Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014009072 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf type wet prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014018083 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen type wet prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg type wet prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid type wet prom. 07/02/2014 pub. 20/03/2015 numac 2015000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2014 pub. 31/03/2015 numac 2015000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/02/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf. - Duitse vertaling type wet prom. 07/02/2014 pub. 16/09/2015 numac 2015000480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en dierengezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003039 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003038 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307bis, § 3, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de modaliteiten voor de elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014003043 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 302, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014003052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014009074 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor onderhoudsbijdragen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014021049 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022081 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 betreffende de soortenbescherming in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024070 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014200720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van industrieel mechanisch onderhoud, gelegen op het grondgebied van Baillonville en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 27, 37, 71bis, 116 en 130 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, tot invoeging van een artikel 48bis en tot opheffing van artikel 74bis in hetzelfde besluit en tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014201217 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 07/02/2014 pub. 17/05/2016 numac 2016000292 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Raad van Toezicht van de Ombudsdienst Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende ministeriële besluiten inzake volksgezondheid, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014035262 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035368 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling en verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014200766 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 1, 10, 31 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 07/02/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202080 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

decreet

type decreet prom. 07/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014035217 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035236 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N458 tussen de kilometerpunten 5,500 en 7,321 op het grondgebied van de gemeente Evergem type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs aan het Departement Onderwijs en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014035251 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014035263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de afsluiting van de gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2013
^