Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Bericht van 30 april 2014 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen type wet prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014009143 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 9 maart 2014, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...) type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009191 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard type wet prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009197 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 162 van het Wetboek van strafvordering type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009232 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014009230 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type wet prom. 19/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 2 september 2013 type wet prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit d.d. 10 april 2014, wordt de heer Francis DEOM op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 juli 2014. Hij wordt gemachtigd de graad type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003128 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Roulette", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014007113 bron ministerie van landsverdediging Eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 139 van 15 december 2013 : Worden de heren Jozef Abbeel en Philip Brinckman, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II, voor "Hun inzet Worden mevrouwen An Cools, Mireille De Boever en de heer Sylvère Herteleer benoemd tot Ridder in de(...) type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014009226 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 april 2014, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, Mevr. Beernaerts, S., master in de rech Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd in de vakklasse(...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter in de Nederlandstalige kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid in de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende opstelling van een model der rekeningen in uitvoering van artikel 15, vijfde lid, van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens inzake consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer Nouwen, Robert, voor een mandaat van zes jaar aangesteld in de functie van Operationeel Directeur "Ontw Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014 dat uitwerking heeft op 1 februari 2014 wordt de heer D(...) type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2014, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014040304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2014, 100.41 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014202740 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, is Mevr. Haspeslagh Ch., houdster van een Nederlandstalig getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder zo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van de besluiten van de provinciegouverneurs inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014 wordt het besluit van de provinciegouverneur van Limburg van 30 januari 2014 Krachtens het ministerieel besluit van 13 maart 2014 wordt het besluit van de provinciegouverne(...) type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO EOC Group - Site Oudenaarde van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Allnex Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Monument Chemical BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Recticel BVBA van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Gasbottling NV van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003154 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen type ministerieel besluit prom. 10/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007109 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van de bewapening type ministerieel besluit prom. 15/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van restaurateur of van traiteur-banketaannemer type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014018146 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 2 april 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, eervol ontslag uit zijn functies van Attaché verleend aan de heer Albert MANDONX, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde besl type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202781 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202782 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202784 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 13/12/2013 pub. 30/04/2014 numac 2014202783 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 15 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 31/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202569 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011

beschikking

type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031306 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen in Monaco, op 14 april 2005 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen en tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031334 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel, op 14 maart 2013 type beschikking prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031335 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, ondertekend te Brussel op 9 juli 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014035313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014003148 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B Deze overdracht treedt in werking op 31 maart 2014. Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 j(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014002023 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 635. - Vakantiegeld 2014

document

type document prom. 20/02/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202531 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de nadere regels voor raamovereenkomsten over de subsidiëring van verenigingen en inrichtingen voor personen met een handicap type document prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014202886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) De vergelijkende selectie van Franstalige attachés HR (m/v) (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG13167) werd afgesl(...) Er zijn 6 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 april 2014, wordt de heer BERCKMANS Johan, identificatienummer 44-29279-65, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone BRU type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014003177 bron federale overheidsdienst financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de heer A. BOON, Voorzitter van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, tot lid benoemd van de Commissie van Toezicht bij de Deposito- en Cons type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014003176 bron federale overheidsdienst financien Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de heer L. DE DOBBELEER, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie Inning en Invordering, tot lid benoemd van de Commissie van Toezicht bij de De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014007129 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 333 van 26 maart 2014, wordt de heer Olivier Coulonvaux op 1 december 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerkin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014007134 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 201 van 21 december 2013 : Hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2 In de graad van majoor van het vliegwezen in het korps van het niet-varend personeel, kapitein-comm(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 257 van 3 februari 2014: Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 201 In de graad van majoor van het vliegwezen in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014018081 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 december 2013 wordt Mevr. Leen De Vuyst, met ingang van 1 november 2013, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014007135 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2014 Erratum 1 In het Belgisch **** ****. 320 van 30 oktober 2013, bladzijde 83113, dient men punt 3 ****. door het hierna vermelde punt 3 ****. te vervangen : ****. Een type aanwerving prom. -- pub. 30/04/2014 numac 2014202862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** business analisten De vergelijkende selectie van **** business analisten (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****14126) werd afgesloten op (...) Er zijn 4 geslaagden. (...)
^