Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2012

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 is Mevr. Curnel, S., rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012200027
pub.
06/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11° en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd om een administratieve geldboete op te leggen overeenkomstig artikel 5 van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4, van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten sluiten is Mevr. Curnel, S., rechter in handelszaken in de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

^