Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012009282 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden type wet prom. 05/07/2012 pub. 08/10/2012 numac 2012205397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties om te zetten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012003168 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 augustus 2006 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 62bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de stad Luik ter ondersteuning van een proefproject voor de behandeling door middel van diacetylmorfine type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole EPHEC » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole FRANCISCO FERRER de la Ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Albert JACQUARD » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 tot oprichting van de hogeschool voortkomend uit de samenvoeging van de Hogescholen « HENam » en « Blaise Pascal » en tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door deze hogeschool type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de « Haute Ecole libre mosane », afgekort : « HELMO », waarbij de opleidingen georganiseerd door de hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 02/08/2012 numac 2012029299 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUMAN » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035683 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012204235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juli 2011 tot erkenning van centra voor varkens ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, wat betreft de opheffing van de erkenning van Bart Thienpont en Jos Frantsen als centrum voor de winning en opslag van sperma van varkens, de erkenning van Bart Thienpont als centrum voor de opslag van sperma van varkens en de wijziging van de gegevens van de centra Bropa Bvba, Bvba Peter Bonny, cv VKIV- Bevel, Erwin Daelman en Luc Ingels

arrest

type arrest prom. 05/07/2012 pub. 08/10/2012 numac 2012031710 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/1481 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

decreet

type decreet prom. 05/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012031601 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding type decreet prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203922 bron waalse overheidsdienst Decreet tot omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen type decreet prom. 05/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203924 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de globale vergunning, bij ministerieel besluit afgeleverd op 30 mei 2012 aan de NV NMBS Holding voor de afbraak van het bestaande station, de bouw en de uitbating van het nieuwe multimodaal station van Bergen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012027100 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Boma - gedeelte BPMN » te Châtelet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012031562 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012031573 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012031721 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012204038 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van leden van het Technisch Comité hotelwezen van de Hoge Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012204039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012204041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie Cheques ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012204040 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012204042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de VZW EuroSkills 2012 type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204090 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012204089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 mei 1995 betreffende de jachtverloven en -vergunningen type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204119 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de financiële tegemoetkomingen van het Waalse Gewest tijdens de taalbaden die in het kader van de taalopleidingen worden georganiseerd type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012204173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

erratum

type erratum prom. 05/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

document

type document prom. 05/07/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012205730 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie
^