Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 20 maart 2020
gepubliceerd op 23 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020040758
pub.
23/03/2020
prom.
20/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/20/2020040758/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, artikel 10;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten betreffende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2019 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het rapport van 18 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2020;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, lid 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de bevoegde gefedereerde entiteiten en de bevoegde federale overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die vergaderde op 10, 12 en 17 maart 2020;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de potentialiteit van deze crises; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;

Gelet op de verklaring van de WGO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat de WGO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van alle landen verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de crisis de economische activiteit op het grondgebied kan vertragen;

Overwegende dat het bijgevolg passend is de nodige maatregelen te nemen om de ondernemingen te ondersteunen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet : het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;2° Minister : de Minister van Economie;3° onderneming : de kleine onderneming bedoeld in artikel 3, § 3, van het decreet waarvan het personeelsbestand en de financiële drempels degene zijn als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr.651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, de in artikel 3, § 5, van het decreet bedoelde zeer kleine onderneming en de natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep of bijkomend beroep; 4° de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 : de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 die de Nationale Veiligheidsraad op 12 en 17 maart 2020 heeft genomen en die het voorwerp uitmaken van de ministeriële besluiten van 13 en 18 maart 2020;5° NACE-BEL-code : de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006; 6° de Administratie : de "Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche" (de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek).

Art. 2.De gezondheidscrisis gebonden aan het coronavirus COVID-19 wordt door de Regering erkend als een buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 10 van het decreet.

Art. 3.De krachtens dit besluit toegekende compensatievergoedingen worden toegekend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

Art. 4.Een compensatievergoeding van vijfduizend euro wordt toegekend aan de onderneming die volledig is gesloten of dit stilgelegd wordt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en die actief is in een sector of een deel van een sector die deel uitmaakt van de volgende afdelingen en subklassen : 1° 47 van de NACE-BEL-code met uitzondering van 47.20, 47.62 en 47.73 van de NACE-BEL-code; 2° 55 van de NACE-BEL-code;3° 56 van de NACE-BEL-code;4° 79 van de NACE-BEL-code; 5° 96 van de NACE-BEL-code, met uitzondering van 96.021.

Een compensatievergoeding van vijfduizend euro wordt toegekend aan de onderneming die volledig is gesloten of die stilgelegd wordt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en die actief is in de volgende sectoren : autocars voor ongeregeld vervoer vermeld in de afdelingen en subklassen 49.390 van de NACE-BEL-code; toeristische aantrekkingspool in de zin van artikel 110 en volgende van het Waalse Toerismewetboek, kermisactiviteiten vermeld in de afdelingen en subklassen 93.211 van de NACE-BEL-code, organisatoren van evenementen.

Een compensatievergoeding van tweeduizend vijfhonderd euro wordt toegekend aan de onderneming die haar sluitingsdagen moet wijzigen zonder de hele week gesloten te zijn als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en die actief is in subklasse 96.021 van de NACE-BEL-code.

De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde compensatievergoeding kan slechts eenmaal per onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen worden toegekend, overeenkomstig boek III, Titel 2, hoofdstuk 1, van het Wetboek van Economisch recht.

De Minister kan de in het eerste lid, 2 en 32, bedoelde sectoren of delen daarvan, die vervolgens zouden worden getroffen rekening houdend de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, verder aanvullen.

Art. 5.De onderneming dient vanaf 27 maart 2020 de aanvraag voor een compensatievergoeding via een formulier in bij de Administratie.

Overeenkomstig artikel 4 moet de aanvraag voor een compensatievergoeding binnen zestig dagen na de datum van volledige of gedeeltelijke sluiting in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 ingediend worden.

De Minister stelt de vorm en de inhoud van het formulier alsook de beheersmodaliteiten van de aanvragen voor een compensatievergoeding vast.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op 14 maart 2020 en houdt op van kracht te zijn negentig dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 20 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^