Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020020454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Goedkeuring van het ontwerp van nationaal akkoord 2020-2021 tussen de tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51, § 1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg De voorstel, een vervat in punt 9 van de nota van 6 maart 2020, worden goedgekeurd. De Secretari(...) type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/03/2020 numac 2020030268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 11/07/2018 pub. 23/03/2020 numac 2020030269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040680 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020020617 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020 worden de hierna vermelde personen, met ingang van 1 februari 2020, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché, in de klasse A1, op het Franstalig taalkader, bij COLLART Cindy, geboren op 22 oktober 1978 SULEJMAN Barka, geboren op 24 mei 1982 BALLIEUX Lau(...) type koninklijk besluit prom. 13/12/1966 pub. 23/03/2020 numac 2020030270 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het percentage van de toelagen voor de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden verleend. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 15/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040601 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2020, wordt de heer Jelle VAN LOO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020091303 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand maart 2020 is samengesteld als volgt : Index A (schatk(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020020619 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer in het kader van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overplaatsing. - Benoemingen. - Ontslag Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 februari wordt De heer BAN ABDELLAH Ibrahim met ingang van 1 februari 2020 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 februari 2020 wordt De he type ministerieel besluit prom. 08/07/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040598 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de tenlasteneming van bepaalde kosten inzake de bestrijding van het influenzavirus type H3. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 16/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040664 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de delegatie van bevoegdheid van de sectorale overheid voor de sector digitaledienstverleners in het kader van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040774 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201344 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201342 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 05 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201345 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020201343 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201573 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Tijdelijke aanstelling in een mandaat Bij ministerieel besluit van 18 maart 2020 wordt Mevr. Aurore MASSART, met ingang van 1 april 2020, tijdelijk aangesteld in het mandaat van directeur-generaal N-1 bij de Algemene Directie Humani Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201572 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Opheffen tijdelijke aanduiding in een mandaat Bij ministerieel besluit van 18 maart 2020 wordt de tijdelijke aanduiding van de heer Jackie VAN DAMME in het mandaat van directeur bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, met ingan Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201117 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2019 van 26 september 019 Rolnummers 6874 en 6875 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 187, § 6, 1°, en § 9, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Bero Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040546 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 18/12/2019 pub. 23/03/2020 numac 2020040550 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020201523 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het Beheerscomité en de Raad van financiële opvolging van het « Caisse publique wallonne d'allocations familiales » . - Addendum

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040730 bron grondwettelijk hof Bericht Bij beschikking van 18 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof de volgende richtlijn aangenomen : Richtlijn betreffende de bijzondere proceduremaatregelen van het Grondwettelijk Hof in het kader van de coronaviruscrisis Artikel 1. De zaken die reeds vastgesteld zijn voor de terechtzittingen van 24 maart 2020 en 22 april 2020 (de(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 107,20 wordt in de maand februari 2020 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppel(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering v(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040706 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Communicatieverantwoordelijken (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19220 Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2019. De lijst van geslaagden, zond(...) type lijst prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het Federaal Agentschap voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - BNG19182 - Administratief as(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17 maart 2020. De lijst van laureaten is o(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 3 februari 2020, wordt de vergunning voor het type vergunning prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakings-onderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 27 februari 2020, wordt de vergunning voor het exploitere

document

type document prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040669 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking **** **** in België Op 18 februari 2020 heeft de heer **** **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans **** type document prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020040718 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2520-2535/2640-2655 MHz Uitstel voor de indiening van de kandidaturen Op 20 februari 2020 werd in het Belgisch Staatsblad door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommun Wegens de maatregelen die genomen werden op nationaal vlak tegen de verdere verspreiding van het co(...) type document prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201577 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - BNG19183 - BNG19184 - BNG19185 - Deskundigen Logistiek ((...) - Deskundigen P&O (m/v/x) - BNG19184. Er is 1 laureaat. - Administratief deskundigen LCE (m/(...) type document prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201582 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Actuarissen (niveau A2) voor RIZIV. - Selectie-nummer : ANG19252 Deze selectie werd afgesloten op 01/10/2019. Er zijn 0 laureaten. De lijst is 0 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 23/03/2020 numac 2020201583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Maatschapelijk assistenten (niveau B) voor RIZIV. - Selectie-nummer : AFG19393 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2020. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)
^