Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 augustus 2012
gepubliceerd op 29 augustus 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2012002048
pub.
29/08/2012
prom.
03/08/2012
ELI
eli/besluit/2012/08/03/2012002048/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel dringende corrigerende maatregelen aan te brengen in de reglementering die van toepassing is op de management-, staf- en leidinggevende functies van de federale wetenschappelijke instellingen waarvan de hervorming op 1 juni 2008 van kracht is geworden.

Om dit Verslag duidelijk te begrijpen, dient te worden opgemerkt dat de vermelde bepalingen die van het oorspronkelijke besluit zijn welke gewijzigd worden. 1. De in hoofdstuk 2 voorgestelde wijziging heeft tot doel een anomalie weg te werken.Op dit ogenblik zijn de algemeen directeurs van de instellingen betrokken bij de eindfase van de selectie en de werving van de ondersteunende directeurs, maar niet bij de aanstelling van de leden van de selectiecommissies. De voorgestelde tekst tracht die lacune weg te werken. 2. Paragraaf 2 van artikel 18 wordt geschrapt : zoals voor de staffuncties van de administratieve loopbaan, worden de bepalingen van het statuut ( in casu het wetenschappelijk statuut) bij ontstentenis toegepast op de operationeel directeur.In dit opzicht staat hij boven klasse SW4 van de wetenschappelijke loopbaan. In artikel 31 worden bovendien de bepalingen van de wetenschappelijke loopbaan toegelicht die niet van toepassing zijn op de operationeel directeur gelet op het specifieke karakter van zijn functie. 3. De aangebrachte wijzigingen in artikel 23, eerste lid, zijn het gevolg van de opgedane ervaring na drie jaren van toepassing van het besluit.a. Er wordt voortaan duidelijk gesteld dat als de jury gevraagd wordt een operationeel directeur te selecteren, hij bijgestaan moet worden door twee verschillende experts om tegemoet te komen aan de twee facetten van de functie : -de ene moet een expert in management zijn; - de andere expert in de specifieke wetenschappelijke sectoren die worden beheerd door de te werven persoon.

Om een beroep te kunnen doen op de best mogelijke experts, wordt in de tekst toegelicht dat zij in dienstactiviteit of als emeritus geaccrediteerd in een wetenschappelijke instelling mogen werken, waarvan de zetel in een van de landen van de Europese Economische Ruimte is gevestigd. Daar de kandidaten in principe afkomstig mogen zijn uit welk land ook van de Europese Economische Ruimte, is het niet onlogisch gebleken die mogelijkheid uit te breiden voor de toevoeging van externe experts. De geselecteerde persoon moet uiteraard een voldoende kennis kunnen bewijzen van een van de beide landstalen. b. Ten gevolge van een recent geschil wordt duidelijk toegelicht dat de jury in die procedure minstens een lid moet tellen dat de wettelijke kennis heeft van de beide landstalen of dat moet worden bijgestaan door een ambtenaar welke die kennis bewijst.4. De tekst van artikel 32 betreffende de bezolding van de titularis van de leidinggevende functie van operationeel directeur wordt herschreven.Het is enerzijds gebleken dat het vastgelegde bedrag van de wedde te hoog was om voldoende verschil te behouden met de wedde van algemeen directeur en anderzijds dat het specifieke sociale- zekerheidsstelstel ontbrak dat op die personeelsleden van toepassing diende te zijn.

Die twee essentiële punten worden hier opgelost. De leidinggevende functie van operationeel directeur zal zowel wat de weging als de bezoldiging ervan betreft onderworpen worden aan het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde. 5. In artikel 42 wordt er een eenvoudige terminologische wijziging aangebracht.6. Artikel 43 van voornoemd besluit wordt gewijzigd teneinde een bij de hervorming gedane fout weg te werken.De vroegere statuten van het wetenschappelijk personeel vervat in de koninklijke besluiten van 21 april 1965 werden opgeheven, en bij die gelegenheid ook de weddeschaal van de vroegere gemene graad van instellingshoofd (vroegere leidinggevende functie van trap I). De uitbetaling van de wedde van de titularissen heeft derhalve voortaan geen reglementaire basis meer, wat voor hen uiteraard nadelig is.

De tekst werkt dat weg en heeft tot doel de aan de andere wetenschappelijke personeelsleden toegekende geldelijke herwaarding ook op hen toe te passen.

Die maatregel heeft rechtstreeks betrekking op een directeur van een instelling, die bovendien sinds 1 januari 2012 met pensioen is. Zijn geldelijke loopbaan en derhalve ook het bedrag van zijn pensioen moeten worden herzien. Dat verantwoordt trouwens de retroactiviteit als bedoeld in het laatste artikel.

Alle vroegere instellingshoofden genieten zonder onderscheid die geherwaardeerde weddeschaal : dat komt omdat alle instellingen van eerste en tweede categorie een algemeen directeur toegewezen hebben gekregen waarvan de functie op dezelfde manier werd gewogen. 7. Wat de wijziging van artikel 46 betreft, wordt eraan herinnerd dat de leidinggevende functies van trap I in het vroegere systeem soms de titel droegen van instellingshoofd, maar ook vaak andere titels.De aangebrachte wijziging heeft tot doel de geschrapte leidinggevende functie op generieke wijze aan te duiden met verwijzing naar de trap ervan.

Om alle betrokken administratieve situaties te dekken, heeft het artikel uitwerking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het nieuwe statutaire stelsel zoals gepland met terugwerkende kracht in het laatste artikel, zodat geen enkel betrokken personeelslid wordt benadeeld. 8. Om de rechten te vrijwaren van de al in de functie van operationeel directeur aangewezen personeelsleden (zie punt 4), wordt in artikel 46/1 een overgangsbepaling ingevoegd.9. Het laatste artikel heeft betrekking op de inwerkingtredingen. Dienaangaande heeft de Raad van State vragen bij de terugwerkende kracht van meerdere bepalingen. De lezing van het voorafgaande Verslag en de lengte van de goedkeuringsprocedure van dit reglement verantwoorden volkomen die terugwerkende kracht die als doel heeft essentiële individuele rechten in hoofde van de betrokken personeelsleden te bekrachtigen of veilig te stellen.

Er wordt met name nader toegelicht tot op welke datum het overgangsstelsel voor de bezoldiging van de al in functie zijnde operationeel directeurs van toepassing is.

Die datum gaat terug tot de goedkeuring door de regering van het ontwerp van besluit in eerste lezing, te weten 16 juni 2011, datum die samenviel met de onmiddellijke mededeling ervan aan de betrokken diensten, om zo snel mogelijk een einde te maken aan de door de dienst voor overheidspensioenen vastgestelde anomalie met betrekking tot het socialezekerheidsstelsel van de betrokkenen. 10. Voor het overige werd rekening gehouden met de andere verzoeken en opmerkingen van het Hoog College, ook die in verband met voorafgaande formaliteiten behalve wat het punt over de DOEB-test betreft : die formaliteit was ter zake niet vereist, want het ontwerp van besluit maakt deel uit van de zelfregulering van de federale overheid (personeelsstatuten). We hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaren.

De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Minister van Wetenschapsbeleid, P. MAGNETTE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

Advies 51.340/1 van 24 mei 2012 van de afdeling Wetgeving van de Raad van State De Raad van State, afdeling Wetgeving, eerste kamer, op 4 mei 2012 door de Minister van Wetenschapsbeleid verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen', heeft het volgende advies gegeven : Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe diverse wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen'.De ontworpen wijzigingen hebben in hoofdzaak een technisch karakter en worden in het verslag aan de Koning omschreven als « dringende corrigerende maatregelen » die noodzakelijk zijn geworden om de in hetzelfde verslag vermelde redenen. 2. De ontworpen regeling vindt in hoofdzaak rechtsgrond in artikel 107, tweede lid, van de Grondwet, dat de Koning de bevoegdheid geeft om het statuut van het rijkspersoneel te regelen. Onderzoek van de tekst Aanhef 3. In het tweede lid van de aanhef wordt verwezen naar artikel 5 van het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen'.Die bepaling strekt de ontworpen regeling evenwel niet tot rechtsgrond, noch wordt zij erdoor gewijzigd. Indien de stellers van het ontwerp het voor een goed begrip van de ontworpen regeling nuttig achten om naar die bepaling te verwijzen in de aanhef, doen zij dat beter in de vorm van een considerans die onmiddellijk volgt op het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het te wijzigen koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten. (1) Het is niet zinvol om in de aanhef de nummers te vermelden van de artikelen van het koninklijk besluit waarop de ontworpen wijzigingen betrekking hebben. Een wijziging kan immers eveneens bestaan in de toevoeging van nieuwe bepalingen aan de gewijzigde tekst, zoals in het ontwerp het geval is. Bovendien zullen de betreffende, nog niet eerder gewijzigde artikelen herkenbaar zijn bij het lezen van de wijzigingsbepalingen van het ontworpen besluit (2).

Aan het einde van het derde lid van de aanhef - dat het tweede lid dient te worden - moet derhalve de zinsnede « , op de artikelen 18, 23, 31, 32, 42, 43 en 46 » worden geschrapt. 5. Aan de akkoordbevindingen van 30 mei 2011 en 1 juni 2011 door respectievelijk de Minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting gingen eerdere akkoordbevindingen van respectievelijk 10 mei 2010 en 29 september 2010 vooraf over de basisversie van het ontworpen besluit.Daarvan wordt bij voorkeur ook melding gemaakt in de betrokken leden van de aanhef. 6. Het protocol nr.150/2 van het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur is op 26 maart 2012 gesloten. Het is van die datum (1) dat melding moet worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp.

Artikel 1 7. De inleidende zin van artikel 1 van het ontwerp dient aan te vangen als volgt : « In hoofdstuk 2 van titel III van het koninklijk besluit van... ». 8. In het ontworpen artikel 12/1 van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten moet worden geschreven « van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 7, § 1, eerste lid, 2°, 4° en 5°, van het voornoemde besluit ». Artikel 3 In het ontworpen artikel 23, eerste lid, 1° ), van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten moet worden verwezen naar « artikel 4, § 1, 1° tot 3°, van het voornoemde koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten ».10. Ter wille van de duidelijkheid en voor zover dat de bedoeling is, schrijve men in het ontworpen artikel 23, eerste lid, 2° ), van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten : « een expert die titularis is van een management- of staffunctie en die niet als personeelslid is verbonden aan de betrokken instelling; ». 11. Men redigere het ontworpen artikel 23, derde lid, van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten als volgt : « De leden van de jury, bedoeld in het eerste lid, 1° ), kiezen bij consensus de experts bedoeld in het eerste lid, 2° ) en 3° ).» 12. Het bepaalde in het ontworpen artikel 23, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten wordt beter in de vorm van een dwingende rechtsregel gegoten.Daartoe kan worden overwogen te schrijven : « Iedere voorzitter van de jury ziet toe op de naleving van de taalpariteit als de jury bijeenkomt. » Artikel 7 13. In het ontworpen artikel 43, § 2, van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten schrijve men « bedoeld in paragraaf 1 » in plaats van « bedoeld in § 1 ».(4) Artikel 9 14. Door de gemachtigde is verduidelijkt dat het de bedoeling is om in het ontworpen artikel 46/1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten te verwijzen naar de datum van inwerkingtreding van de ontworpen bepaling en van het ontworpen artikel 32 (artikel 5 van het ontwerp) waarvan de eerstgenoemde bepaling wil afwijken.De beoogde datum van inwerkingtreding is derhalve 16 juni 2011. Op de artikelen 5 en 9 van het ontwerp na, treedt het ontworpen besluit evenwel op een andere datum in werking. Het is derhalve niet adequaat om in het ontworpen artikel 46/1, eerste lid, te verwijzen naar « de datum van inwerkingtreding van dit besluit ». Het zou meer correct en bovendien duidelijker zijn indien, in de plaats daarvan, de datum van 16 juni 2011 in de ontworpen bepaling zou worden ingeschreven.

Artikel 10 15. Met toepassing van artikel 10, §§ 1 tot 4, wordt aan een groot aantal bepalingen van het ontwerp terugwerkende kracht verleend. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is slechts onder bepaalde voorwaarden geoorloofd. Dat is het geval indien er voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast.

Enkel indien de retroactiviteit van de ontworpen bepalingen valt in te passen in één van de opgesomde gevallen kan deze behouden blijven.

In dat verband werden door de gemachtigde aan de auditeur-verslaggever diverse verduidelijkingen verstrekt ter verantwoording van de terugwerkende kracht van de onderscheiden bepalingen van het ontwerp.

Afhankelijk van de bepaling waarop de terugwerkende kracht betrekking heeft, worden door de gemachtigde redenen vermeld die van technische aard zijn, die refereren aan de aard van de maatregelen waaraan retroactiviteit wordt verleend (bijvoorbeeld omdat deze voordelen toekennen), of die verband houden met de rechtszekerheid en met de noodzaak van regularisatie van een feitelijke toestand.

Gelet op het grote aantal bepalingen van het ontwerp waaraan terugwerkende kracht wordt verleend en op de gedifferentieerde regeling ervan, zullen de stellers van het ontwerp erover oordelen of het nuttig is om ook in het verslag aan de Koning op dat vlak een aantal substantiële verduidelijkingen op te nemen.

Artikel 11 Artikel 11 van het ontwerp bevat de uitvoeringsbepaling. In dat verband dient eraan te worden herinnerd dat een staatssecretaris niet mag worden aangewezen om koninklijke besluiten uit te voeren, zelfs indien hij deze heeft voorgesteld of medeondertekend. In elke federale regering is er immers niet noodzakelijk een staatssecretaris bevoegd voor de beschouwde aangelegenheid. Alleen de minister wordt dus vermeld, met dien verstande dat de Koning, bij de benoeming van een staatssecretaris, deze kan belasten met de uitvoering van de besluiten waarvoor de minister aan wie hij is toegevoegd, bevoegd is. (5) De kamer was samengesteld uit de Heren M. Van Damme, kamervoorzitter, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, staatsraden, M. Tison, L. Denys, assessoren van de afdeling Wetgeving, W. Geurts, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de Heer P. T'Kindt, auditeur.

De griffier W. Geurts De voorzitter M. Van Damme _______ Nota's (1) Beginselen van de wetgevingstechniek.Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, Raad van State, 2008, aanbevelingen nrs. 24, b), en 25, te raadplegen op de internetsite van de Raad van State (www.raadvst-consetat.be). (2) Ibid., aanbeveling nr. 30 en F 3-3. (3) De vermelde datum (21 maart 2012) is de datum van de voorafgaande onderhandelingen. (4) Ibid., aanbeveling nr. 70. (5) Ibid., aanbeveling nr. 167.

3 AUGUSTUS 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 december 2008 en 14 mei 2012;

Gelet op de adviezen van de Federale interministeriële commissie voor wetenschapsbeleid, gegeven op 15 december 2008 en 2 september 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 10 mei 2010 en 30 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 29 september 2010 en 1 juni 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 23 mei 2012;

Gelet op het protocol nr 150/2 van 26 maart 2012 van het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op het advies nr. 51340/1 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2012, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister belast met Ambtenarenzaken, Onze Minister van Wetenschapsbeleid en Onze Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk 2 van titel III van het koninklijk besluit van 13 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008002060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen sluiten betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende : « Art. 12/1 - In afwijking van artikel 7, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002263 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/10/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002262 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten sluiten, worden de profielen van de effectieve leden van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 7, § 1, eerste lid, 2°, 4° en 5° van het voornoemde besluit alsook van die van hun vervangers vastgelegd in overleg met de betrokken minister op gezamenlijk voorstel van de voorzitter en de algemeen directeur van de instelling. ».

Art. 2.Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 18.Tijdens de duur van hun mandaat zijn de bepalingen van titel II van het voornoemde koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten van toepassing op de titularissen van een leidinggevende functie, met uitzondering van de afwijkende bepalingen vastgelegd in deze titel. »

Art. 3.Artikel 23, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : «

Art. 23.De jury hoort de kandidaten waarvan de kandidaatstelling ontvankelijk werd verklaard.

Bij die gelegenheid is hij samengesteld uit : 1° ) de leden als bedoeld in artikel 4, § 1, 1° tot 3° van het voornoemde koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten;2° ) een expert die titularis is van een management- of staffunctie en die niet als personeelslid is verbonden aan de betrokken instelling;3° ) een expert van buiten de instelling, titularis van een academische of wetenschappelijke functie, in dienstactiviteit of geaccrediteerd als emeritus in een wetenschappelijke instelling en met kennis van of met een specifieke ervaring met de aan de toe te wijzen functie specifieke materie. Voor de toepassing van het eerste lid, moet onder wetenschappelijke instelling worden verstaan een wetenschappelijke, culturele of museale instelling, een universiteit of een onderzoekslaboratorium van een instelling uit de privésector waarvan de zetel zich in een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte bevindt.

De leden van de jury als bedoeld in het eerste lid, 1° ) kiezen bij consensus de experts bedoeld in het eerste lid, 2° ) en 3° ).

Als de toe te kennen functie openstaat voor kandidaten van de beide taalrollen, moet minstens één lid van de bovengenoemde jury de kennis van de tweede landstaal hebben bewezen overeenkomstig artikel 43, § 3, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, of moet de jury worden bijgestaan door een administratieve of wetenschappelijke ambtenaar welke die kennis heeft bewezen en die dan in onderlinge overeenstemming door de voorzitter en de verslaggever wordt gekozen.

Iedere voorzitter van de jury ziet toe op de naleving van de taalpariteit telkens als de jury bijeenkomt. »

Art. 4.In artikel 31 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 vervangen als volgt : « § 3. De bepalingen van de hoofdstukken V, Vbis en VII van titel II van het voornoemde koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 20/03/2008 numac 2008021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten zijn niet van toepassing op de titularis van een functie van operationeel directeur. »

Art. 5.Artikel 32 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 32.De functie van operationeel directeur wordt gewogen en bezoldigd overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2001 pub. 13/07/2001 numac 2001002073 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde sluiten betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde. »

Art. 6.In artikel 42 van hetzelfde besluit wordt het woord « graden » vervangen door het woord « titels ».

Art. 7.Artikel 43 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 43.§ 1. De personeelsleden die titularis zijn van een van de geschrapte titels als bedoeld in artikel 42 genieten het voordeel van de weddeschaal hierna : 46.446, 46 - 69.699,73 53 x 4.650,65 De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten is ook van toepassing op die wedde.

Zij worden gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01. § 2. De personeelsleden als bedoeld in paragraaf 1 die niet worden aangewezen of verlengd in een management-, staf- of leidinggevende functie, worden door de minister aangewezen als opdrachthouder. De opdracht wordt door de minister vastgelegd, in voorkomend geval na overleg met de voorzitter wat de federale overheidsdiensten betreft als bedoeld in artikel 2, § 3, van dit besluit. »

Art. 8.In artikel 46 van hetzelfde besluit worden de woorden « de graden van departementshoofd, afdelingshoofd, » vervangen door de woorden « de titels die zijn gelinkt aan een leidinggevende functie van trap II of van trap III, of van de graad van ».

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 46/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 46/1.In afwijking van artikel 32 ontvangen de titularissen van de functie van operationeel directeur die al aangesteld waren of wiens selectieprocedure al opgestart was op 16 juni 2011 tot op het einde van hun lopende aanstelling en ten persoonlijke titel de volgende wedde : 66.780,00 € .

Voor het overige zijn zij onderworpen aan het geldelijke stelsel dat van toepassing is op de titularissen van een management- of een staffunctie in de federale overheidsdiensten. »

Art. 10.§ 1. - De artikelen 6 en 8 hebben uitwerking met ingang van 1 mei 2008. § 2. - Artikel 2 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008. § 3. - Artikel 7 heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2008, met uitzondering van het voordeel van de weddeschaal die vanaf 1 december 2006 wordt toegekend. § 4. - De artikelen 5 en 9 hebben uitwerking met ingang van 16 juni 2011. § 5. - De artikelen 1 en 3 treden in werking op de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.Onze Ministers zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 augustus 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister belast met Ambtenarenzaken, S. VANACKERE De Minister van Wetenschapsbeleid, P. MAGNETTE De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^