Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 12 maart 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Addendum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022081
pub.
12/03/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/besluit/2014/02/07/2014022081/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Addendum


In het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2014, pagina 13142-13149, dient het volgende advies van de Raad van State toegevoegd te worden : Raad van State, afdeling wetgeving, advies 54.724/1 van 8 januari 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen Op 9 december 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Pensioenen verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen".

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 23 december 2013.

De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jan Smets en Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraden, en Greet Verberckmoes, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Brecht Steen, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried Van Vaerenbergh, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 8 januari 2014. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe een aantal wijzigingen aan te brengen in de regeling betreffende de inkomensgarantie voor ouderen.Daartoe wordt het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten "tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen" gewijzigd en wordt het koninklijk besluit van 5 juni 2004 "tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen" opgeheven.

De wijzigingen, die uiteengezet worden in een bijgevoegd verslag aan de Koning, treden in werking op 1 januari 2014. 3.1. Rechtsgrond voor het ontwerp wordt geboden door diverse bepalingen van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten "tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen", zoals laatst gewijzigd bij de wet van 8 december 2013, al dan niet gelezen in samenhang met artikel 108 van de Grondwet. Vooraan in de aanhef dient bijgevolg nog een verwijzing naar die grondwetsbepaling te worden opgenomen. 3.2. Eén van de rechtsgrond biedende bepalingen van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten is artikel 13, § 2, derde lid, ingevoegd bij artikel 52 van de programmawet van 27 december 2012. Dat artikel 52 dient evenwel nog door de Koning in werking te worden gesteld, ter uitvoering van artikel 53 van dezelfde wet. Het ontwerp dient bijgevolg te worden aangevuld met een bepaling in die zin. In het derde lid van de aanhef moet dan ook worden verwezen naar artikel 53, en niet naar artikel 52 van de voornoemde programmawet. 3.3. De wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten "betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen" biedt geen rechtsgrond voor het ontwerp. De verwijzing naar die wet dient uit de aanhef te worden weggelaten.

Onderzoek van de tekst Artikel 1 4. Voor zover het voor de leesbaarheid nodig wordt geacht om in het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten een definitie op te nemen van "wettelijk samenwonende", nu de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten (artikel 2, 5° ) zelf in een dergelijke definitie voorziet 1, moet die definitie uiteraard overeenstemmen met de wettelijke definitie, wat niet het geval is.Dit dient te worden verholpen.

Artikel 4 5. Het ontworpen artikel 15bis van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten bepaalt dat de Rijksdienst voor Pensioenen de inlichtingen, meegedeeld door de aanvrager en de echtgenoot of de wettelijk samenwonende waarmee hij dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, nakijkt "via een elektronische toegang tot de databanken van de FOD Financiën". Die bepaling lijkt aan te geven dat de Rijksdienst voor Pensioenen een algemene toegang verkrijgt tot de databanken van de FOD Financiën, terwijl het voorwerp van het door die dienst te verrichten nazicht nochtans heel specifiek is. Uit het oogpunt van het onder meer door de Grondwet beschermde recht op privacy dient de toegang tot de databanken van de FOD Financiën dan ook uitdrukkelijk te worden beperkt tot het voorwerp van het door de Rijksdienst voor Pensioenen te verrichten nazicht.

Artikel 11 6.1. Bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 sluiten "tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005" (artikel 8) wordt, eveneens met ingang van 1 januari 2014, in het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten een nieuw artikel 22/1 ingevoegd, waarvan de inhoud gedeeltelijk overlapt met de inhoud van het thans ontworpen artikel 22bis van hetzelfde besluit. De stellers van het ontwerp dienen dan ook na te gaan of de voornoemde bepalingen niet beter op elkaar moeten worden afgestemd, dan wel moeten worden omgewerkt tot één artikel. In elk geval dient de nummering van de artikelen op een uniforme wijze te gebeuren, wat thans niet het geval is 2. 6.2. In het ontworpen artikel 22bis van het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen sluiten moet worden verwezen naar artikel 3/1 (niet : 3bis) van de wet van 23 december 2005.

De griffier, G. Verberckmoes.

De voorzitter, J. Baert. _______ Nota's 1 In uitvoeringsbesluiten gebruikte begrippen hebben in principe dezelfde betekenis als in de wet waaraan uitvoering wordt gegeven, zodat wettelijke definities normaal niet in uitvoeringsbesluiten overgenomen dienen te worden. 2 Deze laatste opmerking geldt ook voor artikel 12 van het ontwerp, waarbij een artikel 22ter wordt ingevoegd.

^