Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029287
pub.
30/04/2014
prom.
03/04/2014
ELI
eli/decreet/2014/04/03/2014029287/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.1° Onder "overheid" wordt verstaan : a) de Franse Gemeenschap en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen;b) de instellingen die rechtsreeks onder de in a) bedoelde instellingen afhangen;c) de entiteiten, ongeacht hun vorm en hun aard, die werden opgericht om specifiek aan behoeften van algemeen belang te beantwoorden, en waarvan ofwel de activiteit voor het merendeel door de overheid of de in a) of b) vermelde instellingen wordt gefinancierd, ofwel het beheer wordt onderworpen aan de controle van die overheid of instellingen, ofwel meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan, de directie of het toezicht door die overheid of instellingen worden aangesteld;d) de verenigingen die samengesteld zijn uit één of meer in a), b) of c) bedoelde overheden;2° Onder "mededeling" wordt verstaan : de overbrenging van informatie, uitgaande van de overheid of gericht naar de overheid in het kader van haar bevoegdheden, die inzonderheid het gebruik van formulieren of elk ander document alsook de verwerking en de verspreiding van gegevens inhoudt.

Art. 2.Tenzij een wets-, decreet- of verordeningsbepaling anders bepaalt, kan de juridische doeltreffendheid van een mededeling niet worden betwist alleen omdat ze langs elektronische weg is uitgevoerd.

In afwijking van het eerste lid is een mededeling langs elektronische weg aan een overheid alleen toegelaten als die overheid heeft bekendgemaakt dat het gebruik van die mededelingswijze toegelaten wordt. In dat geval kan de overheid perken en eisen opleggen die de mededeling langs elektronische weg aanvullen.

Art. 3.§ 1. Elk wets-, decreet- of verordeningsvoorschrift inzake vorm dat vereist is naar aanleiding van een mededeling wordt langs elektronische weg als vervuld geacht, wanneer de functionele kenmerken van dat voorschrift behouden blijven. § 2. Er wordt rekening gehouden met de context en het doel van de informatie waarop het vormvoorschrift van toepassing is, alsook met alle omstandigheden in verband daarmee.

De overheid bepaalt één of meer processen die kunnen worden gebruikt naar aanleiding van een mededeling langs elektronische weg, voor zover het voorschrift objectief, doorzichtig, evenredig en niet discriminerend is. § 3. De Regering wordt ertoe gemachtigd de minimale functies aan te duiden die moeten worden vervuld door elk proces dat wordt gebruikt in het kader van een mededeling langs elektronische weg, om in aanmerking te kunnen komen voor de vervullingscriteria bedoeld in paragraaf 1.

Art. 4.Tenzij een wets-, decreet- of verordeningsbepaling anders bepaalt, kan niemand worden gedwongen een handeling te verrichten of in contact te komen met de overheid langs elektronische weg.

De Regering wordt ertoe gemachtigd de voorwaarden te bepalen waaraan moet worden voldaan om te kunnen beschouwen dat een overheid of een gebruiker heeft aanvaard uitsluitend langs elektronische weg te communiceren.

De overheid moet ook de mogelijkheid verschaffen om zich tegen elke latere mededeling langs elektronische weg te verzetten.

Art. 5.Onverminderd elke andere wets-, decreet- of verordeningsbepaling inzake mededeling, inzonderheid in verband met de openbaarheid van het bestuur of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, neemt elke overheid, met de medewerking van de informatica-diensten die van haar afhangen, alle noodzakelijke technische en organisatiemaatregelen, om de vertrouwelijkheid en de toegankelijkheid van de mededeling alsook de integriteit van de inhoud ervan te waarborgen, rekening houdend met alle omstandigheden, inzonderheid met het doel, de aard en de inhoud van de mededeling.

Art. 6.§ 1. De Regering wordt ertoe gemachtigd elke decreetbepaling aan te passen die een hindernis is voor de mededelingen langs elektronische weg en die niet bij het in artikel 3, § 3 bedoelde besluit wordt geregeld. Die aanpassingen moeten aan de regels van dit decreet en de besluiten tot toepassing ervan beantwoorden. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde besluiten worden uiterlijk voor 31 december 2017 genomen.

De besluiten zullen door een decreet worden bekrachtigd, dat aan het Parlement van de Franse Gemeenschap onverwijld zal worden voorgelegd.

Als de besluiten niet binnen de vierentwintig maanden na hun goedkeuring bij decreet bekrachtigd worden, worden ze van rechtswege opgeheven.

Art. 7.Dit decreet treedt in werking op de door de Regering vast te stellen datum, uiterlijk op 1 januari 2015.

Art. 8.Het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van de Diensten van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII sluiten betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van de Diensten van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2014.

De Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-M. SCHYNS _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 616-1. - Verslag, nr. 616-2.

Integraal verslag. - Bespreking een aanneming. - Vergadering van 2 april 2014.

^