Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juli 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018204390
pub.
06/09/2018
prom.
19/07/2018
ELI
eli/decreet/2018/07/19/2018204390/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 2018. - Decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders met het oog op de aanleg van de slimme meters en de flexibiliteit (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Wijzigingen in het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Artikel 1.Het derde lid van artikel 1 van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij het decreet van 26 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205766 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de elektriciteits- en gasmarkt alsook de nutsbedrijven type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205765 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest om de continuïteit van de openbare dienstverlening binnen de TEC-groep te verzekeren sluiten, wordt vervangen door volgend lid : "Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG en richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 26 oktober 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205766 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de elektriciteits- en gasmarkt alsook de nutsbedrijven type decreet prom. 26/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017205765 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest om de continuïteit van de openbare dienstverlening binnen de TEC-groep te verzekeren sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° er worden de punten 27°bis tot 27°sexies ingevoegd, luidend als volgt : 27°bis "elektrisch voertuig" : een motorvoertuig, uitgerust met een aandrijving die bestaat uit ten minste één niet-perifere elektromotor als energieomzetter met een elektrisch oplaadbaar energieopslagsysteem, dat extern kan worden opgeladen; 27°ter "oplaadpunt" : oplaadpunt voor normaal vermogen of hoog vermogen waarvan de aansluiting, de oplading van een elektrisch voertuig of de oplading van de batterij van een elektrisch voertuig toelaat met het oog op zijn vervanging; 27°quater : "oplaadpunt voor normaal vermogen" : een oplaadpunt met een vermogen van hoogstens 22 kW waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig, met uitzondering van voorzieningen met een vermogen van hoogstens 3,7 kW, die in particuliere huishoudens zijn geïnstalleerd of waarvan de voornaamste doelstelling er niet in bestaat elektrische voertuigen op te laden, en die niet publiek toegankelijk zijn en die uitgerust zijn met contactdozen of voertuigconnectoren van het type 2 zoals nader omschreven in norm NBN 62196-2; 27°quinquies "Oplaadpunt voor hoog vermogen" : een oplaadpunt met een vermogen van hoogstens 22 kW waarmee elektriciteit kan worden overgebracht op een elektrisch voertuig; oplaadpunten voor hoog vermogen met wisselstroom (AC) voor elektrische voertuigen dienen vanwege de interoperabiliteit ten minste te zijn uitgerust met connectoren van het type 2, zoals nader omschreven in norm EN62196-2; oplaadpunten voor hoog vermogen met gelijkstroom (DC) voor elektrische voertuigen dienen vanwege de interoperabiliteit ten minste te zijn uitgerust met connectoren van het gecombineerde AC/DC laadsysteem van het type "Combo 2", zoals nader omschreven in norm EN62196-3; 27°sexies "publiek toegankelijk oplaadpunt" : en oplaadpunt waaraan de eigenaar of beheerder op een niet-discriminerende basis toegang verleent aan de gebruikers van een elektrisch voertuig;"; 4° er worden de punten 29°bis en 29°ter ingevoegd, luidend als volgt : "29°bis "slimme meter" : een elektronisch systeem dat de opgenomen of geïnjecteerde energie kan meten door informatie toe te voegen die een conventionele meter niet levert, dat gegevens kan verzenden en ontvangen in de vorm van elektronische communicatie en dat op afstand kan worden bediend om de in artikel 35 bis, lid 2, genoemde functionaliteiten te verzekeren.Dit elektronische meetsysteem is van toepassing op laagspanningsaansluitingen met een aansluitvermogen van 56kVA of minder. 29°ter "intelligent net" : gevorderd energienet dat bestaat uit tweewegcommunicatiesystemen, slimme meters en meet- en beheersystemen voor de werking van het net;"; 3° er worden de punten 35°bis tot 35°sexies ingevoegd, luidend als volgt : " 35°bis "leverancier van flexibiliteitsdiensten" : elke natuurlijke of rechstpersoon die flexibiliteitsdiensten aanbiedt; 35°ter "flexibiliteit" : het vermogen voor een netgebruiker om zijn injectie, of netto-elektriciteitsafname, te moduleren ten opzichte van het normale gebruik, in functie van externe signalen of plaatselijk getroffen maatregelen; 35°quater: "flexibiliteitsdiensten" : diensten in verband met de exploitatie van de flexibiliteit die vrijwillig aan een derde partij worden verstrekt; 35°quinquies: "energieoverdracht" : de energieoverdracht in de zin van artikel 19bis, § 2, van de elektricteitswet; 35°sexies "evenwichtsverantwoordelijke" : de evenwichtsverantwoordelijke in de zin van artikel 2, 65°, van de elektricteitswet; 4° er wordt een 54°quater ingevoegd, luidend als volgt : "54°quater "verordening 2016/679/EU van 27 april 2016" : verordening 2016/679/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;"; 5° er wordt een 57°bis ingevoegd, luidend als volgt : "57°bis "activering van een voorafbetalingsfunctie" : hetzij de actie om een inactieve budgetmeter actief te maken;hetzij de actie om een slimme meter te plaatsen en de voorafbetaling daarop te activeren; hetzij de actie om de voorafbetaling op een reeds geplaatste slimme meter te activeren."; 6° er wordt een 66° ingevoegd, luidend als volgt : "66° "meetregime": standaard niveau van granulariteit van de meetgegevens die ter beschikking worden gesteld van de markt.".

Art. 3.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een artikel 2bis, luidend als volgt : "

Art. 2bis.Iedere verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens het decreet dient in overeenstemming te zijn met de wetgevingen en reglementeringen die van toepassing zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede met de specifieke bepalingen bedoeld in het decreet inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.".

Art. 4.In artikel 11 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 11 oktober 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid van paragraaf 2 wordt aangevuld met de punten 13°, 14° en 15°, luidend als volgt : "13° het samenwerken op niet-discriminerende basis met personen die publiek toegankelijk oplaadpunten opzetten of exploiteren.Deze samenwerking vindt plaats door het verstrekken van informatie betreffende, met name, de geografische gebieden van het net die het meest geschikt worden geacht voor het onderbrengen van voor het publiek toegankelijke oplaadpunten; 14° de nakoming van de verplichtingen die hem bij of krachtens dit decreet zijn opgelegd in het kader van de aanleg en het beheer van slimme meters; 15° de nakoming van de verplichtingen die hem bij of krachtens dit decreet zijn opgelegd in het kader van de flexibiliteitsdiensten."; 2° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, luidend als volgt : " § 3.De door de netbeheerder overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, 10° geïdentificeerde behoeften worden op transparante wijze meegedeeld op de site van de netbeheerder. De maatregelen overwogen door de netbeheerder om de verhoging of vervanging van de netcapaciteiten te voorkomen, zoals de maatregelen van energie-efficiëntie, vraag- of productiebeheer, moeten worden verkregen via een transparante, niet-discriminerende en op de regels van de markt gebaseerde procedure.".

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201834 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie type decreet prom. 16/02/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017201833 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) punt 6° wordt geschrapt; 2°) de punten 18° en 19° worden toegevoegd, luidend als volgt : "18° de technische bepalingen om een niet-discriminerende toegang tot de flexibiliteit te organiseren met inachtneming van de operationele veiligheidseisen van het net; 19° de informatie die moet worden verstrekt en de regels voor de toegang tot deze in het kader van de levering van flexibiliteitsdiensten.".

Art. 6.In artikel 13bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de eerste zin van het eerste lid wordt vervangen door de volgende zin: "De "MIG" die van toepassing is in het Waalse Gewest wordt uitgewerkt door de distributienetbeheerders na overleg met de leveranciers in samenwerkingsplatform waar het geheel van de leveranciers, toegangsgerechtigden en transmissienetbeheerders worden vertegenwoordigd.2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "De "CWaPE" en de toegangsgerechtigden en transmissienetbeheerders publiceren een link naar de website waarop de MIG wordt gepubliceerd. De bepalingen van de MIG moeten de bepalingen van dit decreet en van de desbetreffende uitvoeringsbesluiten naleven.".

Art. 7.Artikel 15, § 2, tweede lid, 6°, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 11 april 2014, wordt vervangen als volgt : "6° het aanlegplan van de slimme meters, met inbegrip van met name de identificatie en de rechtvaardiging van de in artikel 35, § 1, bedoelde prioritaire segmenten of sectoren, alsmede de stand van vordering van de plaatsing van slimme meters en de activering van hun communicatiefunctie;".

Art. 8.In artikel 26, § 3, van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, worden de woorden "en" telkens vervangen door de woorden "of" en worden de woorden "in voorkomend geval, intelligent" ingevoegd na de woorden "heef het recht om de plaatsing van een individuele elektriciteitsteller te eisen"; 2° het derde lid wordt aangevuld met de woorden "en, in het geval van een slimme meter, indien de activering van de communicatiefunctie van de meter overeenkomstig artikel 35, § 1, derde lid, economisch niet redelijk wordt geacht.".

Art. 9.Artikel 30 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 11 oktober 2014, wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidend als volgt : " § 6. De levering van elektriciteit aan een persoon die gebruik maakt van een publiek toegankelijk oplaadpunt is een activiteit waarvoor geen vergunning voor de levering van elektriciteit vereist is, mits voor de voeding van dat oplaadpunt een vergunning voor de levering van elektriciteit is afgegeven.".

Art. 10.In artikel 31 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt de zin "Elke eindafnemer is vrij om zijn eigen leverancier te kiezen." vervangen door de volgende zin : "Elke eindafnemer is vrij om zijn leverancier(s) te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in het technisch reglement."; 2° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt : "3° een publiek toegankelijk oplaadpunt gebruikt om zijn elektrisch voertuig op te laden.".

Art. 11.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een nieuw artikel 33bis/2, luidend als volgt : "Art. 33bis/2. Tijdens weekend- en avondperiodes mag de levering van elektriciteit door de distributienetbeheerder niet worden onderbroken als gevolg van het gebruik van de voorafbetalingsfunctie. De Regering bepaalt deze periodes en de invorderingsmodaliteiten.".

Art. 12.In artikel 34 van hetzelfde decreet, laatst gewijzigd bij het decreet van 12 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2°, d), worden de woorden "of de activering van de voorafbetalingsfunctie" ingevoegd tussen de woorden "de plaatsing van de budgetmeters" en de woorden ", het beheer van de klachten van de gebruikers van het net";2° in punt 2°, h), worden de woorden: "met een twee-urenteller, over het precieze tijdstip van de overgang van de normale uren naar de stille uren en omgekeerd", vervangen door de woorden "uitgerust met een teller met verschillende tariefuurperiodes, over het precieze tijdstip van de overgang tussen deze periodes"; 3° in punt 2°, wordt j), opgeheven door het decreet van 11 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202653 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, hersteld als volgt : "j) de nodige maatregelen aannemen en uitvoeren opdat voor de elektriciteitsvoorziening van een oplaadpunt met een andere leverancier dan de elektriciteitsleverancier een contract kan worden gesloten met betrekking tot de plaats waar dit oplaadpunt zich bevindt."; 4° in punt 6°, worden de woorden "Na advies van de CWaPE bepaalt de Regering in overleg met de netbeheerders, de verplichtingen van de netbeheerders wat de plaatsing van slimme meters betreft;" opgeheven; 5° een punt 11° wordt toegevoegd, luidend als volgt : "11° overgaan tot de informatie en de sensibilisering van de gebruikers over het gebruik, de kenmerken, de functionaliteiten en de doelstellingen van de slimme meters na de plaatsing van laatstgenoemden en tijdens de eerste activering van de voorafbetalingsfunctie voor de afnemer.".

Art. 13.In artikel 34bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten en gewijzigd bij het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014203686 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Met betrekking tot lid 1, 4°, a), wordt de bedoelde verplichting aan de leverancier opgelegd voor ten minste alle soorten meetregimes.".

Art. 14.Hetzelfde decreet wordt aangevuld met een Hoofdstuk VIII/1 met als opschrift "Slimme meters en flexibiliteit".

Art. 15.In Hoofdstuk VIII/1, ingevoegd bij artikel 14, wordt een Afdeling 1 ingevoegd met als opschrift "Slimme meters".

Art. 16.In dezelfde Afdeling 1, zoals ingevoegd bij artikel 15, wordt artikel 35 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2002 pub. 11/02/2003 numac 2003200080 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, hersteld als volgt : "

Art. 35.§ 1. Rekening houdend met het algemeen belang en onder voorwaarden van kosten- en batenoptimalisering, legt de distributienetbeheerder slimme meters aan op zijn netwerk voor de in de leden 2 en 6 beschreven segmenten of sectoren. Hij bepaalt zijn aanlegplan door het op te nemen in zijn aanpassingsplan bedoeld in artikel 15.

Uiterlijk op 1 januari 2023 wordt de communicatiefunctie van een slimme meter systematisch geïnstalleerd en geactiveerd in de volgende gevallen, tenzij dit technisch onmogelijk of economisch niet verantwoord is: 1° wanneer de gebruiker van het net een residentiële afnemer in wanbetaling is zoals bedoeld in artikel 33bis/1;2° wanneer de meter wordt vervangen;3° wanneer een nieuwe aansluiting wordt uitgevoerd;4° wanneer een distributienetgebruiker erom verzoekt. De Regering bepaalt onder welke voorwaarden de plaatsing of activering van de communicatiefunctie van een slimme meter als technisch onmogelijk of economisch niet redelijk wordt beschouwd.

De regering bepaalt de verplichtingen van de distributienetbeheerder ingeval de communicatiefunctie niet kan worden geactiveerd, met name wat betreft de informatieverstrekking aan de gebruiker en de maximale termijn voor de activering.

De Regering bepaalt de maximale termijn ten laste van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van de slimme meter in het geval bedoeld in lid 2, 4°.

Uiterlijk op 31 december 2029 bereikt de distributienetbeheerder de doelstelling van tachtig procent van slimme meters die op zijn net geplaatst worden voor de netgebruiker die voldoen aan één van de volgende kenmerken: 1° het gestandaardiseerd jaarlijks verbruik is gelijk aan 6 000kWh of meer;2° het ontwikkelbaar elektrisch netto-vermogen van stroomproductie is gelijk aan 5kWe of meer;3° de publiek toegankelijk oplaadpunten. § 2. De CWaPE publiceert jaarlijks een verslag over de evolutie van de aanleg van slimme meters, met inbegrip van de ontwikkeling van aanverwante diensten in het Waals Gewest Dit verslag bevat ook een luik over de ontwikkeling van het aantal budgetmeters en over de mogelijkheid om nieuwe prioritaire segmenten of sectoren in het aanlegplan van de distributienetbeheerders op te nemen.

Op basis van dit verslag kan de CWaPE de regering voorstellen maatregelen in te voeren ter bevordering van de technische interoperabiliteit van de meters met de verschillende door de markt ontwikkelde diensten.

De distributienetbeheerders richten een Opvolgingscomité op dat toeziet op de aanleg van slimme meters en in het bijzonder verantwoordelijk is voor de aanpak van alle sociale, economische en milieukwesties.

Dit comité wordt geleid en voorgezeten door vertegenwoordigers van de distributienetbeheerders.

De distributienetbeheerders richten het Comité op dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de consumentenrechtenorganisaties, vertegenwoordigers van de vakbonden, een vertegenwoordiger van elke in het Waalse Parlement vertegenwoordigde en erkende politieke fractie, vertegenwoordigers van ondernemingen die actief zijn op het gebied van de levering van diensten en energie en elke persoon met deskundigheid op dit gebied. Elke organisatie wijst haar vertegenwoordigers aan.

Een vertegenwoordiger van de CWaPE, een vertegenwoordiger van de minister van energie en een vertegenwoordiger van de administratie wonen de vergaderingen als waarnemers bij.

Het Opvolgingscomité komt ten minste om de zes maanden en voor het eerst binnen drie maanden na het begin van de aanleg bijeen. § 3. Niemand mag zich tegen de plaatsing van een slimme meter verzetten, noch de afschaffing ervan vragen, op straffe van verval van het recht op toegang tot het net.

In afwijking van het vorige lid stelt de regering de procedure en de maatregelen vast die door de distributienetbeheerder moeten worden genomen wanneer een gebruiker of een andere persoon die onder hetzelfde dak woont, verklaart te lijden onder een intolerantieprobleem in verband met de slimme meter dat naar behoren is geobjectiveerd.

Art. 17.In dezelfde Afdeling 1 wordt een artikel 35bis ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35bis.§ 1. De slimme meter verstrekt plaatselijk informatie in reële tijd aan de netgebruiker over de elektriciteit die hij van het net afneemt of op het net injecteert per tarifair uurschema alsook op het actieve tarifaire uurschema. Deze informatie kan in reële tijd worden weergegeven op het scherm van de meter en beschikbaar en bruikbaar zijn op een uitvoerpoort.

De slimme meter is in overeenstemming met het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie en de opeenvolgende wijzigingen die erin zijn aangebracht. § 2. Zodra de slimme meter wordt geplaatst, of, in voorkomend geval, wanneer de communicatiefunctie wordt geactiveerd, wordt de slimme meter voorzien van de volgende minimumfunctionaliteiten : 1° de voorafbetalingsfunctie en de weergave van een schatting van het beschikbare saldo op het scherm van de meter;2° de veilige aflezing op afstand van de indexcijfers voor de opgenomen of geïnjecteerde actieve energie per tarifair uurschema.De dagelijkse indexcijfers per tarifair uurschema moeten de laatste 40 dagen beslaan en de maandelijkse indexcijfers per tarifair uurschema, de laatste 13 maanden; 3° de omschrijving van verschillende tarifaire periodes;4° de onderbreking en de toelating voor het meterherstel op afstand;5° de lezing op afstand van de belastingscurven in de zin van het technisch reglement voor de laatste tien dagen;6° de aanpassing op afstand van het contractueel vermogen;7° de supervisie op afstand en de alarmregistratie;8° de herconfiguratie en de updates op afstand;9° het opvolgen van de evolutie van de spanning. § 3. De regering bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten voor de minimumfunctionaliteiten bedoeld in paragraaf 2, met inbegrip van het ter beschikking stellen van deze functionaliteiten en van de daarmee verband houdende informatie op andere dragers dan de meter.

De in het tweede lid, 1°, bedoelde schatting dient ten minste eenmaal per 24 uur op de meter en ten minste eenmaal per uur op de meter of een andere drager te worden geactualiseerd. Wanneer het beschikbare krediet onder de door de regering vastgestelde drempel valt, wordt deze informatie aan de eindafnemer meegedeeld. De regering bepaalt de regels voor het meededelen van de overschrijding van de drempel alsook de regels betreffende de heroplading van slimme meters met activering van de voorafbetalingsfunctie § 4. De uitvoerpoort van de meter bedoeld in paragraaf 1 wordt standaard uitgeschakeld. Het kan op eenvoudig verzoek van de gebruiker aan de distributienetbeheerder worden in- of uitgeschakeld.".

Art. 18.In dezelfde Afdeling 1 wordt een artikel 35ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35ter.§ 1. De distributienetbeheerder kan op afstand de lokale uitvoerpoort van de meter activeren of deactiveren, toestemming verlenen voor het herstel, de ontkoppeling of de modulatie van het slimme metervermogen van een afnemer, met strikte inachtneming van de voorwaarden en procedures, vastgesteld bij of krachtens dit decret en, wat een residentiële afnemer betreft, van boek VI van het Wetboek van economisch recht en de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op voorstel van de CWaPE en na overleg met alle betrokken actoren bepaalt de regering de regelingen en procedure voor de activering van de in artikel 35bis, § 4, bedoelde uitvoerpoort, alsook de andere handelingen die de distributienetbeheerder op afstand op een slimme meter kan verrichten. § 2. Onverminderd de bepalingen voorzien inzake voorafbetaling is het standaardmeetregime voor slimme meters het regime waarbij alleen meterindexen en energievolumes in marktprocessen worden gebruikt. Deze gegevens worden jaarlijks aan de marktactoren overgemaakt. De netgebruiker die met een slimme meter is uitgerust, kan vrij kiezen voor een ander meetregime dat in het technisch reglement wordt bepaald.

Onverminderd de bepalingen voorzien inzake voorafbetaling is de frequentie van standaardfacturering jaarlijks. Elk meetregime maakt frequentere facturering op basis van het reëel verbruik mogelijk. § 3. De distributienetbeheerder stelt de gebruikers in staat hun verbruiksgegevens vrij en kosteloos te raadplegen. De Regering bepaalt de raadplegingsmodaliteiten, waaronder onder meer het type en het formaat van de gegevens alsook de betrokken verbruiksperioden.".

Art. 19.In Hoofdstuk VIII/1, ingevoegd bij artikel 14, wordt een Afdeling 2 ingevoegd met als opschrift "Flexibiliteit".

Art. 20.In Afdeling 2, ingevoegd bij artikel 19, wordt een artikel 35quater ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35quater.§ 1. Elke leverancier van flexibiliteitsdiensten is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een leveringsvergunning van flexibiliteitsdiensten afgegeven door de CWaPE. In afwijking van het vorig lid is een netgebruiker die via een leverancier van flexibiliteitsdiensten, flexibiliteitsdiensten aanbiedt, niet aan deze verplichting onderworpen.

Er bestaan twee categorieën van leveringsvergunningen van flexibiliteitsdiensten : 1° de algemene vergunning;2° de beperkte vergunning die aan een netgebruiker is toegekend om vanuit zijn eigen installaties flexibiliteitsdiensten te leveren, zonder tussenkomst van een leverancier van flexibiliteitsdiensten. § 2. Na advies van de CwaPE bepaalt de Regering voor elke vergunningscategorie de toekennings- en intrekkingscriteria en modaliteiten.

Deze criteria hebben met name betrekking op de betrouwbaarheid van de aanvrager, zijn juridische en beheersautonomie ten aanzien van de netbeheerders.

De vergunning van een leverancier van flexibiliteitsdiensten die de verplichtingen voorzien in dit decreet niet langer nakomt, wordt door de CWaPE ingetrokken. § 3. De Regering kan een vereenvoudigde procedure voorzien voor de houders van een leveringsvergunning van flexibiliteitsdiensten toegekend op federaal vlak, in de andere Gewesten of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de houders van een vergunning voor de levering van elektriciteit, de houders van een toegangscontract van flexibiliteit met minstens één netbeheerder en de aanvragers van een beperkte vergunning om vanuit hun eigen installaties flexibiliteitsdiensten aan te bieden, of deze vrijstellen van sommige toekenningscriteria.

De CWaPE publiceert op haar website de lijst van de houders van een leveringsvergunning van flexibiliteitsdiensten. § 4. De netbeheerder mag geen leverancier zijn van flexibiliteitsdiensten.".

Art. 21.In dezelfde Afdeling 2 wordt een artikel 35quinquies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35quinquies.§ 1. Onder voorbehoud van artikel 35sexies, § 3 en § 4, heeft iedere netgebruiker het recht zijn last of zijn productie geheel of gedeeltelijk voor eigen gebruik te leiden of om flexibiliteitsdiensten aan te bieden.

Elke netgebruiker is eigenaar van zijn verbruiks- en injectiegegevens en kan deze gegevens met vrije en uitdrukkelijke toestemming toegankelijk maken voor de leverancier van flexibiliteitsdiensten van zijn keuze.

Hij moet er vrij kunnen over beschikken om flexibiliteit te bieden en zijn leverancier van flexibiliteitsdiensten te kiezen, onafhankelijk van zijn elektriciteitsleverancier.

In het geval bedoeld in het vorig lid, worden de netgebruikers die hun flexibiliteit bieden en de anderen op een niet-discriminerende wijze behandeld. § 2. De leverancier van flexibiliteitsdiensten dient de verantwoordelijkheid voor het evenwicht van de flexibiliteit die hij beheert toe te vertrouwen aan een evenwichtsverantwoordelijke.

Het technisch reglement bepaalt de gevallen waarin de leverancier van flexibiliteitsdiensten een toegangscontract van flexibiliteit moet sluiten met de netbeheerder van elk van zijn afnemers.

Art. 22.In dezelfde Afdeling 2 wordt een artikel 35sexies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35sexies.§ 1. Met inachtneming van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de netbeheerders ermee belast, voor wat betreft de valorisatie van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt of in het kader van een gereguleerd product van een netbeheerder of van de transmissienetbeheerder die dit nodig heeft, de informatie nodig voor de berekening van het flexibiliteitsvolume, in overleg met de transmissinetbeheerder te verzamelen, berekenen, verwerken en overmaken. § 2. De CWaPE is belast met het overleg met de CREG in het kader van de uitvoering van artikel 19bis, § 2, van de elektricteitswet. § 3. In het kader van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt of in het geval van een gereguleerd product van een netbeheerder of van de transmissienetbeheerder die dit nodig heeft, in geval van overmacht of een bewezen bedreiging voor de operationele veiligheid van zijn netwerk, op basis van objectieve, transparante en niet-discriminerende technische criteria, kan de netbeheerder de activering van flexibiliteitsdiensten voor een bepaalde periode voorkomen of beperken, mits hij een gemotiveerde beslissing neemt.

Het technisch voorschrift stelt de informatieprocedure vast, alsmede de modaliteiten om de activering van de in het eerste lid bedoelde flexibiliteit te beperken of te voorkomen.

De netwerkbeheerder deelt de gemotiveerde beslissing bedoeld in het eerste lid aan de CWaPE mee binnen 10 dagen na de weigering of beperking van de activering van flexibiliteitsdiensten.

Binnen zestig dagen na de overmaking, brengt de CWaPE een advies uit over de gemotiveerde beslissing die aan de basis ligt van de weigering of de beperling van flexibiliteitsdiensten. § 4. In het kader van de flexibiliteit die een energieoverdracht met zich meebrengt of in het geval van een gereguleerd product van een netbeheerder of van de transmissienetbeheerder die dit nodig heeft, stelt de betrokken netbeheerder een procedure vast om een toegangspunt tot de flexibiliteit te kwalificeren. Deze kwalificatieprocedure omvat met name het onderzoek naar de potentiële impact van de flexibiliteit op de grenzen van de operationele veiligheid van het net en de verificatie van de naleving van het aansluitingscontract. Na raadpleging van de betrokken actoren wordt deze procedure ter goedkeuring voorgelegd aan de CWaPE en gepubliceerd op de websites van zowel de netbeheerders als de CWaPE. Het technisch reglement bepaalt de modaliteiten inzake rapportage aan de CWaPE over de resultaten van de overeenkomstig lid 1 ingevoerde kwalificatieprocedures.

Art. 23.In Hoofdstuk VIII/1, ingevoegd bij artikel 14, wordt een Afdeling 3 ingevoegd met als opschrift "Bescherming van de

persoonlijke levenssfeer".

Art. 24.In Afdeling 3, ingevoegd bij artikel 23, wordt een artikel 35septies ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 35septies.§ 1er. De distributienetbeheerder waarborgt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de netgebruikers overeenkomstig de vigerende wetgeving en de bepalingen van Verordening 2016/679/EU. De slimme meters en netwerken moeten zodanig worden ontworpen dat accidentele of onwettige vernietiging van, toegang tot en wijziging van persoonsgegevens wordt voorkomen en dat een veilige communicatie van deze gegevens mogelijk wordt gemaakt. § 2. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van de door hem verzamelde slimme meter.

De distributienetbeheerder verwerkt de informatie van de slimme meter alleen om zijn wettelijke of reglementaire opdrachten uit te voeren of om een andere legitieme opdracht uit te voeren waarvoor de toestemming van de betrokken personen vrijwillig en uitdrukkelijk voor specifieke doeleinden is gegeven.

De persoonlijke meetgegevens, met inbegrip van de afgeleide persoonsgegevens, mogen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld. Deze termijn mag in geen geval langer zijn dan vijf jaar, behalve in het geval waarin de distributienetbeheerder verplicht is de gegevens voor de uitvoering van zijn opdrachten langer dan vijf jaar te bewaren. In dat geval motiveert de distributienetbeheerder de langere looptijd.

De persoonsgegevens worden anoniem overgemaakt zodra hun individualisering niet langer nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. § 3. Onverminderd het permanent recht van de distributienetbeheerder mag niemand informatie van een slimme meter lezen, uitvoeren of verwerken zonder de voorafgaande, vrije, specifieke, verlichte en ondubbelzinnige toestemming van de betrokken netgebruiker, tenzij openbaarmaking aan een derde door een wettelijke of reglementaire bepaling is toegestaan en/of de informatie wordt overgemaakt aan een onderaannemer die namens en voor rekening van de distributienetbeheerder handelt.

De verwerking van persoonlijke meetgegevens voor de volgende doeleinden is verboden : 1° de handel in persoonlijke meetgegevens;2° de handel in informatie of energieprofielen die statistisch zijn vastgesteld op basis van periodiek gemeten persoonlijke meetgegevens en aan de hand waarvan het verbruiksgedrag van de eindafnemer kan worden afgeleid;3° het opstellen van lijsten van eindafnemers met betrekking tot fraudeurs en wanbetalers. In afwijking van paragraaf 2 wordt de derde die informatie verzamelt via de uitvoerpoort van gegevens of impulsen die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker op de meter of via elk andere voorziening, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor de door hem verzamelde informatie. § 4. De gebruikers worden geïnformeerd door de distributienetbeheerder na de installatie van de meter en vóór de uitvoering van de gegevensverwerking die door de slimme meters wordt geleverd : 1° van de juiste doeleinden van de verwerking;2° van het soort verzamelde en verwerkte gegevens;3° van de duur van de verwerking en de opslag van de gegevens;4° van het feit dat hij de verantwoordelijke is voor de verwerking van de gegevens;5° van de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen van de gegevens;6° van de toepasselijke procedure voor de uitoefening van het recht van toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de gegevens, met inbegrip van de contactgegevens van de daartoe bevoegde dienst. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op neutrale, uniforme en duidelijke wijze meegedeeld via verschillende informatiekanalen, zoals brochures, brieven of websites.

De distributienetbeheerder vermeldt op zijn website de contactgegevens van de bevoegde dienst waarbij de betrokken personen de bovengenoemde rechten inzake persoonlijke levensfeer kunnen uitoefenen.".

Art. 25.In artikel 43 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 11 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1bis wordt aangevuld met een punt 5°, luidend als volgt : "5° de toegang bevorderen en de deelname vergemakkelijken van de flexiebele hulpmiddelen."; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 3° vervangen als volgt : de controle van de inachtneming van de voorwaarden die moeten worden vervuld om als leverancier of leverancier van flexibiliteitsdiensten te worden erkend en om deze hoedanigheid te kunnen behouden alsook de toekenning van de elektriciteitsleveringsvergunningen en de vergunningen voor de levering van flexibiliteitsdiensten."; 3° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met een punt 17°, luidend als volgt : "17° de goedkeuring van de typetoegangscontracten van flexibiliteit tussen de netbeheerders en de leveranciers van flexibiliteitsdiensten, alsmede de wijzigingen daarvan.".

Art. 26.In artikel 48, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2008 en 11 april 2014, worden de woorden ", een leverancier van flexibiliteitsdiensten" ingevoegd tussen de woorden "de activiteiten van een leverancier" en de woorden "of een netbeheerder,".

Art. 27.Artikel 63 van hetzelfde decreet, opgeheven bij het decreet van 17 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt sluiten, wordt hersteld als volgt : "

Art. 63.De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat de slimme meters die zijn geïnstalleerd vóór de inwerkingtreding van artikel 35bis na het verstrijken van de door de regering vastgestelde termijn aan dat artikel voldoen. HOOFDSTUK II. - Wijziging in het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders

Art. 28.Artikel 4, § 2, van het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200510 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders sluiten betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders, wordt aangevuld met een punt 22°, luidend als volgt : "22° de tarifaire last van de aanleg van intelligente meters in het kader van het aanpassingsplan van de distributienetbeheerder bedoeld in artikel 15, § 2, tweede lid, 6°, van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt kan slechts een marginaal effect hebben op de factuur van de gebruikers.".

Art. 29.Artikel 15 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd als volgt : 1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden ",op verzoek van de CWaPE of de distributienetbeheerder," worden ingevoegd tussen de woorden "de regulatoire periode herzien worden" en de woorden "met het oog op"; b) er wordt een punt 3° ingevoegd, luidend als volgt : "3° elke wijziging van de subsidies of andere vormen van overheidssteun toegekend aan de distributienetbeheerder."; 2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "op verzoek van de CWaPE of op eigen initiatief," worden ingevoegd tussen de woorden "bestaande diensten" en de woorden "kan de distributienetbeheerder";b) de woorden "kan de distributienetbeheerder tijdens de regulatoire periode aan de CWaPE een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen" vervangen door de woorden "legt de distributienetbeheerder tijdens de regulatoire periode aan de CWaPE een geactualiseerd tariefvoorstel ter goedkeuring voor 3° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden "op verzoek van de CWaPE of op eigen initiatief," worden ingevoegd tussen de woorden "de distributienetbeheerder" en de woorden ", kan hij";b) de woorden "kan hij op elk ogenblik binnen de regulatoire periode een gemotiveerde aanvraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter goedkeuring voorleggen" worden vervangen door de woorden "legt een gemotiveerde aanvraag tot herziening van zijn tariefvoorstel ter goedkeuring voor". Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 19 juli 2018.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waals Parlement 1129 (2017-2018) Nrs. 1 tot 8.

Volledig verslag, plenaire zitting van 18 juli 2018.

Bespreking.

Stemming.

^