Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites type wet prom. 03/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het verstrekken van de veiligheid in het openbaar vervoer type wet prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012000722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 16/11/2012 numac 2012000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het verstrekken van de veiligheid in het openbaar vervoer. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003257 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003256 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van een wettelijke regeling voor Belgische covered bonds type wet prom. 03/08/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012003255 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiële sector type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012009326 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van artikel 3, § 1, 3°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type wet prom. 03/08/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012015172 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001 (2) (3) type wet prom. 03/08/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de unversitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs type wet prom. 03/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type wet prom. 03/08/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012205144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 21/02/2013 numac 2013000101 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 04/03/2013 numac 2013000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de computercriminaliteit, gedaan te Boedapest op 23 november 2001. - Duitse vertaling type wet prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het sportcomplex van Hoei inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion des Géants inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie 'International Center for Human Development' type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bingo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012003237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoeging van titel XI "Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen" in Boek II van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012003251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012009336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie van een jaarlijkse tuinbouwenquête uitgevoerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011332 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw wordt voorgeschreven type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Tuinbouw type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012012003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de minimumbarema en de maandwedden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012012023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012012025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de functieclassificatie van het niet-rijdend personeel in de ondernemingen van het goederenvervoer en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 en vanaf 1 januari 2009 voor sommige sectoren van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector die afhangen van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, permanente opvoeding, sportfederaties, « la Médiathèque », jeugdorganisaties, lokale televisies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de revalidatiecentra type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot toekenning van een eindejaarspremie aan het bediendepersoneel in het Waalse Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012014266 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen tot nadere regeling van de rapportering en tot vaststelling van de legitimatiekaart type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012018348 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende benoeming van de leden van de commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag, van het koninklijk besluit van 13 november 2009 tot vaststelling van de nationale spoorwegveiligheidsdoelstellingen en -methodes en van het koninklijk besluit van 12 september 2011 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en de erkenning van opleidingscentra type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012021108 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012021109 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan de VZW Aidants-proches, voor begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 27/08/2012 numac 2012024286 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikelen 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2009 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 13/09/2012 numac 2012024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « ZNA - PZ Stuivenberg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Ziekenhuis Oost-Limburg » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Gent » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Verzorgingscentrum BRUGMANN » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de Namur » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Universitair Ziekenhuis Leuven » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de « International Association for Cereal Science and Technology » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012200080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012200079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012200084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasbereiding", ingevoerd met de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coördinatie van de statuten van "Waarborg- en Sociaal Fonds der vlasbereiding" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de arbeid en het loon van opzichters in het kleuter en lager onderwijs en de begeleiders van leerlingen in het leerlingenvervoer (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012200279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 1979 en van de collectieve arbeidsovereenkomsten die haar gewijzigd hebben (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2007 omtrent het sociaal sectoraal pensioenstelsel - Pensioen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012200929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vergoeding voor het onderhoud van de werkkledij voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de haven die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 8 juni 1972 op de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van artikel 6, § 3 en § 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012203844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, met betrekking tot de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 20/09/2012 numac 2012203845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de zwangerschap en het moederschap type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012203860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012203761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van werknemers tewerkgesteld in het kader van de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012203913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012203914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012203917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie voor 2009 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012203919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012203918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012203951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de vierde verlenging van artikel 6, §§ 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007 houdende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012203950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 19/09/2012 numac 2012203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012203981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen in 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012203980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012203985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012203982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de eindejaarspremie voor de handelsvertegenwoordigers type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012203986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de aanvullende vergoeding in geval van overstap van een 1/5e vermindering naar een loopbaanhalvering voor de werknemers van 55 jaar type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 04/10/2012 numac 2012204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de solidarisering van de vergoeding tot terugbetaling van de kosten voor mechanische gereedschappen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reiniging en onderhoud van werkkledij door werknemers in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012204002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen voor de bedienden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 06/11/2012 numac 2012204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009 betreffende het sectoraal barema en tot wijziging van artikel 32, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012204006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 18/09/2012 numac 2012204007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming van de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012204182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2010 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een « Europese blauwe kaart » type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Willy De Roovere als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012204397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/03/2013 numac 2013012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen en Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, tot ontbinding en vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid der hardsteengroeven" type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 27/09/2013 numac 2013012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de inrichting en financiering van vakopleiding type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 20/06/2017 numac 2017012467 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de sanitaire voorwaarden voor de productie, het verzamelen, de opslag, het inplanten, de nationale handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van embryo's van als huisdier gehouden runderen. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/08/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012027130 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 21 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/08/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012003252 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende de blokkering van sommige begrotingskredieten

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken type ministériele beslissing prom. 03/08/2012 pub. 09/08/2012 numac 2012000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken

erratum

type erratum prom. 03/08/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot invoeging van titel XI "Jaarlijkse taks op de kredietinstellingen" in Boek II van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012018368 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het verstrekken van de veiligheid in het openbaar vervoer. - Erratum type erratum prom. 03/08/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. - Erratum
^