Etaamb.openjustice.be
Erratum van 26 maart 2020
gepubliceerd op 31 maart 2020

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. - Erratum

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030464
pub.
31/03/2020
prom.
26/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. - Erratum


Bovenbedoeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2020, op blz. 21295, wordt vervangen door volgende tekst : "WAALSE OVERHEIDSDIENST 26 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, artikel 10;

Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden;

Gelet op het decreet van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 sluiten betreffende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest sluiten houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19;

Gelet op het rapport van 18 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 26 maart 2020;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, lid 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de bevoegde gefedereerde entiteiten en de bevoegde federale overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die vergaderde op 10, 12 en 17 maart 2020;

Gelet op de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd, wat betreft het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten, bij het ministerieel besluit van 24 maart 2020;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de potentialiteit van deze crises; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;

Gelet op de verklaring van de WGO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat de WGO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van alle landen verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de crisis de economische activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest kan vertragen;

Overwegende dat het bijgevolg passend is de nodige maatregelen te nemen om de ondernemingen te ondersteunen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is;

Op de voordracht van de Minister van Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, eerste lid, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 wordt aangevuld als volgt : "en die, gelet op zijn beroepsinkomen, bijdragen aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) moet betalen.".

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen ingevoerd : 1° in het eerste lid worden de woorden "voor wat betreft de perswinkels" ingevoegd tussen de cijfers "47.62" en de woorden "en 47.73"; 2° in het eerste lid, 5°, vervallen de woorden "met uitzondering van 96.021"; 3° het tweede lid wordt aangevuld als volgt : "personenvervoer te land binnen steden of voorsteden vermeld in de subklassen 49.310 van de NACE-BEL-code, wassen en poetsen van motorvoertuigen vermeld in de subklassen 45.206 van de NACE-BEL-code, autorijscholen vermeld in de subklassen 85.531 van de NACE-BEL-code alsook voor de evenementensector vermeld in de subklassen 82.300, 74.109, 90.023, 77.392 en 77.293 van de NACE-BEL-code"; 4° het derde lid wordt opgeheven;5° in het vierde lid worden de woorden "De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde compensatievergoeding" vervangen door de woorden "De in de leden 1 en 2 bedoelde compensatievergoeding";6° tussen het vierde en het vijfde lid wordt een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt : "de betaling van de vergoedingen door een externe dienstverlener wordt toegestaan in afwijking van artikel 21, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid";7° in het vijfde lid worden de woorden "in het eerste lid, 2 en 32" vervangen door de woorden "in het eerste en het tweede lid".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 14 maart 2020.

Art. 4.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 26 maart 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^