*****» Voor deze bepaling is geen rechtsgrond te vinden in artikel 61/16, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, naar luid waarvan aan de **** alleen de bevoegdheid opgedragen wordt om «*****» te bepalen. **** bepaling die voorziet in een vermoeden van afstand van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf valt immers niet onder de nadere regels die de **** krachtens het voormelde artikel 61/16, tweede lid, kan bepalen.****><****>Aangezien het ontworpen artikel 110**** , derde lid, geen rechtsgrond bezit, dient het te vervallen. ****_list">2. Het ontworpen artikel 110****, derde lid, vormt een gedeeltelijke parafrase van artikel 61/20, eerste lid, van de voormelde wet. **** behoort de verwijzing, **** die bepaling, naar bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen', blijkbaar te worden vervangen door een verwijzing naar bijlage 6 bij dat besluit.****><****>**** bepaling behoort als volgt te worden gesteld : «*****» Artikel 3 **** artikel 3 blijkt dat het besluit onmiddellijk in werking zal treden de dag waarop het in het Belgisch **** bekendgemaakt zal worden.****><****>**** er een specifieke reden bestaat om af te wijken van de gangbare termijn van inwerkingtreding, bepaald bij artikel 6, eerste lid, van de wet van 31 mei 1961 «*****», het opmaken, bekendmaken en **** van wetten en verordeningen', dient in beginsel te worden afgezien van de onmiddellijke inwerkingtreding teneinde elkeen een redelijke termijn te geven om kennis te nemen van de nieuwe regels. ****_list">(1) Wetsontwerp 'tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de «*****» (****.****. Kamer 2010-2011, ****. 53-0288/010). Dat ontwerp is niet **** door de ****.****><****>**** steller van het ontwerp wordt er opmerkzaam op gemaakt dat in een ander wetsontwerp, waarover de **** van **** op 12 september 2011 advies 50.205/2**** heeft uitgebracht, eveneens bepaald wordt dat in de wet van 15 december 1980 een hoofdstuk **** wordt ingevoegd, dat de artikelen 61/14 tot 61/19 omvat maar luidt als volgt : «*****».****><****>Laatstgenoemd ontwerp behoort dan ook dienovereenkomstig te worden aangepast.****><****>De kamer was samengesteld uit : De heren : ****. ****, ****;****><****>****. **** en ****. ****, staatsraden;****><****>S. **** ****, assessor van de afdeling Wetgeving;****><****>Mevr. ****. ****, griffier.****><****>**** verslag werd uitgebracht door Mevr. ****. ****, auditeur.****><****>De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst werd nagezien onder toezicht van de heer ****. ****.****><****>De griffier, ****. ****.****><****>De ****, ****. ****.****><****> 7 NOVEMBER 2011. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** ****.****><****>Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op de artikelen 61/15, tweede lid, 61/16, tweede lid, 61/18, tweede lid en 61/20, tweede lid;****><****>Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>Gelet op het advies **** 50.360/4 van de **** van ****, gegeven op 19 oktober 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;****><****>Op de voordracht van de ****-Eerste **** en **** van ****- en ****, de **** van ****, de **** van **** **** en de **** voor Migratie- en ****, **** **** besloten en besluiten **** : <****>****_article">Artikel 1.In het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt in **** **** een **** **** ingevoegd, met de titel «*****», dat de artikelen 110**** tot 110**** bevat, **** als volgt : « Art.110****. **** aanvraag voor een machtiging tot verblijf wordt, overeenkomstig artikel 61/15, tweede lid, ingediend en moet de volgende gegevens bevatten : ****_list">1° de naam, de voornaam, het telefoonnummer of het ****-nummer, het faxnummer of ****-mail en de gekozen woonplaats van de voogd; 2° de naam, de voornaam, de geboorteplaats en de geboortedatum, de nationaliteit, eventueel het dossiernummer van ****, de **** van de ****.****.****.****. en het adres van de «*****»; ****_list">3° een kopie van het nationaal paspoort of een gelijkgestelde ****.Indien de «*****» niet in het bezit is van een paspoort,verbindt de voogd zich ertoe om de vereiste stappen te ondernemen om de afgifte van dit document te verkrijgen; ****_list">4° elk **** document dat de waarachtigheid van de elementen waarnaar in de aanvraag verwezen wordt, aantoont;****_list">5° het adres waarnaar de **** of diens gemachtigde de oproep voor het verhoor moet sturen.****_list">6° de vraag om bijstand van een tolk en de vermelding van de taal;****_list">7° de stappen welke de voogd ondernam bij de familieleden en de kennissen in het land van oorsprong of in het **** en de bekomen resultaten. <****>****_article">Art. 110****.**** verhoren vinden plaats op de dag die in de oproep vermeld wordt. Indien de voogd zich op de dag van het verhoor niet samen met zijn pupil kan aanbieden brengt hij de **** of diens gemachtigde hiervan schriftelijk op de hoogte en preciseert hij de reden.****><****>In dit geval legt de **** of diens gemachtigde, in overleg met de voogd, een nieuwe datum vast. <****>****_article">Art. 110****.**** ambtenaar die het verhoor afneemt, legt zijn rol en, in voorkomend geval, die van de tolk uit aan de ****.****.****.****. **** legt uit hoe het verhoor zal verlopen en herinnert eraan dat het doel van het verhoor is de duurzame oplossing te bepalen inzake het verblijf.****><****>**** verhoor vindt plaats in omstandigheden die de vertrouwelijkheid garanderen.****><****>**** ambtenaar maakt een kopie van alle originelen van de nationale en **** documenten die de identiteit of de nationaliteit vaststellen, alsook van alle andere documenten. **** afloop van het verhoor worden de documenten teruggegeven aan de voogd. <****>****_article">Art. 110****.§ 1. **** verhoor van de ****.****.****.****. vindt in de lokalen van de **** of diens gemachtigde plaats, in aanwezigheid van de voogd en,in voorkomend geval, van een tolk. Indien de voogd dit vraagt, kan de advocaat aanwezig zijn.****><****>**** verslag van het verhoor bevat de persoonlijke gegevens van de ****.****.****.****., die van zijn ouders,van zijn familieleden en van zijn kennissen, inlichtingen over zijn geschiedenis en de reden van zijn reis. § 2. **** verslag van het verhoor is een getrouwe weergave van de vragen die aan de ****.****.****.****. en zijn voogd gesteld werden en van de antwoorden. De toevoegingen en de opmerkingen die tijdens het verhoor geformuleerd werden worden eveneens vermeld.****><****>Indien de met het verhoor belaste ambtenaar eventuele tegenstrijdigheden vaststelt tussen deze verklaringen en de elementen die doorgegeven werden bij de indiening van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf brengt hij de ****.****.****.****. en de voogd hiervan op de hoogte en neemt hij akte van hun antwoorden.****><****>**** verslag van het verhoor wordt herlezen, in voorkomend geval met de hulp van een tolk, en indien nodig aangepast.****><****>**** verslag van het verhoor wordt gedateerd, ondertekend door de ambtenaar die belast is met het verhoor, door de voogd, en, in voorkomend geval, door de aanwezige tolk.****><****>Indien de voogd weigert om het verslag van het verhoor te ondertekenen, worden de redenen van deze weigering op dit verslag gepreciseerd.****><****>Op het einde van het verhoor wordt een kopie van het verslag van het verhoor aan de voogd overhandigd. <****>****_article">Art. 110****.**** stappen ondernomen om de identiteit van de ****.****.****.****. aan te tonen, dienen bewezen te worden aan de hand van officiële documenten afkomstig van de bevoegde buitenlandse overheden van het land van oorsprong of het land waar hij verblijft of het ****.****><****>Deze officiële documenten moeten het mogelijk maken om vast te stellen dat er een fysieke band bestaat tussen de houder en de ****.****.****.****., en ze mogen niet opgesteld zijn op basis van eenvoudige verklaringen van de ****.****.****.****. De onmogelijkheid om een officiële document te bekomen die de identiteit bewijst, wordt geval per geval beoordeeld door de minister of diens gemachtigde, op basis van **** die voldoende ernstig, objectief en **** zijn. <****>****_article">Art. 110****.**** **** afgeleverd overeenkomstig artikel 61/18, tweede lid, van de wet, is een attest van **** conform het model van bijlage 4.****><****>**** bevel tot **** bedoeld in artikel 61/18, eerste lid, is conform het model van bijlage 38.****><****>**** **** bedoeld in artikel 61/20, is een bewijs van inschrijving in het vreemdeling register, conform het model van bijlage 6. » <****>****_article">Art. 2.De **** die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, 7 november 2011.****><****>**** **** **** : De ****-Eerste ****, **** van **** en **** van ****- en ****, ****. ****. **** **** **** voor Migratie- en ****, ****. ****
^