Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/09/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende de arbeidsherverdeling en de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 19/08/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011011421 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205971 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 november 2011 : - is de heer Dohen, Y., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik - is Mevr. Peeters, I., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205972 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 april 2011, dat in werking treedt op 4 december 2011, is aan de heer Van Ussel, J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Retie. Het is hem vergun Bij koninklijk besluit van 16 november 2011, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000727 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 20/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de procedure van veiligheidsverificatie voor alle personeelsleden van de NV van publiek recht A.S.T.R.I.D. en van haar onderaannemers type ministerieel besluit prom. 16/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011003384 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken type ministerieel besluit prom. 22/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011009774 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, aanwijzing, verlenging van mandaat en ontslag van leden van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011204465 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2011 van 14 juli 2011 Rolnummer 5025 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 32tredecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in de versi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011204463 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2011 van 14 juli 2011 Rolnummer 5004 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 12 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 tot wijziging van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bev Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...) type arrest prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011204464 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2011 van 14 juli 2011 Rolnummer 5020 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 55 en 55bis van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 196 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter J.-P. Snappe, waarnemend voorzitter, voorzitter(...) type arrest prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011204591 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2011 van 14 juli 2011 Rolnummer 5074 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, in de versie vóór de wijziging erv Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205859 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 3 oktober 2011 in zake de Belgische Staat, FOD Sociale Zekerheid, tegen Fitnete Muca, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « 1. Schendt artikel 4 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205888 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 28 september 2011 in zake het openbaar ministerie en de minister van Financiën tegen P.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt artikel 2, eerste en tweede lid, van het Strafwetboek, in die zin geïnterpreteerd dat in (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205894 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 4 oktober 2011 in zake Patrick Staelraeve en Emilienne Van Haecke tegen de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan de expeditie te « Schendt artikel 52, 11° WIB 92, zoals van toepassing op schulden ontstaan vóór 17 oktober 1995 en(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011035967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de methodologie en de criteria voor de uitvoering van een tweejaarlijkse voortgangstoets type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 42, 43, 56 en 70 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 houdende de financiering van de sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan verbonden werkingskosten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Vesder en waarbij een vrijstelling van een milieueffectonderzoek wordt verleend voor de voorgestelde wijzigingen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011205927 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot opheffing de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : "Rijden onder invloed van alcohol - BOB"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011003389 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr 6, van 23 maart 2011 wordt bevorderd : Kroonorde Commandeur Algemeen Secretariaat De heer MAHY, W.A.C., Informaticus-directeur. Bij hetzelfde besluit wo Commandeur Algemeen Secretariaat De heer DELODDERE, E.A., Adviseur-generaal van financiën(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011, dat in werking treedt op 15 december 2011, wordt eer Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij het genoemd comité, als vertegenwoordigers van een verzek(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/11/2011 numac 2011205955 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** niet-begeleide minderjarige vreemdelingen De vergelijkende selectie van **** **** voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen Er zijn 6 geslaagden. (...)
^