Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2013

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Vandenborre, Georges, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-cul Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2013202793
pub.
10/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties om te zetten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers sluiten, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Vandenborre, Georges, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-cultuurpactinspecteur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

^