Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/06/1967 pub. 10/05/2013 numac 2013000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013003150 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/1997 pub. 10/05/2013 numac 2013000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het aanwezigheidsquorum voor de Accrediteringsstuurgroep en de paritaire comités betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013024116 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 wordt de heer Paulus Tak, in de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 31 januari 2 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de maaltijdcheques ten gunste van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013201871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013202060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2011 betreffende het tijdskrediet in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013202332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 april 2013 wordt aan de heer DIRICK, Jean-Claude, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtb Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013202793 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 5 juli 2012, dat in werking treedt op 1 maart 2013, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Vandenborre, Georges, ambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur-cul Het is de betrokkene toegestaan zijn pensioenaanspraak te doen gelden. Hij wordt ertoe gemachtigd d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013202913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij Koninklijke besluiten van 29 april 2013 : - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : Mevr. Anthonis, J., licentiaat in de rechten, advocaat; Mevr. Jespe Zij zijn gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aa(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013009201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 mei 2013, wordt het ministerieel besluit van 28 maart 2013, waarbij Mevr. Pasquali, I., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, aangewezen werd om haar ambt te vervulle Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 06/03/2013 pub. 10/05/2013 numac 2013024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luxemburg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/08/2010 pub. 10/05/2013 numac 2013000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief houdende de opdrachten en het prioritair actieterrein van de federale wegpolitie. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013018220 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV EIGEN HUIS en de NV VLAAMS SOCIAAL WOONKREDIET, die beiden woonplaats kiezen bij Mrs. Koen BY(...) type bericht prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013018236 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De « Radio-Télévision belge de la Communauté française » en de Franse Gemeenschap hebben de schorsi(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 april 2013,dat uitwerking heeft met Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. LEBBE Caroline, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013202478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 2013 is de heer FIRQUET Jean-Marie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer SALVADOR Rober

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2013 numac 2013202333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van de heer Jean-Claude Dirick De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^