Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 05 juli 2012
gepubliceerd op 30 augustus 2012

Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2012007223
pub.
30/08/2012
prom.
05/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/05/2012007223/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen bij de wet van 22 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn sluiten houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn;

Gelet op het advies van de Raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, gegeven op 27 maart 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 20 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 21 december 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 31 juli 2006;

Gelet op het protocol nr. 56 van 22 mei 2007 van het Sectorcomité XIV - Landsverdediging;

Gelet op advies nr. 45.429/4 van de Raad van State, uitgebracht op 3 december 2008, op grond van artikel 84, § 1, 1e lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies van de Directieraad, gegeven op 20 december 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Integratie van de bijzondere graden in de loopbaan van niveau A

Artikel 1.Bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, worden de volgende graden geschrapt : 1° administrateur-generaal;2° adjunct administrateur-generaal;3° apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving);4° apotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving).

Art. 2.§ 1. De ambtenaren die op 1 december 2004 titularis zijn van een van de geschrapte graden die hierna in kolom 1 zijn opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 2, worden ambtshalve benoemd in de klasse die in kolom 3 is opgenomen, bezoldigd in de weddenschaal opgenomen in kolom 4 en dragen de titel hier tegenover vermeld in kolom 5.

Geschrapte graad Grade rayé

Oude schaal Ancienne échelle

Klasse Classe

Nieuwe schaal Nouvelle échelle

Titel Titre

Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien (carrière plane en extinction)

10 D

A 2

A 22

Attaché Attaché

Apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien (carrière plane en extinction)

10 E

A 2

A 23

Attaché Attaché

Apotheker-directeur (vlakke loopbaan in uitdoving) Pharmacien-directeur (carrière plane en extinction)

13 D

A 3

A 33

Adviseur Conseiller

Administrateur-generaal Administrateur général

16 A

A 5

A 51

Administrateur-generaal Administrateur général

Adjunct-administrateur-generaal Administrateur général adjoint

15 A

A 4

A 42

Adjunct-administrateur-generaal Administrateur général adjoint


§ 2. In afwijking van § 1, en in voorkomend geval, behouden de ambtenaren het voordeel van de weddenschaal van de graad waarmee ze waren bekleed voor zover deze gunstiger is.

Art. 3.In afwijking van artikel 2, bekomen de ambtenaren voorheen bekleed met de graad van apotheker (vlakke loopbaan in uitdoving) en bezoldigd in de weddenschaal 10E, de weddenschaal 13 D zodra zij 18 jaar klasseanciënniteit hebben en voor zover zij op dat ogenblik geen gunstiger weddenschaal genieten.

Art. 4.De klasseanciënniteit van de ambtenaren, benoemd in toepassing van artikel 2, is gelijk aan de graadanciënniteit welke verkregen was op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren.

De anciënniteit verkregen in niveau 1 wordt geacht verkregen te zijn in niveau A. De door deze ambtenaren verkregen geldelijke anciënniteit wordt geacht verkregen te zijn in de nieuwe weddenschaal.

Art. 5.De bepalingen bedoeld in de artikelen 227 tot 230 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/08/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel sluiten betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel zijn van toepassing op de ambtenaren waarvan de geschrapte graad geïntegreerd werd in overeenstemming met artikel 2 van dit besluit.

Art. 6.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 11 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn sluiten tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;2° het koninklijk besluit van 11 maart 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002041 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 11/03/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998002042 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn sluiten houdende vereenvoudiging van de bijzondere loopbanen waarvan sommige ambtenaren van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers kunnen titularis zijn.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2004.

Art. 8.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 5 juli 2012 .

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^