Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 november 2011
gepubliceerd op 23 november 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022339
pub.
23/11/2011
prom.
07/11/2011
ELI
eli/besluit/2011/11/07/2011022339/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005 en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie vroedvrouwen-verzekeringsinstellingen, gegeven op 24 mei 2011;

Overwegende dat artikel 27, vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geacht wordt gegeven te zijn wanneer het niet is geformuleerd binnen de voorziene termijn van vijf werkdagen en dat dit hier het geval is;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 22 juni 2011;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 27 juni 2011;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 16 augustus 2011;

Gelet op het advies 50.228/2 van de Raad van State, gegeven op 19 september 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 9, a) van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1996 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 mei 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 2 a) wordt als volgt vervangen : « a) prenatale zorgen : 422030 Eerste individuele verloskundige zitting thuis .. . . . V 21 428094 Eerste individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu . . . . . V 21 428116 Eerste individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu . . . . . V 21 Deze verstrekkingen omvatten de eventuele vaststelling van de zwangerschap, het openen van het zwangerschapsdossier, met inbegrip van de eerste verloskundige zitting, zoals die omschreven wordt in de verstrekkingen 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 en 428234.

Deze verstrekkingen duren minstens 60 minuten. 422052 Individuele verloskundige zitting thuis . . . . . V 15 428131 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu . . . . . V 15 428153 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu . . . . . V 15 Deze verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht.

Deze verstrekkingen duren minstens 30 minuten.

De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131 en 428153 worden samen maximaal twaalf maal per zwangerschap terugbetaald. 422870 Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, op een werkdag . . . . . V 15 428175 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, op een werkdag . . . . . V 15 428190 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, op een werkdag . . . . . V 15 422892 Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 22,5 428212 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 22,5 428234 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer- specialist voor verloskunde, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 22,5 Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 en 428234 worden door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.

Voor de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 en 428234 mogen reiskosten worden geattesteerd, zoals dat omschreven wordt in de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.

De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer- specialist voor verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens het vermoeden van een aandoening, dat in het zwangerschapsdossier moet worden vermeld. 422553 Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de dag van de miskraam, op een werkdag . . . . . V 20 428256 Toezicht en verzorging van een miskraam in het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, op een werkdag . . . . .

V 20 428271 Toezicht en verzorging van een miskraam niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, op een werkdag . . . . . V 20 423555 Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 30 428293 Toezicht en verzorging van een miskraam in het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 30 428315 Toezicht en verzorging van een miskraam niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 30 422516 Toezicht en verzorging thuis na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen . . . . . V 15 428330 Toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen . . . . . V 15 428352 Toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen . . . . . V 15 De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 422516, 428330 en 428352 zijn onderling niet cumuleerbaar op dezelfde dag.

De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. »; 2° § 2 b) wordt als volgt vervangen : « b) voorbereiding tot de bevalling : Individuele en/of collectieve fysieke en psychologische voorbereiding tot de bevalling, ongeacht de gebruikte techniek. Die verstrekkingen moeten een gemiddelde globale duur van 60 minuten hebben. De zwangere vrouwen kunnen vergezeld zijn van hun partner. De informatieverstrekking met betrekking tot de zwangerschap, verlossing en het perinatale gebeuren is in de verstrekking begrepen. 422096 Individuele voorbereiding thuis . . . . . V 10 428374 Individuele voorbereiding in het ziekenhuismilieu . . . . . V 10 428396 Individuele voorbereiding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu . . . . . V 10 422111 Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw . . . . . V 8 428411 Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw . . . . . V 8 422133 Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw . . . . . V 5 428433 Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw . . . . . V 5 Per parturiënte en per dag mag slechts een van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot maximaal de waarde . . . . . V 120 terugbetaald. »; 3° In § 4, 2) worden de leden 5 en 6 « 422693 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, op een werkdag .. . . . V 28 423695 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 42 » als volgt vervangen : « 422693 Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte verlossing, op een werkdag . . . . . V 28 428455 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het kader van een daghospitalisatie, op een werkdag . . . . . V 28 423695 Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 42 428470 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het kader van een daghospitalisatie, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 42 »; 4° § 5 wordt als volgt vervangen : « § 5.Postnatale zorgen : 422796 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de verlossing, op een werkdag . . . . . V 21 423791 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 31,5 De verstrekkingen 422796 en 423791 mogen op de dag van de verlossing maximaal tweemaal worden aangerekend. 422774 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, op een werkdag . . . . . V 35 423776 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag volgend op de dag van de verlossing, per dag, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 52,5 422914 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, op een werkdag . . . . . V 28 422936 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 42 422951 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing . . . . . V 28 422435 Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag . . . . . V 15 428492 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag . . . . . V 15 428514 Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag . . . . . V 15 422811 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, op een werkdag . . . . . V 22,5 428536 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu, op een werkdag . . . . . V 22,5 428551 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op een werkdag . . . . . V 22,5 422833 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 33,75 428573 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 33,75 428595 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, in het weekend of op een feestdag . . . . . V 33,75 422855 Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding thuis . . . . . V 19 428610 Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu . . . . . V 19 428632 Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu . . . . . V 19 De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk maximum van 7 keer per verlossing.

De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze raadplegingen te motiveren op een bijlage die wordt gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp.

De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 moeten minimaal 90 minuten duren. De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 moeten minimaal 60 minuten duren.

De verstrekking 422855, 428610 en 428632 kunnen enkel worden verleend nadat de verstrekking 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 of 428595 werden verleend en niet op dezelfde dag. De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 kunnen maximaal 2 keer per bevalling worden aangerekend en slechts 1 keer per dag. 422450 Postnataal toezicht en verzorging thuis, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer werden uitgevoerd en aangerekend . . . . . V 15 428654 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer werden uitgevoerd en aangerekend . . . . . V 15 428676 Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer werden uitgevoerd en aangerekend . . . . . V 15 De vroedvrouw moet die bijkomende verzorging motiveren op een bijlage die bij het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt gevoegd. 422472 Postnataal toezicht en verzorging thuis bij verwikkelingen, per dag . . . . . V 15 428691 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu bij verwikkelingen, per dag . . . . . V 15 428713 Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu bij verwikkelingen, per dag . . . . . V 15 Voor de verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 is een voorschrift van een geneesheer vereist.

De verstrekkingen 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 422951, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 en 428713 omvatten het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de noodzakelijke parameters, en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan wordt een verslag in het zwangerschapsdossier genoteerd.

De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 en 428713 kunnen ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. »; 5° § 6 wordt als volgt vervangen : « § 6.Zwangerschapdossier : Het zwangerschapsdossier waarvan sprake in de verstrekkingen 422030, 428094 en 428116 omvat onder andere de naam van de behandelend geneesheer en de benaming van het ziekenhuis waarnaar de zwangere wenst te worden verwezen, de medische en verloskundige anamnese, de voorziene bevallingsdatum, de lichamelijke en technische onderzoeken, het verloop van de arbeid, de bevalling en het postpartum, het onderzoek van het kind met vermelding van de Apgar-score en het verslag in het kader van het postnataal toezicht en verzorging. Het vermoeden van een aandoening als gevolg waarvan de zwangere vrouw door de vroedvrouw naar een geneesheer-specialist voor verloskunde wordt doorverwezen op dezelfde dag als de dag waarop een verstrekking 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 of 428234 wordt verricht, moet ook daarin worden vermeld. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^