Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling type wet prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014009093 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000173 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de aanwijzing in de mandaten van inspecteur-generaal en van adjunct-inspecteur-generaal en houdende diverse statutaire bepalingen hieromtrent. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 16 februari 2014 wordt de aanwijzing van de heer BREYDELS Luc als korpschef van de lokale politie van de politiezone RODE type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014009096 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, is de heer Coenen, F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, ambtshalve in ruste gesteld op datum van 28 februari 2014 's avonds. Bij koninklijk besluit van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2014. Bij koninklijk besluit van 28 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014009100 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming INTEL. - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, wordt de onderneming Intel gemachtigd doorgiften te verrichten van pers type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van potbranders op olie en op gas, gelegen op het grondgebied van Verviers en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong » type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker type ministerieel besluit prom. 03/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029071 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de opleidingseenheid « Voortgezette opleiding van de gezinshulp : aanvullende theoretische opleiding met als doel de inschrijving als ziekenverzorger » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 07/10/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035243 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035255 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de crisisjeugdhulpverlening in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 03/03/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014200970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2013206890 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 Rolnummer : 5609 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen. Het Gr samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen(...) type arrest prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2013206889 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 163/2013 van 5 december 2013 Rolnummer : 5486 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 « tot wijziging van artikel 458bis [van het Strafwetboek] teneinde het uit te breiden Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2013207384 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 166/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5468 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 16 november 2011 « tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de to Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en M. Bossuyt, en de rechte(...) type arrest prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2013207396 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 172/2013 van 19 december 2013 Rolnummer : 5564 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 50, 51 en 146 van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, ingesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en J. Spreutels, en de rechte(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201570 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest nr. 226.095 van 15 januari 2014 in zake het organisme voor de financiering van pensioenen « Ogeo Fund » tegen de Belgische Staat, tussenkomende partije « 1. Schendt artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuu(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201625 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 30 januari 2014 in zake de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers tegen Philippe Fraselle, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 41 van de op 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag (...)

decreet

type decreet prom. 16/01/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014029098 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake verlof voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de "Académie royale de Médecine de Belgique" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de hogere kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014031095 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/01/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014031122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en de restitutie van quota, en ter wijziging van het besluit van 22 april 2010 inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 januari 2012 houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201642 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 wordt Mevr. Carine Jansen, attaché, op 1 maart 2014 bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur bij het Secretariaat-generaal, Interdepartementele Directie Socia Bij besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 wordt Mevr. Carine Celen, attaché, op 1(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014003083 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Belasting over de toegevoegde waarde. - Bericht met betrekking tot de verhoging van de drempel voor de vrijstelling van de btw naar 15.000 euro vanaf 1 april 2014 Het drempelbedrag van de vrijstelling In afwachting van de parlementaire goedkeuring van de wetteksten worden de nieuwe toepassingsvoorwa(...) type bericht prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201517 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 februari 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 februari 2014, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 5845 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201531 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 januari 2014 in zake M.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 30 januari 2014, heeft de Strafuitvoeringsrechtbank te Brus 1. « Schenden de artikelen 2, 3 en 16 van de wet van 17 maart 2013 (houdende wijziging van artikel (...) type bericht prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201571 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 januari 2014 in zake I.H. tegen J.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 januari 2014, heeft de Rechtbank van eerste a 1. « Schendt artikel 301, § 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek de grondwetteli(...) type bericht prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201626 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnissen van 8 januari 2014 respectievelijk in zake Patrick De Pauw en inzake Jacques Spreutels, beiden tegen de Belgische Staat en de provincie Vlaams-Brabant, « Schendt artikel 240 Wet geïntegreerde politie art. 10 en 11 van de Grondwet indien deze op die w(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt de heer Fabian CRO"N benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Frans taalkader, met ingang van

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/03/2014 numac 2014201684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** opvoeders De vergelijkende selectie van **** opvoeders (niveau ****) voor de **** **** **** (****13151) werd afgesloten op 3 maart 2014. Er zijn 8 geslaagden. (...)
^