Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 september 2012

Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver »,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009375
pub.
11/09/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties om te zetten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers sluiten wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Papaver », met zetel te 8900 Ieper, Maloulaan 43, als vereniging die het slachtoffer kan bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken, hernieuwd voor een periode van zes jaar vanaf 26 juni 2012.

^