Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003370 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011003373 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 07/11/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011003374 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft type wet prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011009761 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat betreft de aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 12/07/2012 numac 2012000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling type wet prom. 07/11/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012200996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011003371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4, van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011014307 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2009 dat de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge, nodig voor de herinrichting en de uitbreiding van het vormingsstation te Zeebrugge van algemeen nut verklaart en dat in dit kader de afschaffing machtigt van overweg nr. 5 te Zwankendamme op de spoorlijn 51A mits de bouw van een brug en de aanleg van een fietspad naar overweg nr. 4 te Lissewege en dat de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge, van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011018427 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 4°, laatste lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011018425 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a) , van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011018405 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11° en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2011 van 24287.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011205505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de overdracht van personeelsleden van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij naar de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206367 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een ambtenaar van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012000131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012024035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaar bevoegd om een administratieve geldboete op te leggen overeenkomstig artikel 5 van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 26/07/2016 numac 2016000394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de derivaten en andere financiële verrichtingen bedoeld in artikel 4, § 3 en § 4, van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011018397 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Evaluatiecommissie, bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 09/11/2011 numac 2011021098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.685.733 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029593 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029601 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011029602 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. Schuman » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het onderwijs voor sociale promotie, genomen ter uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012201102 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012201103 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

erratum

type erratum prom. 07/11/2011 pub. 18/11/2011 numac 2011003387 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen. - Erratum
^