Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 april 2020
gepubliceerd op 14 april 2020

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020020818
pub.
14/04/2020
prom.
08/04/2020
ELI
eli/besluit/2020/04/08/2020020818/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19


De Minister van Economie, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportage van de Waalse overheidsbestuurseenheden;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1er, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, artikel 4, vijfde lid;

Gelet op het rapport van 18 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 april 2020;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, lid 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het overleg tussen de Regeringen van de bevoegde gefedereerde entiteiten en de bevoegde federale overheden in de Nationale Veiligheidsraad, die vergaderde op 10, 12, 17 en 27 maart 2020;

Gelet op de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd, wat betreft het ministerieel besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020030347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten, bij het ministerieel besluit van 24 maart 2020;

Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel huldigt in het kader van het beheer van een internationale gezondheidscrisis en de actieve voorbereiding op de potentialiteit van deze crises; dat dit beginsel inhoudt dat het, wanneer een ernstig risico zich allerwaarschijnlijkst voor kan doen, de publieke overheden toekomt, dringende en voorlopige maatregelen aan te nemen;

Gelet op de verklaring van de WGO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid en het sterfelijkheidsrisico;

Overwegende dat de WGO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Overwegende dat de WGO op 16 maart 2020 zijn dreigingsniveau voor het coronavirus COVID-19, die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel over de wereld spreidt, naar de hoogste graad heeft opgetrokken;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Overwegende dat het, om de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, nodig is onmiddellijk de in overweging genomen maatregelen te bevelen, welke onontbeerlijk blijken op vlak van volksgezondheid;

Overwegende dat het gevaar zich over het grondgebied van alle landen verspreidt; dat het in het algemeen belang is dat er samenhang gegeven wordt aan de getroffen maatregelen om de openbare orde in stand te houden, zodat de doeltreffendheid ervan hoogst mogelijk is;

Overwegende dat de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de crisis een beheer op gewestelijk niveau vereisen;

Overwegende dat de crisis de economische activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest kan vertragen;

Overwegende dat het bijgevolg passend is de nodige maatregelen te nemen om de ondernemingen te ondersteunen;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid verantwoord is, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit ministerieel besluit wordt verstaan onder: 1° de de minimis-Verordening: Verordening (EU) nr.1407/2013 : Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun; 2° het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten: het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;3° het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten : het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille;4° het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten : het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/02/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017201544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille sluiten houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille ;5° het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten: het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19;6° de Administratie: de "Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche" (de Waalse Overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek); 7° webplatform : de webapplicatie, bedoeld in artikel 1, § 1, lid 1, 6°, van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten, toegankelijk op het adres https://indemnitecovid.wallonie.be; 8° onderneming: de onderneming bepaald in artikel 1, 3°, van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten;9° NACE-BEL-code: de activiteitennomenclatuur uitgewerkt door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NACE-BEL 2008) in ééngemaakt Europees verband, opgelegd bij Verordening (EEG) nr.3037/90 van 9 oktober 1990 van de Raad betreffende de statistieke nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993, bij Verordening (EG) nr. 29/2002 van 19 december 2001, bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europese Parlement en van de Raad van 29 september 2003 en bij Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europese Parlement en van de Raad van 20 december 2006; 10° uitgever van cheques overeenkomend met de compensatievergoedingen: de uitgever van cheques die door de Waalse Regering is aangewezen overeenkomstig het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 04/01/2017 numac 2016206576 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten en in afwijking van artikel 21, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid.

Art. 2.De krachtens dit besluit toegekende compensatievergoedingen worden toegekend overeenkomstig de de minimis-Verordening.

Ze zijn toegankelijk voor de onderneming die behoort tot de sectoren of delen van sectoren bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 5, van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten zijn de volgende activiteitendomeinen niet betrokken bij de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 en zijn ze uitgesloten van het voordeel van de aanvullende vergoeding voor de sector of deel van een sector die in de volgende klassen en subklassen is opgenomen: 1° 47.111 tot en met 47.115 van de NACE-BEL-code; 2° 47.300 van de NACE-BEL-code; 3° 47.762 van de NACE-BEL-code; 4° 47.781 van de NACE-BEL-code; 5° 47.910 van de NACE-BEL-code; 6° 47.990 van de NACE-BEL-code; 7° 56.290 van de NACE-BEL-code; 8° 96.031 van de NACE-BEL-code; 9° 96.032 van de NACE-BEL-code; 10° 96.091 van de NACE-BEL-code; 11° 96.094 van de NACE-BEL-code; 12° 96.099 van de NACE-BEL-code;

Overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 5, van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten wordt een compensatievergoeding van 5.000 euro toegekend aan ondernemingen die actief zijn in de sector of deel van een sector die is opgenomen in de volgende klassen en subklassen, op voorwaarde dat zij op erewoord verklaren dat zij volledig gesloten zijn of stilgelegd worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19: 1° 47.420 van de NACE-BEL-code; 2° 47.620 van de NACE-BEL-code; 3° 47.782 van de NACE-BEL-code; 4° 49.320 van de NACE-BEL-code; 5° 55.100 van de NACE-BEL-code; 6° 56.102 van de NACE-BEL-code; 7° 56.210 van de NACE-BEL-code; 8° 74.201 van de NACE-BEL-code; 9° 74.209 van de NACE-BEL-code; 10° 95.230 van de NACE-BEL-code; 11° 96.01 van de NACE-BEL-code; 12° 96.095 van de NACE-BEL-code;

Overeenkomstig artikel 4, lid 5, van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2020 pub. 23/03/2020 numac 2020040758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19 sluiten, kunnen de sectoren of delen van sectoren die bedoeld worden in de klassen en subklassen vermeld in 56.3 van de NACE-BEL-code niet in aanmerking komen voor de compensatievergoeding van 5.000 euro vermeld in lid 4, indien zij op enigerlei wijze in overtreding zijn met de artikelen 380, 380bis en 380ter van het Strafwetboek.

Art. 3.De dossiers in verband met de compensatievergoedingen worden behandeld door de personeelsleden van niveau A, B, C of D zoals omschreven in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, aangewezen door de directrice-generaal van de Administratie.

De beslissing over de ontvankelijkheid, de betaling, de controle en invordering van de compensatievergoedingen wordt genomen door elk personeelslid van niveau A zoals omschreven in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, aangewezen door de directrice-generaal van de Administratie.

Art. 4.Bij de indiening bevat het dossier de informatie die de Minister op voorstel van de Administratie heeft bepaald, die op haar beurt beroep doet op authentieke bronnen om alle gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor het onderzoek van het dossier.

Art. 5.De Administratie onderzoekt de ontvankelijkheid van de aanvraag tot compensatievergoeding.

Wanneer het dossier niet ontvankelijk is, schort de Administratie de aanvraag om compensatievergoeding op en stelt zij de onderneming daarvan in kennis, die haar aanvraag om compensatievergoeding kan vervolledigen en een nieuw onderzoek naar de ontvankelijkheid ervan kan instellen.

Als het dossier niet wordt aangevuld en onderworpen aan een nieuw onderzoek van ontvankelijkheid binnen een termijn van één maand te rekenen van de datum van schorsing, dan wordt de aanvraag tot compensatievergoeding definitief vernietigd.

Art. 6.Indien de aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt de onderneming er elektronisch van in kennis gesteld dat de compensatievergoeding wordt toegekend.

De betaling bedoeld in het eerste lid gebeurt uiterlijk binnen de dertig dagen van de ontvankelijkheid van het dossier.

Art. 7.Overeenkomstig het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de Administratie elk nuttig document opvragen dat bewijst dat de steun gebruikt wordt voor de doeleinden waarvoor hij wordt toegekend.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2020.

Namen, 8 april 2020.

W. BORSUS

^